Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 85/384, 85/614, 86/17 και 90/658 της ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 85/384 της 10ης Ιουνίου 1985 «για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για την διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών», που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 223/15 της 21.8.85), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 85/ 614 της 20ης Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ L 376/1 της 31.12.85) και 86/17 της 27ης Ιανουαρίου 1986 (ΕΕ L 27/71 της 1.2.86) η οποία διορθώθηκε με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 87 της 2ας Απριλίου 1986 και 90/658 της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ L 353/73 της 17.12.90).
Άρθρο 2
1.  
  Υπήκοοι κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δύνανται να εγκατασταθούν και να ασκήσουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 3
1.  
  Για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ απαιτούνται:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος από εκείνους που μνημονεύονται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος με ένδειξη του χρόνου έναρξης σπουδών όπου αυτό είναι απαραίτητο
 3. Πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών του κράτους -μέλους καταγωγής ή προέλευσης που να βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι της παρ. 1β είναι αυτοί που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
 4. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 530/1991 (ΦΕΚ 205Α).
 7. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης σχετικά με τα μέτρα ή τις κυρωθείς επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου
 8. Πληρωμή στο ΤΕΕ σχετικού δικαιώματος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, το ποσό του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 9. Βεβαίωση της αρμόδιος αρχής του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης άτι ο ενδιαφερόμενος ασκεί νόμιμα δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, καθώς και την έκταση των δραστηριοτήτων αυτών
2.  
  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ, στ, ζ και θ της προηγουμένης παραγράφου πρέπει αν είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα
3.  
  Ο ενδιαφερόμενος που στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του, δεν έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα συντάξεως στατικής μελέτης και αντισεισμικού ελέγχου κτιρίων, δεν έχει ούτε στην Ελλάδα το ανωτέρω δικαίωμα ή δυνατότητα
4.  
  Εάν το ΤΕΕ γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν έξω από την Ελληνική Επικράτεια πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, ή εάν γνωρίζει, ότι οι επίσημες δηλώσεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 περιέχουν λανθασμένες πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως ή της παροχής υπηρεσιών του αρχιτέκτονα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ζητεί πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα αυτά ή σχετικά με τα στοιχεία των παραπάνω δηλώσεων από το κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης και μετά από σχετική εξέταση, τα γεγονότα αυτό σημαίνουν έλλειψη ήθους ή εντιμότητας και έχουν συνέπειες σ αυτό το κράτος - μέλος στο δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας του αρχιτέκτονα ή αντίκεινται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, η αίτηση για χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ απορρίπτεται ή εάν η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έχει χορηγηθεί ακυρώνεται. Οι Ελληνικές αρχές εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζομένων πληροφοριών.
5.  
  Τα Δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτ. στ και ζ και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρο δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
Άρθρο 4 "Τα κατωτέρω στοιχεία, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από τα άλλα κράτη - μέλη στους Έλληνες και στους υπηκόους των άλλων κρατών - μελών, οι οποίοι είχαν αυτά τα προσόντα την 5η Αυγούστου 1985 ή είχαν αρχίσει σπουδές που οδηγούν στην από [...]"
1.  
  Τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράρτημα Ι του παρόντος
2.  
  Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από τα άλλα κράτη -μέλη στους Έλληνες και στους υπηκόους των άλλων κρατών - μελών στα οποία την 5η Αυγούστου του 1985 ίσχυαν ή θεσπίστηκαν μέχρι την 5η Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις πιστοποιούν, ότι ο δικαιούχος είχει άδειο να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, είτε πριν απο την 5η Αυγούστου 1985, είτε κατά την ημερομηνία αυτή. και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για διάστημα τουλάχιστον 3 συνεχών ετών κατά τα πέντε χρόνια πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων.
3.  
  Οι βεβαιώσεις των αρμοδίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοτιμία των τίτλων εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί μετά τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της τέως Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους του άρθρου 13 Παραρτήματος Ι στοιχείο Α
Άρθρο 5
1.  
  Η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που παρέχουν στον Έλληνα και στον υπήκοο άλλου Κράτους μέλους το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική. Οι σπουδές αυτές εξασφαλίζουν την απόκτηση: α. Ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
 1. Προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών
 2. Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης
 3. Προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού
 4. Της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφ ενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και αφ ετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα
 5. Της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα δια μέσου, της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες
 6. Της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης
 7. Της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με τον σχεδιασμό των κτιρίων
 8. Προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευών ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας
 9. Τεχνικής ικανότητας χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς
 10. Προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στον γενικό σχεδιασμό:
2.  
  Η προαναφερθείσα εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έτη σπουδών με πλήρη απασχόληση σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή τουλάχιστον 6 έτη σπουδών σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη πλήρη απασχόληση. Η εκπαίδευση επισφραγίζεται με την επιτυχία σε διαγωνισμό πανεπιστημιακού επιπέδου.
Άρθρο 6 "Τα κατωτέρω πτυχία, πιστοποιητικό και άλλοι τίτλοι, που χορηγούνται από τα κράτη - μέλη στου Έλληνες και στους υπηκόους των άλλων κρατών - μελών, αναγνωρίζονται και έχουν την ίδια ισχύ με τους χορηγούμενους στην Ελλάδα τίτλους που επιτρέπουν την άσκη [...]"
1.  
  Πτυχία, πιστοποιητικό ή άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράρτημα ΙΙ, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 5 του παρόντος, έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας 85/384 και έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 13 τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνον σύμφωνα με τους πίνακες, που δημοσιεύονται περιοδικά στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 7 παραγρ. 2 της Οδηγίας 85/384 ΕΟΚ.
2.  
  Τα πιστοποιητικά, που Βεβαιώνουν ότι οι κάτοχοί τους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατ εφαρμογή του νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους, των κρατών - μελών, που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής
Άρθρο 7
1.  
  Η διαδικασία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ ολοκληρώνεται, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μέσο σε τρεις μήνες από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών οπότε και αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα
2.  
  Η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος. Η διαδικασία της παραγράφου 1 συνεχίζεται μόλις ληφθεί η απάντηση από το κράτος - μέλος από το οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες ή μετά την λήξη τριμήνου από την ημερομηνία που ζητήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες από το κράτος - μέλος προέλευσης ή καταγωγής.
Άρθρο 8
1.  
  Οι υπήκοοι των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΕΕ για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και έχουν τα Ιδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν οπό τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας για τους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς και ιδιαίτερα από τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας
Άρθρο 9
1.  
  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών μπορεί να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους τη βεβαίωση της γνησιότητας των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν εκδοθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στα άρθρο 4 και 6 του παρόντος Εάν από τα Μητρώα αυτά προκύπτει συστηματική μέσα σ ένα και τον αυτό χρόνο παροχή υπηρεσιών, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δήλωση, σύμφωνα με την οποία η περίπτωσή του υπόκειται στη ρύθμιση του δικαιώματος εγκατάστασης.
2.  
  Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο ΤΕΕ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών τα εξής έγγραφα:
 1. αίτηση
 2. δήλωση, όπου αναφέρονται οι υπηρεσίες και το χρονικό διάστημα που Θα τις παράσχει
 3. βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, όπου είναι εγκατεστημένος, από την οποία προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος:
 4. γα) ασκεί νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες σ αυτό το κράτος, γβ) πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 ή 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του παρόντος
3.  
  Η ανωτέρω βεβαίωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσης της. Για την προσωρινή εγγραφή στο ΤΕΕ δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού. Η παροχή των σχετικών υπηρεσιών υπόκειται στις χρηματικές κρατήσεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.
4.  
  Οι εγγραφόμενοι στο παραπάνω μητρώο χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα και όταν είναι αναγκαίο, τους χορηγείται σχετική βεβαίωση, που τους επιτρέπει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως περιγράφεται στη δήλωση της παραγράφου 2 στοιχείο β του παρόντος άρθρου
5.  
  Δεν επιτρέπεται η προσωρινή εγγραφή στα μητρώα, όταν από τον ενδιαφερόμενο έχει αφαιρεθεί ή εν μέρει προσωρινά ή οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα σε άλλο κράτος - μέλος ή με απόφαση του ΤΕΕ στην Ελλάδα
6.  
  Διαγραφή αρχιτέκτονα από τα ανωτέρω μητρώα γίνεται όταν ο ενδιαφερόμενος εγκαθίσταται στην Ελλάδα ή όταν προσφέρει υπηρεσίες περισσότερες ή διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες εδήλωσε, ή όταν προκύψουν οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου 5
7.  
  Όταν το ΤΕΕ αφαιρεί εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά από μέλος του Έλληνα ή υπήκοο άλλου κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά τη βεβαίωση της παραγράφου 2 περ. γα του άρθρου αυτού.
8.  
  Οι υπήκοοι των κρατών - μελών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος, έχουν στην Ελλάδα, όσον αφορά στην παροχή των υπηρεσιών όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διπλωματούχων αρχιτεκτόνων μηχανικών και υπόκεινται στις πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, με εξαίρεση στις διατάξεις που αφορούν στην εγγραφή στο ΤΕΕ. Αρθρο 10.
Άρθρο 11
1.  
  Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών - μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 ή 6 του παρόντος και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εγκατασταθούν ή να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα αρχιτεκτονικής βάσει των άρθρων 2,3 και 9 του παρόντος, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο σπουδών τους και τη σχετική σύντμηση του κράτους - μέλους αυτού. Ο τίτλος αυτός συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή, που το έχει χορηγήσει.
2.  
  Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα απαιτεί συμπληρωματική ή διαφορετική εκπαίδευση, που δεν έχει αποκτηθεί από τον εδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης, που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται με σχετική πράξη της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και για τους υπηκόους των κρατών - μελών οι οποίοι θα ασκήσουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ως μισθωτοί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/168.
Άρθρο 13
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους παρόντος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Α) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Κολών Τεχνών (DΙΡL. - ΙΝG. ΑRCΗΙΤΕΚΤ (ΗFΒΚ). 2.Τα πτυχία που χορηγούν οι ΤΕCΗΝΙSCΗΕ ΗΟCΗSCΗULΕΝ, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ Η0CΗΒΑU), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU), τα τεχνικά πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU) όπως επίσης και οι GΕSΑΜΤΗΟCΗSCΗULΕΝ, τμήμα αρχινη αράδα ; (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU), εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε GΕSΑΜΤΗΟCΗSCΗULΕΝ, (DΙΡL. - ΙΝG. και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά). 3.Τα διπλώματα που χορηγούν οι FΑCΗΗΟCΗSCΗULΕΝ τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU) και εφόσον τα ιδρύματα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε GΕSΑΜΤΗΟCΗSCΗULΕΝ, οι GΕSΑΜΤΗΟCΗSCΗULΕΝ, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU), που συνοδεύονται, όταν η διάρκεια σπουδών είναι κατώτερη των 4 ετών, αλλά διαρκεί το λιγότερο 3 έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει μία περίοδο επαγγελματικής εμπειρίας τεσσάρων ετών στην τέως Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το οποίο έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ από τον επαγγελματικό σύλλογο στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας (ΙΝCΕΝΙΕRUR GRΑΝD., και άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώματα αυτά). 4 Τα πιστοποιητικά (ΡRUFUΝGSΖΕUGΗΙΕSSΕ) που έχουν χορηγήσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973, οι ΙΝGΕΝΙΕURSCΗULΕΝ, τμήμα αρχιτεκτονικής, και οι WΕRΚΚU ΝSΤSCΗULΕΝ, τμήμα αρχιτεκτονικής που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις βάσει των τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο. Β) ΒΕΛΓΙΟ 1.Τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 2.Τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΗΑSSΕLΤ (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 3.Τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 4.Τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές SΑΙΝΤ - LUC (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 5.Τα πανεπιστημιακά πτυχία πολιτικού μηχανικού που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής εξάσκησης, που χορηγεί η Ένωση Αρχιτεκτόνων, και τα οποία δίνουν δικαίωμα στον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα (ΑRCΗΙΤΕCΤ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). Β. Τα πτυχία αρχιτέκτονα που χορηγεί η Κεντρική ή Κρατική Επιτροπή Εξετάσεων Αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 7.Τα πτυχία πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα και μηχανικού - αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές εφηρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και η FΑCULΤΕ ΡΟLΥΤΕCΗΝΙQUΕ της ΜΟΝS (ΙΝGΕΝΙΕUR -ΑRCΗΙΤΕCΤΕ, ΙΝGΕΝΙΕUR - ΑRCΗΙΤΕCΤ). Γ) ΔΑΝΙΑ 1.Τα Πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του ΑRΗUS (ΑRΚΙΤΕΚΤ). 2.Το ειδικό πιστοποιητικό που χορηγεί η Επιτροπή Αρχιτεκτόνων, σύμφωνα με το Νόμο αριθμ. 202 της 28ης Μαΐου 1975 (RΕGΙSΤΕRΕΤ ΑRΚΙΤΕΚΤ). 3.Τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (ΒΥGΝΙΝGSΚΟΒSΤRUΚΤΟR) που συνοδεύονται από Βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε εξετάσεις, βάσει τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 85/ 304/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα αρχιτεκτονικής για περίοδο 6 χρόνων το λιγότερο. Δ) ΓΑΛΛΙΑ 1.Τα πτυχία -ΑRCΗΙΤΕCΤΕ DΙΡLΟΜΕ ΡΑR LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ», που χορηγήθηκαν μέχρι το 1959 από το υπουργείο εθνικής παιδείας και μετά την ημερομηνία αυτή από το υπουργείο πολιτιστικών υποθέσεων (ΑRCΗΙΤΕCΤ DΡLG). 2.Τα πτυχία που χορηγεί η «ΕCΟLΕ D ΑRCΗΙΤΕCΤURΕ» (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ DΕSΑ). 3.Τα πτυχία που χορηγεί από το 1955 και μετά η ΕCΟLΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ SUΡΕRΙΕURΕ DΕS ΑRΤS ΕΤ ΙΝDUSΤRΙΕS DΕ SΤRΑSΒΟURG (Εθνική Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων του Στρασβούργου) (ΕΧ ΕCΟLΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ D ΙΝGΕΝΙΕURS DΕ SΤRΑSΒΟURG) (Πρώην Εθνική Σχολή Μηχανικών του Στρασβούργου) τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ ΕΝSΑΙS). Ε) ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.Ο τίτλος του «ΒΑCΗΕLΟR ΟF ΑRCΗΙΤΕCΤURΕ» που χορηγείται από το «ΝΑΤΙΟΝΑL UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΙRΕLΑΝD» (Β. ΑRCΗ (ΝUΙ) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του «UΝΙVΕRSΙΤΥ CΟLLΕGΕ» του Δουβλίνου. 2.Το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου που χορηγεί το «CΟLΕGΕ ΟF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ», ΒΟLΤΟΝ SΤRΕΕΤ, DUΒLΙΝ (DΙΡL. ΑRCΗ). 3.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους του «RΟΥΑL ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΑRCΗΙΤΕCΤS ΟF ΙRΕLΑΝD» (ΑRΙΑΙ). 4.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του «RΟΥΑL ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΑRCΙΤΕCΤS ΟF ΙRΕLΑΝD (ΑRΙΑΙ)». ΣΤ) ΙΤΑΛΙΑ 1.Τα πτυχία «LΑURΕΑ ΙΝ ΑRCΗΙΤΕΤΤURΑ» που χορηγούν τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνικά Ινστιτούτα και Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και του RΕGGΙΟ - GΑLΑΒRΙΑ, τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δημόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα (DΟΤΤ. ΑRCΗΙΤΕΤΤΟ). 2.Τα πτυχία «LΑURΕΑ ΙΝ ΙΝGΕCΝΕRΙΑ» στον τομέα των κατασκευών που χορηγούν τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, και τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δημόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί με επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισμό που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος (DΟΤΤ. ΙΝC. ΑRCΗΙΤΕΤΤΟ - DΟΤΤ. ΙΝG. ΙΝ ΙΝGΕGΗΕRΙΑ CΙVΙLΕ). Ζ) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στο διαγωνισμό για το πτυχίο αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται απ τα τμήματα αρχιτεκτονικής των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών του DΕLΕFΤ ή του ΕΙΝDΗΟVΕΝ (ΒΟUWΚUΝDΙΝG ΙΝGΕΝΙΕUR). 2.Τα πτυχία των Ακαδημιών Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισμένες από το κράτος (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 3.Τα πτυχία που χορηγήθηκαν έως το 1971 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (ΗΟGΕR ΒΟUWRUΝSΤΟΝDΕRRΙCΗΤ) (ΑRCΗΙΤΕCΤ ΗΒΟ). 4.Τα πτυχία που χορηγήθηκαν μέχρι το 1970 από τα παλαιά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική (VΟΟRΤGΒΖΕΤ ΒΟUWΚUΝSΤΟΝ -DΕRRΙCΗΤ) ΑRCΗΙΤΕCΤ VΒΟ). 5.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό που οργανώνει το συμβούλιο αρχιτεκτόνων του «ΒΟΝD VΑΝ ΝΕDΕRLΑΝDSΕ ΑRCΗΙΤΕCΤΕΝ» (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, ΒΝΑ) (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 6.Το πτυχίο του SΤΙCΗΤΙΝG ΙΝSΤΙΤUΤ VΟΟR ΑRCΗΙΤΕCΤCUR («Ίδρυμα Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής»), (ΙVΑ), που χορηγείται μετά από σειρά μαθημάτων που οργανώνει το Ίδρυμα αυτό διάρκειας τεσσάρων τουλάχιστον χρόνων (ΑRCΗΙΤΕCΤ), και που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμοδίων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος επέτυχε σε εξετάσεις βάσει τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Ο διαγωνισμός βάσει τίτλων περιλαμβάνει την κρίση μελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο. 7.Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που πιστοποιεί άτι πριν από την έναρξη της ισχύος της οδηγίας 85/384/ ΕΟΚ/5 Αυγούστου 1985 ο ενδιαφερόμενος επέτυχε στο διαγωνισμό «ΚΑΝDΙDΑΑΤ ΙΝ DΕ ΒΟUWΚUΝDΕ», που οργανώνει η Ανώτατη Τεχνική Σχολή του DΕLFΤ ή του ΕΙΝDΗΟVΕΝ, και ότι για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων, αμέσως πριν την ημερομηνία αυτή, έχει ασκήσει αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, η φύση και η σημασία των οποίων εγγυάται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 8.Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που έχουν ηλικία σαράντα ετών, πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ/5 Αυγούστου 1985 και που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει για μία περίοδο το λιγότερο πέντε χρόνων αμέσως πριν από την ημερομηνία αυτή αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, των οποίων η φύση και η σημασία εγγυώνται, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (ΑRCΗΙΤΕCΤS). Σημείωση: Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο έβδομο και όγδοο εδάφιο θα πάψουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νομικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα άσκησης αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και την άσκηση τους υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των παραπάνω διατάξεων, δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό τον παραπάνω επαγγελματικό τίτλο. Η) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.Οι τίτλοι που χορηγούνται μετά από επιτυχείς εξετάσεις: - στο RΟUΑL ΙΝSΙΤUΤΕ ΟF ΒRΙΤΙSΗ ΑRCΗΙΤΕCΤS - στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολλεγίων, Ακαδημιών (ιδιωτικά κολλέγια), κολλέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών, τα οποία ήταν, ή είναι αναγνωρισμένα κατά την 5η Αυγούστου 1985, από το ΑRCΗΙΤΕCΤS RΕGΙSΤRΑΤΙΟΝ CΟUΝCΙL του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο Μητρώο του επαγγέλματος (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είχε το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 σημεία α) και β), ή σύμφωνα με το μέρος 6 παράγραφο 1 (σημείο δ) της ΑRCΗΙΤΕCΤS RΕGΙSΤRΑΤΙΟΝ ΑCΤ του 1931 (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 3.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτημένο δικαίωμα να διατηρήσει τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύμφωνα με το μέρος 3 της ΑRCΗΙΤΕCΤS RΕGΙSΤRΑΤΙΟΝ ΑCΤ του 1938 (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 1)ΙΣΠΑΝΙΑ1.Ο επίτημος τίτλος του αρχιτέκτονα (ΤΙΤULΟ ΟFΙC1ΑL DΕ ΑRQUΙΤΕCΤΟ) που χορηγούν το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή τα πανεπιστήμια. Ι) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.Το πτυχίο DΙΡLΟΜΑ DΟ CURSΟ ΕSΡΕCΙΑL DΕ ΑRΟUΙΤΕCΤURΑ» που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του ΡΟRΤΟ. 2.Το πτυχίο αρχιτέκτονα (DΙΡLΟΜΑ DΕ ΑRQUΙΤΕCΤΟ) που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του ΡΟRΤΟ. 3.Το πτυχίο -DΙΡLΟΜΑ DΟ CURSΟ DΕ ΑRQUΙΤΕCΤURΑ» που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του ΡΟRΤΟ. 4.Το πτυχίο «DΙΡLΟΜΑ DΕ ΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΝ ΑRQUΙΤΕCΤURΑ» που χορηγούν η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Λισαβώνας. 5.Το πτυχίο «CΑRΤΑ DΕ CURSΟ DΕ LΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΝ ΑRQUΙΤΕCΤURΑ» που χορηγούν το Τεχνικό Πανεπιστήμιο τηςΛισαβώνας καιτο Πανεπιστήμιοτου ΡΟRΤΟ».6.Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (LΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΜ ΕΝGΕΝΗΑRΙΑ CΙVΙL) που χορηγεί το Ανώντατο Τεχνικό Ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισαβώνας. 7.Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (LΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΜ ΕΝGΕΝΗΑRΙΑ CΙVΙL) που χορηγεί η Σχολή Μηχανικών (ΕΝGΕΝΗΑRΙΑ) του Πανεπιστημίου του ΡΟRΤΟ. 8.Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (LΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΜ ΕΝGΕΝΗΑRΙΑ CΙVΙL) που χορηγεί η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του C01ΜΒRΑ. 9.Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού παραγωγής (LΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΜ ΕGΕΝΗΑRΙΑ CΙVΙL, ΡRΟDUCΑΟ) που χορηγεί το Πανεπιστήμιο του ΜΙΝΗΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Α) ΒΕΛΓΙΟ 1.Τα πτυχία που χορηγούν οι ανώτατες εθνικές σχολές αρχιτεκτονικής ή τα ανώτατα Ινστιτούτα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 2.Τα πτυχία που χορηγεί η ανώτατη επαρχιακή σχολή της αρχιτεκτονικής του ΗΑSSΕLΤ (ΑRCΗΙΤΕCΤ). 3.Τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 4.Τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές SΑΙΝΤ - LUC (ΑRCΗΙΤΕCΤΕ - ΑRCΗΙΤΕCΤ). 5.Τα πτυχία πολιτικού μηχανικού αρχιτέκτονα και μηχανικού - αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές εφηρμοσμένων επιστημών των πανεπιστημίων και η FΑCULΤΕ ΡΟLΥΤΕCΗΝΙQUΕ της ΜΟΝS (ΙΝGΕΝΙΕUR -ΑRCΗΙΤΕCΤΕ, ΙΝGΕΝΙΕUR - ΑRCΗΙΤΕCΤ). Β) ΔΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία που χορηγεί η αρχιτεκτονική σχολή της ακαδημίας Καλών Τεχνών της -ΚΟΒΕΝΗΑVΝ και η αρχιτεκτονική σχολή του ΑRΗUS (ΑRΚΙΤΕCΤ CΑΝD. ΑRCΗ). Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.Τα πτυχία DΙΡLΟΜ - ΙΝGΕΝΙΕUR, DΙΡLΟΜ -ΙΝGΕΝΙΕUR UΝΙV) που χορηγούν τα πανεπιστήμια, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR - ΗΟCΗΒΑU), οι ανώτατες τεχνικές σχολές, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU), τα πανεπιστήμια που έχουν ενοποιηθεί σε GΕSΑΝΤ ΗΟCΗSCΗULΕΝ, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU), οι ανώτατες σχολές πλαστικών τεχνών, οι ανώτατες σχολές Καλών Τεχνών. 2.Τα πτυχία (DΙΡLΟΜ - ΙΝGΕΝΙΕUR, DΙΡLΟΜ -ΙΝGΕΝΙΕUR FΗ) που χορηγούν οι FΑCΗΝΟCΗSCΗULΕΝ τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU) και τα πανεπιστήμια που έχουν ενοποιηθεί σε GΕSΑΜΤΗΟCΗΒCΗULΕΝ, τμήμα αρχιτεκτονικής (ΑRCΗΙΤΕΚΤUR/ΗΟCΗΒΑU) στο πλαίσιο εκπαίδευσης αντίστοιχης με αυτή των ΡΑCΗΗΟCΗSCΗULΕΝ. Τα πτυχία του παρόντος εδαφίου πιστοποιούν διάρκεια εκπαίδευσης τουλάχιστον τετραετή. Κατά παρέκκλιση αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του παρόντος τα ανωτέρω πτυχία, όταν πιστοποιούν εκπαίδευση υφιστάμενη κατά την 5η Αυγούστου 1985 κατώτερη των τεσσάρων ετών αλλά τουλάχιστον τριετή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό, που βεβαιώνει μια περίοδο πρακτικής εξάσκησης στην τέως Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διάρκειας τεσσάρων ετών και χορηγείται από τον επαγγελματικό σύλλογο στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας. Δ) ΙΣΠΑΝΙΑ Ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (ΤΙΤUΙΟ ΟFΙCΙΑL DΕ ΑRQUΙΤΕCΤΟ) που χορηγεί ο πρύτανης ενός από τα ιδρύματα που απαρριθμούνται κατωτέρω: 1.Το πολυτεχνικό πανεπιστήμιο της ΚΑΤΑLUΝΑ, ανώτατες τεχνικές σχολές αρχιτεκτονικής της ΒΑRCΕLΟΝΑ ή του DΕL VΑLLΕS. 2.Το πολυτεχνικό πανεπιστήμιο της ΜΑDRΙD, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της ΜΑDRΙD. 3.Το πολυτεχνικό πανεπιστήμιο της LΑS ΡΑLΜΑS, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της LΑS ΡΑLΜΑS. 4.Το πολυτεχνικό πανεπιστήμιο της VΑLΕΝCΙΑ, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της VΑLΕΝCΙΑ. 5.Το πανεπιστήμιο της SΕVΙLΙΑ, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της SΕVΙLΙΑ. 6.Το πανεπιστήμιο της VΑLLΑDΟLΙD, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της VΑLLΑDΟLΙD. 7.Το πανεπιστήμιο του SΑΝΤΙΑGΟ DΕ CΟΜΡΟSΤΕLΑ, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της LΑ ΚΟRUΝΑ. 8.Το πανεπιστήμιο του ΡΑΙS VΑSCΟ, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της SΑΝ SΕΒΑSΤΙΑΝ. 9.Το πανεπιστήμιο της ΝΑVΑRRΑ, ανώτατη τεχνική σχολή αρχιτεκτονικής της ΡΑΜΡLΟΝΑ. Ε) ΓΑΛΛΙΑ 1.Το πτυχίο αρχιτέκτονα διπλωματούχου του Κράτους (DΙΡLΟΜΕ D ΑRCΗΙΤΕCΤΕ DΡΙG) που χορηγεί ο αρμόδιος για την αρχιτεκτονική υπουργός. 2.Το πτυχίο αρχιτέκτονα που χορηγεί η ειδική σχολή (DΙΡLΟΜΕ D ΑRCΗΙΤΕCΤΕ ΕSΑ). 3.Το πτυχίο αρχιτέκτονα που χορηγεί η εθνική ανώτατη σχολή τεχνών και επαγγελματιών του SΤRΑSΒΟURG, τμήμα αρχιτεκτονικής (DΙΡLΟΜΕ D ΑRCΗΙΤΕCΤΕ ΕΝSΑΙS). ΣΤ) ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.Ο τίτλος «ΒΑCΗΕLΟR ΟF ΑRCΗΙΤΕCΤURΕ» που χορηγεί το Εθνικό πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (Β.ΑRCΗ.ΝUΙ) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του UΝΙVΕRSΙΤΥ CΟLLΕGΕ του DUΒLΙΝ. 2.Το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου που χορηγεί το CΟLLΕGΕ ΟF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ, ΒΟLΤΟΝ SΤRΕΕΤ, DUΒLΙΝ (DΙΡ.ΑRCΗ). 3.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους (GΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΟF ΑSSΟCΙΑΤΕSΗΙΡ) του RΟΥΑL ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΑRCΗΙΤΕCΤΕ ΟF ΙRΕLΑΝD (ΑRΙΑΙ). 4.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους (GΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΟF ΑSSΟCΙΑΤΕSΗΙΡ) του RΟΥΑL ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΑRCΗΙΤΕCΤS ΟF ΙRΕLΑΝD (ΙΑRΙΑΙ). Ζ) ΙΤΑΛΙΑ Τα πτυχία αρχιτεκτονικής (LΑURΕΑ ΙΝ ΑRGΗΙΤΕΤΤURΑ) που χορηγούν τα πανεπιστήμια των CΗΙΕΤΙ, FΙRΕΝΖΕ, GΕΝΟVΑ, ΝΑΡΟLΙ, ΡΑLΕRΜΟ). RΕGGΙΟ - CΑLΑΒRΙΑ και RΟΜΑ LΑ SΑΡΙΕΝΖΑ, τα πολυτεχνικά ινστιτούτα του ΜΙLΑΝΟ και ΤΟRΙΝΟ και το πανεπιστήμιο ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της VΕΝΕΖΙΑ. Όλα αυτά τα πτυχία πρέπει να συνοδεύοντα ι από πτυχίου που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο χορηγεί ο Υπουργός Δημόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος εξεταστεί με επιτυχία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στον κρατικό διαγωνισμό. Η) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξατάσεις του αρχιτεκτονικού κλάδου, τμήμα αρχιτεκτονικής (SΤUDΙΕRΙCΗΑΤΙΝG, ΒΟUWΚUΝDΕ, ΑFSΤUDΕΕRRΙCΗΤΙΝG ΑRGΗΙΤΕCΤUR), του τεχνικού πανεπιστημίου του DΕLFΤ. 2.Η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις του αρχιτεκτονικού κλάδου, τμήμα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας (SΤUDΙΕRΙCΗΑΤΙΝG, ΒΟUWΚUΝDΕ, DΙFFΕRΕΝΤΙΑΤΕ ΑRCΗΙΤΕCΤUR ΕΝ URΒΑΝΙSΤΙΕΚ), του Τεχνικού Πανεπιστημίου του ΕΙΝDΗΟVΕΝ. Η Βεβαίωση ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγούν μετά από επιτυχία στο διαγωνισμό κατά την περάτωση της δεύτερης φάσης της εκπαίδευσης στα επαγγελματικά του αρχιτεκτονικού τομέα οι εξεταστικές επιτροπές του: -ΑΜSΤΕRDΑΜSΕ ΗΟGΕSGΗΟΟL VΟΟR DΕ ΚUΝSΤΕΝ του ΑΜSΤΕRDΑΜ. - ΗΟGΕSGΗΟΟL RΟΤΤΕRDΑΜ ΕΝ ΟΜSΤRΕΚΕΝ του RΟΤΤΕRDΑΜ. -ΗΟGΕSGΗΟΟL ΚΑΤΗΟLΙΕΚΕ LΕΕRGΑGΕΝ του ΤΙLΒURG. -ΗΟGΕSGΗΟΟL VΟΟR DΕ ΚUΝSΤΕΝ του ΑRΝΗΕΜ. - RΙJΚSΗΟGΕSCΗΟΟL GRΟΝΙΝGΕΝ του GRΟΝΙΝGΕΝ. - RΙJΚSΗΟGΕSCΗΟΟL ΜΑΑSΤRΙCΗΤ του ΜΑΑSΤRΙCΗΤ. Οι διάφορες αυτές βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση του γραφείου Μητρώου Αρχιτεκτόνων (ΒURΕΑU ΑRCΗΙΤΕCΤΕΝRΕGΙSΤΕR) που πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στα κριτήρια των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. Θ) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.Το πτυχίο αρχιτεκτονικής (CΑRΕΤΑ DΕ CURSΟ DΕ LΙCΕΝCΙΑΤURΑ ΕΜ ΑRQUΙΤΕCΤURΑ) που χορηγεί η σχολή αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της LΙSΒΟΑ και η σχολή αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του ΡΟRΤΟ. Ι) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.Τα πτυχία αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από τα Πολυτεχνεία των CΕΝΤRΑL LΟΝDΟΝ, ΝΟRΤΗ LΟΝDΟΝ, ΝΟRΤΗ ΕΑSΤ LΟΝDΟΝ, SΟUΤΗ ΒΑΝΚ, ΤΗΑΜΕS, ΒΙRΜΙΝGΗΑΜ, ΒRΙCΗΤΟΝ, ΗUDDΕRSFΙΕLD, ΚΙΝGSΤΟΝ, LΕΕDS, LΕΙCΕSΤΕR, LΙVΕRΡΟΟL, ΜΑΝCΗΕSΤΕR ΟΧFΟRD, ΡLΥΜΟUΤΗ ή ΡΟRΤSΜΟUΤΗ ή τα Πανεπιστήμια των LΟΝDΟΝ, CΑΜΒRΙDGΕ, SΗΕFFΙΕLD, ΗΕRΙΟΤWΑΤΤ, ΕDΙΝΒURG, ΒΕLFΑSΤ, ΑΒΕRDΕΕΝ ή GLΑSGΟW ή το CΑΝΤΕRΒURΥ CΟLLΕGΕ ΟF ΑRΤ, ή το ΗUΜΒΕRSΙDΕ CΟLLΕGΕ ΟF ΗΙGΗΕR ΕDUCΑΤΙΟΝ, το RΟΒΕRΤ GΟRDΟΝS ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ ή το GLΑSGΟW SCΗΟΟL ΟF ΑRΤ. 2.Τa «DΕGRΕΕS ΙΝ ΑRCΗΙΤΕCΤURΕ» που χορηγούν ταΠανεπιστήμια των ΒΑΤΗ. LΙVΕRΡΟΟL, ΜΑΝCΗΕSΤΕR, ΝΕWCΑSΤLΕ, ΝΟΤΤΙΝGΗΑΜ, WΑLΕS, DUΝDΕΕ, SΤRΑΤΗCLΥDΕ ή GLΑSCΟW, η τελική εξέταση της «ΑRCΗΙΤΕCΤURΑL ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ» ή η εξέταση στην αρχιτεκτονική του «RΟΥΑL CΟLLΕGΕ ΟF ΑRΤ». 3.Η εξέταση «ΡΑRΤ 2. του «RΟΥΑL ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΒRΙΤΙSΗ ΑRCΗΙΤΕCΤS» της οποίας προηγείται σε κάθε περίπτωση είτε η χορήγηση ενός διπλώματος «FΙRSΤ DΕGRΕΕ ΙΝ ΑRCΗΙΤΕCΤURΕ» που χορηγείται από ένα από τα πολυτεχνεία, πανεπιστήμια ή τα ανωτέρω αναφερόμενα κολλέγια (μετά από εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών με πλήρες ωράριο ή τεσσάρων ετών με μειωμένο ωράριο) είτε η εξέταση «ΙΝΤΕRΜΕDΙΑΤΕ» της «ΑRCΗΙΤΕCΤURΑL ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ», είτε η εξέταση «ΡΑRΤ 1» του «RΟΥΑL ΙΝSΤΙΤUΤΕ ΟF ΒRΙΤΙSΗ ΑRCΗΙΤΕCΤS». Εάν αυτό το «FΙRSΤ DΕGRΕΕ» έχει χορηγηθεί μετά από εκπαίδευση τεσσάρων ετών με μειωμένο ωράριο, η εκπαίδευση που ακολουθεί για την ιδιότητα του αρχιτέκτονα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τρία χρόνια με μειωμένο, ή με πλήρες ωράριο.
Άρθρο 14
1.  
  Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές με την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34Α) όπως το όρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 2 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 154/10.9.1992).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ως προκύπτει από την έκθεση από 16.11.1992 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων).
 • Την κοινή απόφαση Υ. 1935/3.12.92 (ΦΕΚ Β 726) των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας»,
 • Την αριθ. 564/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(2) Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώµατος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 1991/530 1991