ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/104

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Δ Τάξης στις Κοινότητες Σκάλας και Αερόπολης του Νομού Λακωνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται Πυροσβεστικοί Σταθμοί Δ τάξης στις Κοινότητες Σκάλας και Αρεόπολης του Νομού Λακωνίας
2.  
    Για τη στελέχωση καθενός από αυτούς τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 (Α 166), οι εξής οργανικές θέσεις: Μία (1) θέση Πυραγού. Δύο (2) θέσεις Ανθυποπυραγών-Υποπυραγών. Μία (1) θέση Πυρονόμου. Έξι (6) θέσεις Αρχιπυροσβεστών. Δεκαπέντε (15) θέσεις Πυροσβεστών και Μία (1) θέση καθαρίστριας. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παράγραφος 1 περίπτωση β και γ και παράγραφος 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 151), όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 1590/ 1986. β. Του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481 /1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 19 παράγραφος 2 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). δ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). στ. Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 166). ζ. Της Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.Β.1992 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 525).
  • Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται για την ίδρυση κάθε Πυροσβεστικού Σταθμού για το οικονομικό έτος 1993 ανέρχεται στο ποσό των 36.100.000 δραχμών και καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Κ.Α.Ε. 0414, 0415, 0421, 0426, 0438, 0813, 0824, 0832,1111, 1112 του ειδικού φορέα 43-220), ενώ γιο το 1994 και τα επόμενα έτη, η δαπάνη και για τους δύο Σταθμούς θα ανέλθει στο ποσόν των 105.000.000 δραχμών και θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
  • Την 99/1993 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/1847_1078399_1182_0001 2007
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/371 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία