Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προϋποθέσεις Οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών Νοσοκομειακού Φαρμακείου"
1.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των Φαρμακείων που ιδρύονται υποχρεωτικά σε κάθε Νοσοκομείο, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53, καθώς και στα νοσηλευτικά ιδρύματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 48 και 52 του Ν. 2071/92 προς εξυπηρέτηση αποκλειστικώς των νοσηλευομένων, καθώς και των προσερχόμενων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ασθενών και όσων από τις κείμενες διατάξεις δικαιούνται φαρμακευτική περίθαλψη, από το Νοσοκομειακό Φαρμακείο.
Άρθρο 2 "Ορισμός Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής"
1.  
  Αντικείμενο του νοσοκομειακού φαρμακείου είναι η παροχή υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής. Νοσοκομειακή Φαρμακευτική είναι η Φαρμακευτική που ασκείται στα σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα, με σκοπό την κάλυψη των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών τους, τόσο σε υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης, όσο και σε υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας.
Άρθρο 3 "Προϋποθέσεις Λειτουργίας"
1.  
  Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο λειτουργεί κατόπιν αδείας που χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας της Οικείας Νομαρχίας, μετά από έλεγχο των χώρων εγκαταστάσεως και της τηρήσεως των προδιαγραφών που καθορίζονται για τη συγκρότηση και την οργάνωση του, με το παρόν προεδρικό διάταγμα
2.  
  Το νοσοκομειακό φαρμακείο χορηγεί τα φάρμακα με ατομική συνταγή η εφαρμόζει και το σύστημα των εξατομικευμένων δόσεων, για φαρμακευτική αγωγή ενός εικοσιτετραώρου
3.  
  Το νοσοκομειακό φαρμακείο επιθεωρείται και ελέγχεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί Επιθεωρήσεως Φαρμακείων και λειτουγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του νοσοκομείου
4.  
  Το νοσοκομειακό φαρμακείο διευθύνεται από αδειούχο φαρμακοποιό, Υπόλογο - Υπεύθυνο για την άσκηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής, την καλή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου, την τήρηση της ισχύουσας εν γένει φαρμακευτικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των διατάξεων των οικονομικών και διαχειριστικών κανόνων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Το νοσοκομειακό φαρμακείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Γραφείο Διευθυντού - Γραμματείας και Διαχειρίσεως
 2. ζ) Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής πληροφόρησης, η) Τη συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την διαφόρων συσκευών αρμοδιότητας του φαρμακείου, με συμβολή όπου χρειάζεται για την καλύτερη σχεδίαση των διαφόρων σχημάτων ειδικής φαρμακοθεραπείας, με παρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δράσης των φαρμάκων, θ) Τη διακίνηση για την Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ι) Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.
 3. Άρθρα 5 Διάρθρωση Νοσοκομειακού Φαρμακείου.
 4. Αίθουσα Διανομής
 5. Εργαστήρια:
 6. Φαρμακοτεχνικών Σκευασμάτων, Στείρων Διαλυμάτων, Φαρμακοκινητικής, Παρεντερικών Διαλυμάτων, και όσων η εξέλιξη της επιστήμης επιβάλλει, δ) Αποθήκες
2.  
  Αναλόγως με τη δύναμη σε κλίνες του νοσοκομείου και των εργασιών του νοσοκομειακού φαρμακείου, μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση περαιτέρω ανάπτυξη των ανωτέρω χώρων, για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παροχή πληροφοριών για τα φάρμακα, την προετοιμασία εφάπαξ δόσεων, την πρόσμειξη φαρμάκων, την ανασυσκευασία και άλλων αναγκαίων συναφών δραστηριοτήτων
3.  
  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της παρεχομένης νοσηλείας μπορεί σε τμήματα του νοσοκομείου να αναπτύσσονται Παραρτήματα - Δορυφορικά Φαρμακεία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των και τοποθετείται Υπεύθυνος Φαρμακοποιός
Άρθρο 6 "Προδιαγραφές λειτουργίας Νοσοκομειακού Φαρμακείου"
1.  
  Το Νοσοκομειακό φαρμακείο πρέπει να στεγάζεται σε ανεξάρτητο ισόγειο και ενιαίο χώρο, να διαθέτει επαρκές φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευσης, κλιματισμό, (θερμοκρασία όχι ανώτερη των 25° C) και σύστημα πυρασφάλειας
2.  
  Το Νοσοκομειακό φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από χώρους ή υπηρεσίες που επηρεάζουν δυσμενώς ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του, όπως είναι τα μαγειρεία, πλυντήρια, μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, κοινόχρηστες τουαλέτες, χώροι από όπου διέρχονται αγωγοί αποχετεύσεως και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Η προσπέλαση του φαρμακείου πρέπει να είναι εύκολη από τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου, τους προμηθευτάς και το κοινό.
3.  
  Το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου εγκαταστάσεως του Νοσοκομειακού Φαρμακείου καθορίζεται στα διακόσια (200) τ.μ. και κατανέμεται ως εξής:.
 1. Γραφείο Διευθυντού Φαρμακοποιού - Γραμματείας -Διαχείρισης τριάντα (30) τ.μ.
 2. Αίθουσα Διανομής, σαράντα (40) τ. μ. που διαρρυθμίζεται και εξοπλίζεται με τα κατάλληλα έπιπλα, για την τοποθέτηση φαρμάκων και άλλων εφοδίων, με τράπεζα εργασίας για την εκτέλεση συνταγών, προς διευκόλυνση της εργασίας του προσωπικού και των εξυπηρετουμένων απ αυτό.
 3. Αποθήκη φαρμάκων - Αντιδραστηρίων, τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγεία, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και αντιδραστηρίων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.
 4. Αποθήκη Υγειονομικού - Επιδεσμικού Υλικού, τριάντα τετραγωνικά μέτρα (30 Μ2), εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση του Υγειονομικού και Επιδεσμικού Υλικού
 5. Αποθήκη Εύφλεκτων Υλικών, δέκα τετραγωνικά μέτρα (10 Μ2), εξοπλισμένη με προθήκες καλής και κατάλληλης κατασκευής για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των ευφλέκτων υλικών
 6. Αποθήκη Ραδιοφαρμάκων, πέντε τετραγωνικά μέτρα (5 Μ2), κατάλληλα διαμορφωμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Ραδιενέργειας
 7. Διαμέρισμα ανάπτυξης των Εργαστηριακών Μονάδων σαράντα πέντε τετραγωνικά μέτρα (45 Μ2), που κατανέμεται κατά μονάδα ως ακολούθως:
  • Για το Εργαστήριο Φαρμακοτεχνιτών Σκευασμάτων, δέκα πέντε (15) τ.μ. που αποτελεί ανεξάρτητο χώρο κύριας χρήσης, εξοπλισμένο με νεροχύτη, προθήκες καλής κατασκευής με συρτάρια, τράπεζα εργασίας για την παρασκευή των Γαληνικών Σκευασμάτων και των διαφόρων φαρμακευτικών συσκευασιών.
  • Στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνιτών Σκευασμάτων φυλάσσονται οι φαρμακευτικές ουσίες και τα απόθετα φάρμακα καθώς και τα όργανα και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των παραπάνω προϊόντων.
  • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του εργαστηρίου ως αποθήκης και η τοποθέτηση σε αυτό αντικειμένων ξένων προς τις εργαστηριακές ανάγκες του νοσοκομειακού φαρμακείου.
  • Για τις άλλες Εργαστηριακές Μονάδες, τριάντα τετραγωνικά μέτρα (30 Μ2), στις οποίες πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα όργανα και σκεύη για την εξειδικευμένη εργασία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
4.  
  Ο χώρος του φαρμακείου διατηρείται σε απόλυτη καθαριότητα και τάξη:
 1. Τα φάρμακα φυλάσσονται στις προθήκες ή τα συρτάρια, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και παρακολουθείται κατά περίπτωση η ημερομηνία λήξεως αυτών, για την προστασία της υγείας των ασθενών και προς αποφυγή ζημίας του νοσοκομείου από την καταστροφή τους
 2. Σε ιδιαίτερους χώρους φυλάσσονται τα μη εγκεκριμένα φάρμακα, τα δωρεάν διατιθέμενα για κλινικές μελέτες και όσα προορίζονται για καταστροφή
 3. Φαρμακευτικές ουσίες και δρόγες, φυλάσσονται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση αναγραφόμενες συνθήκες στην Ελληνική Φαρμακοποιία
 4. Η φύλαξη των αντιδραστηρίων και του αποστειρωμένου και λοιπού υλικού, γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε είδος
 5. Τα Ναρκωτικά του Κρατικού Μονοπωλίου ειδικώς, φυλάσσονται εντός χρηματοκιβωτίου, σε μόνιμη βάση και ικανού βάρους ή εντός εντειχισμένου σιδηρού κιβωτίου, που θα είναι ασφαλισμένα και στις δύο περιπτώσεις με κλειδιά ασφαλείας ή συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών.
 6. Ο Διευθυντής Φαρμακοποιός και ο νόμιμος αντικαταστάτης του είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και φύλαξη των κλειδιών καθώς και τη γνώση του συνδυασμού των γραμμάτων ή αριθμών.
 7. Τα φάρμακα που αναγράφονται στο άρθρο 14 φυλάσσονται σε ιδιαίτερο ερμάριο
Άρθρο 7
3.  
  Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο πρέπει να διαθέτει: α) Βιβλιοθήκη με την Ελληνική Φαρμακοποιία, επιστημονικά συγγράματα και βοηθήματα ενημερωτικά της εξελίξεως της φαρμακευτικής επιστήμης και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής, β) Τη Διατίμηση Φαρμάκων
 1. Όργανα και σκεύη:
 2. 1) Τρεις τουλάχιστον ζυγούς κατά το δεκαδικό σύστημα με τα αναγκαία αντιστοίχως σταθμά τους δηλαδή, ένα ευπαθή για ζύγιση μικρών ποσοτήτων με ευπάθεια πέντε χιλιοστών του γραμμαρίου (0,005), ένα για ζύγιση μεγαλυτέρων ποσοτήτων μέχρι τριάντα γραμμάρια (30) και ένα για ζύγιση μεγάλων ποσοτήτων, στερεών ή υγρών.
 3. 2) Ιγδία, σπαθίδες, χύτρες, χωνιά, ογκομετρικά δοχεία 5-1000 κυβικά εκατοστόμετρα, οινοπνευματόμετρο και οτιδήποτε άλλο σκεύος, όργανο ή συσκευή χρειάζεται για τη διεκπεραίωση των εργασιών του νοσοκομείου φαρμακείου.
 4. Ηλεκτρικά Ψυγεία, διαφόρου διαβαθμίσεως, ε) Αποστακτήρα, για την παραγωγή απεσταγμένου ύδατος
 5. Αριθμομηχανή και γραφομηχανή, ζ) Εργαστηριακό θάλαμο Ροής Αέρος (Ε θ Ρ Α), οριζόντιο ή κάθετο, η) Κλιματισμό, θ) Μηχανοργάνωση
 6. Λοιπά όργανα που απαιτούνται για την ορθή κατά περίπτωση λειτουργία των μονάδων του νοσοκομείου φαρμακείου, ανάλογα με την έκταση και ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει το νοσοκομείο
Άρθρο 8
1.  
  Στο Νοσοκομειακό φαρμακείο εκτελούνται οι πάσης φύσεως ιατρικές συνταγές, που συνταγογραφούνται από τους νοσοκομειακούς ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και ιστ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α-146/1991) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις», εκτός από τα: α) Μη αποστειρωμένα υλικά μιας ή πολλαπλής χρήσεως, β) Εργαλεία ιατρικά, αποστειρωμένα ή μη, που μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, ενεργά ή μη ενεργά, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης, προοριζόμενα για όλους τους κλάδους της Ιατρικής, γ) Συσκευές, όργανα ή μηχανήματα ιατρικά, προοριζόμενα για διαγνωστική ή θεραπευτική χρήση και δ) Αποσμητικά χώρου.
Άρθρο 9 "Προμήθειες και τρόπος χορήγησης Φαρμακευτικού και Λοιπού Υλικού"
1.  
  Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο υποχρεούται να εφοδιάζει τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου με το απαραίτητο Φαρμακευτικό και Λοιπό Υλικό, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της ισχυούσης νομοθεσίας περί Φαρμάκων και Ναρκωτικών, σε εκτέλεση των ιατρικών συνταγών και σε ποσότητα που απαιτείται για τη φαρμακευτική αγωγή ενός εικοσιτετραώρου. Οι συνταγές υπογράφονται και σφραγίζονται από το Διευθυντή Ιατρό του Τμήματος ή το νόμιμο αντικαταστάτη του.
2.  
  Οι προμήθειες του Φαρμακευτικού και Λοιπού Υλικού γίνονται με γραπτές ή τηλεφωνικές παραγγελίες, σύμφωνα με τη συνταγογραφία και τις ανάγκες του νοσοκομείου και με τις ισχύουσες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών, οι δε παραλαβές γίνονται από την Τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του Άρθρου 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η οποία συντάσσει το Πρωτόκολλο Παραλαβής και Δελτίο Εισαγωγής, όπως προβλέπεται από τους Οικονομικούς και Διαχειριστικούς Κανόνες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 10 "Διαχείριση Φαρμακευτικού και Λοιπού Υλικού"
1.  
  Για τη διαχείριση και τη διακίνηση του υλικού του Νοσοκομειακού Φαρμακείου τηρούνται ξεχωριστά διαχειριστικά βιβλία που διακρίνονται ως εξής:
 1. Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Φαρμάκων
 2. Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Αντιδραστηρίων
 3. Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Αναλώσιμου Υγειονομικού - Επιδερμικού και Λοιπού Υλικού, τηρουμένων αντιστοίχως και των απαραιτήτων εντύπων, Δελτίων Παραγγελιών και Πρωτοκόλλων Παραλαβής και Δελτίων Εισαγωγής καθώς και των Καταστάσεων Ημερησίας Καταναλώσεως
2.  
 1. Όλα τα απαραίτητα έντυπα για τη διαχείριση και διακίνηση του υλικού τηρούνται, υπογράφονται και θεωρούνται, σύμφωνα με τους Διαχειριστικούς και άλλους Κανόνες που έχουν εφαρμογή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ρυθμίζονται με τον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας κάθε νοσοκομείου
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού Φαρμακοποιού, ορίζεται για ένα έτος, υπεύθυνος φαρμακοποιός για την παρακολούθηση και πιστή τήρηση των βιβλίων διαχειρίσεως, αντιστοίχως, καθώς και τον έλεγχο των παρατηρουμένων ελλείψεων για έγκαιρο ανεφοδιασμό
 3. Η Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής συγκροτείται, από το φαρμακοποιό που ορίσθηκε υπεύθυνος παρακολουθήσεως των διαχειριστικών βιβλίων, ένα βοηθό φαρμακείου και ένα διοικητικό υπάλληλο με τους αναπληρωτές τους
3.  
  Στο τέλος κάθε έτους γίνεται απογραφή του υλικού. Με εισήγηση του Διευθυντού Φαρμακοποιού και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία προβαίνει στην καταμέτρηση όλου του υλικού του Φαρμακείου και συντάσσει Πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρούνται τα είδη και οι ποσότητες των υπολοίπων φαρμάκων και λοιπού υλικού της 31ης Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερο Πρωτόκολλο συντάσσεται για τα ληξιπρόθεσμα και τα αλλοιωμένα είδη που πρέπει να καταστραφούν και μνημονεύονται σε αυτό τα αίτια αχρηστεύσεώς τους. Μετά την καταμέτρηση αυτή, γίνεται, από την επιτροπή μαζί με το προσωπικό της οικείας διαχειρίσεως του φαρμακείου, σύγκριση μεταξύ των ποσοτήτων και ειδών του συνταχθέντος πρωτοκόλλου και των αριθμητικών υπολοίπων που παρουσιάζουν τα Βιβλία εκάστης διαχειρίσεως και σημειώνονται οι τυχόν υπάρχουσες διαφορές. Η Επιτροπή εισηγείται την εγγραφή των πλεονασμάτων και διαγραφή των ελλειμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οικονομικού Κανονισμού, τον καταλογισμό της αξίας των ελλειμμάτων, εάν δεν δικαιολογούνται σαν φυσιολογικά και την καταστροφή των αχρήστων. Τα πρωτόκολλα της απογραφής συντάσσονται εις τετραπλούν εκ των οποίων, το ένα υποβάλλεται στη Διεύθυνση του Νοσοκομείου για τις περαιτέρω ενέργειες, το δεύτερο παραδίδεται στο Διευθυντή Φαρμακοποιό, το τρίτο στον Υπεύθυνο Φαρμακοποιό της Διαχειρίσεως του παρελθόντος έτους και το τέταρτο στον Υπεύθυνο Φαρμακοποιό της Διαχειρίσεως του επόμενου έτους. Το Πρωτόκολλο της Απογραφής υπογράφεται από την Επιτροπή Απογραφής, το Διευθυντή Φαρμακοποιό και τους Υπευθύνους Φαρμακοποιούς των αντιστοίχων Διαχειρίσεων που παραδίδουν και παραλαμβάνουν.
Άρθρο 11 "Τηρούμενα Βιβλία και Παραστατικά στοιχεία"
1.  
  Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο πρέπει να τηρεί και φυλάσσει τα πιο κάτω βιβλία και έντυπα: α1) Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Φαρμάκων. α2) Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Αντιδραστηρίων. α3) Βιβλίο Εισαγωγής και Εξαγωγής Υγειονομικού - Επιδεσμικού και Λοιπού Υλικού ή α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας τα πιο πάνω α1, α2 και α3 Βιβλία, με αντίστοιχα προγράμματα.
 1. Δελτίο Παραγγελίας
 2. Πρωτόκολλο Παραλαβής και Δελτίο Εισαγωγής, δ) Βιβλίο Παρασκευής Αποθετών Φαρμάκων. ε1) Κατάσταση Ημερησίας Καταναλώσεως Φαρμάκων. ε2) Κατάσταση Ημερησίας Καταναλώσεως Αντιδραστηρίων. α3) Κατάσταση Ημερησίας Καταναλώσεως Υγειονομικού και Επιδεσμικού Υλικού.
 3. Δελτίο Επιστροφής Φαρμακευτικού και Λοιπού Υλικού στους Προμηθευτές (διάτριτο από την Εφορία)
 4. Δελτίο Επιστροφής Φαρμακευτικού Υλικού από τα Τμήματα στο Φαρμακείο
 5. Δελτίο Παραλαβής και Επιστροφής Φαρμακευτικού και Λοιπού Υλικού, μεταξύ των Νοσοκομειακών Φαρμακείων
 6. Βιβλίο Ασκουμένων Πτυχιούχων της Φαρμακευτικής
 7. Βιβλίο Αγοράς Ναρκωτικών Φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλείου
 8. Βιβλίο Διαθέσεως Ναρκωτικών Φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλείου
 9. Βιβλίο Τριμηνιαίας Καταστάσεως Ναρκωτικών Φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλείου
 10. Βιβλίο Τριμηνιαίας Καταστάσεως Καταναλώσεως Ναρκωτικών Φαρμάκων, των (ΠΙΝΑΚΩΝ Γ, ΒΣ, ΓΣ και Δ του Ν. 1729/87).
 11. Βιβλίο Αγοράς και Διαθέσεως Οινοπνεύματος
 12. Καρτέλα Ατομική Φαρμακευτικής Αγωγής Ασθενούς
 13. Ατομική Συνταγή
 14. Γενικό Συνταγολόγιο (για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως, Αντιδραστήρια, Αναλώσιμα Αποστειρωμένο Υγειονομικό Υλικό και τα λοιπά νοσηλευτικά βοηθήματα)
 15. Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑ Β και Γ) - Για τους Νοσηλευομένους
 16. Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών (ΠΙΝΑΚΑ Β και Γ) του Ν. 1729/87 (δίγραμμη).
 17. Συνταγή του Ν. 1729/87 (ΠΙΝΑΚΑ ΒΣ-ΓΣ και Δ) (μονόγραμμη).
 18. Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Παραλαβής Ναρκωτικών Φαρμάκων ως ΑΠΟΘΕΜΑ (ΠΙΝΑΚΑ Β, Γ, ΒΣ, ΓΣ & Δ του Ν. 1729/87).
2.  
  Στην Ατομική Συνταγή πρέπει να αναγράφονται τα πιο κάτω στοιχεία:
 1. Τομέας, Τμήμα, θάλαμος, Κλίνη, β) Ονοματεπώνυμο ασθενούς, φύλλο, βάρος, ηλικία, αιτιολογία, αλλεργία
 2. Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, οδός χορηγήσεως και δόση του φαρμάκου
 3. Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού
 4. Ημερομηνία εκτελέσεως συνταγής, υπογραφή φαρμακοποιού που ήλεγξε, υπογραφή φαρμακοποιού που παρέδωσε και υπογραφή εξουσιοδοτημένου νοσηλευτού για την παραλαβή
3.  
  Όπου εφαρμόζεται Μηχανογραφικό Σύστημα (Η/Υ) αυτό είναι έγκυρο και αποδεκτό στοιχείο διαχειρίσεως
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ή τροποποιείται το σχήμα, η μορφή και άλλα στοιχεία που απαιτούνται να αναγράφονται στα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έντυπα
Άρθρο 12 "Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου"
1.  
  Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο στελεχώνεται από το κατωτέρω προσωπικό:
 1. Του Κλάδου ΠΕ - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ως τούτο προβλέπεται από το Άρθρο 89 του Νόμου 2071/92 (ΦΕΚ Α 123/92)
 2. Του Κλάδου ΔΕ - Βοηθών Φαρμακείου
 3. Του Κλάδου ΔΕ - Διοικητικού
 4. Του Κλάδου ΔΕ - Προσωπικού Η/Υ. 2.0 αριθμός των θέσεων του προσωπικού του Νοσοκομειακού Φαρμακείου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 56 του Ν. 2071 /1992 (ΦΕΚ Α 123/1992).
Άρθρο 13 "Αρμοδιότητες προσωπικού του Νοσ. Φαρ/κείου κατά ειδικότητα"
1.  
  Διευθυντού Φαρμακοποιού
 1. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την άσκηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής
 2. Σχεδιάζει και προγραμματίζει την επιστημονική και διοικητική πολιτική του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
 3. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου, συντονίζει τις δραστηριότητές του και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, τις ανάγκες σε προσωπικό, χώρους και εξοπλισμό
 4. Μεριμνά για την εξασφάλιση επάρκειας επαγγελματικών γνώσεων στο προσωπικό του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
 5. Ελέγχει την ακρίβεια εργασίας του προσωπικού
 6. Εξασφαλίζει την κατάλληλη φύλαξη και διάθεση των φαρμάκων και λοιπού υλικού
 7. Ελέγχει την ακρίβεια εκτελέσεως των συνταγών σύμφωνα με τη φαρμακευτική τεχνολογία και νομοθεσία
 8. Ενεργεί για να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα φάρμακα, στο προσωπικό του Φαρμακείου καθώς και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
 9. Μεριμνά για τη σωστή τήρηση και ενημέρωση των διαχειριστικών στοιχείων του Νοσοκομειακού Φαρμακείου, ενώ η λογιστική εργασία είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου
 10. Υπογράφει τα δικαιολογητικά εισαγωμένων και επιστρεφομένων υλικών, ια) Μεριμνά για την καθιέρωση και τη σωστή τήρηση εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας στα διάφορα Τμήματα και Μονάδες του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
 11. Συνεργάζεται με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για προβλήματα χορηγήσεως φαρμάκων.
 12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προς διευκόλυνση της νοσηλείας, μπορεί ο φαρμακοποιός να συνεννοείται με τον ιατρό, όταν το φάρμακο που έχει αναγραφεί στη συνταγή δεν υπάρχει στο φαρμακείο και κατόπιν προφορικής εξουσιοδοτήσεως του ιατρού να το αντικαθιστά και να χορηγεί αντίστοιχο που υπάρχει.
 13. Φροντίζει για την ανάπτυξη της εσωτερικής έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της αρμοδιότητας του
 14. Με εισήγηση του Διευθυντού Φαρμακοποιού και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ο αντικαταστάτης του, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
2.  
  Φαρμακοποιού Ο Φαρμακοποιός βοηθά τον Διευθυντή Φαρμακοποιό στην εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας, αναλαμβάνων την υπεύθυνη υπηρεσία που του αναθέτει ο Διευθυντής Φαρμακοποιός
3.  
  Βοηθού Φαρμακείου Βοηθά τον Φαρμακοποιό και εργάζεται σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του
4.  
  Διοικητικού και Προσωπικού Η/Υ Διεκπεραιώνουν τη διαχειριστική και γραφική εργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντού και των Φαρμακοποιών
5.  
  Το προοσωπικό του Νοσοκομειακού Φαρμακείου κατά την ώρα της εργασίας του, υποχρεούται να φορά λευκή μπλούζα και στην άνω αριστερή πλευρά αυτής να φέρει κονκάρδα με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του
Άρθρο 14 "Πίνακας φαρμάκων φυλασσομένων μετά προσοχής"
1.  
  Αcidum aceticum
2.  
  Αicidum arsenicοsum
3.  
  Αcidum hydrοchlοricum
4.  
  Αcidum nitricum
5.  
  Αcidum sulfuricum
6.  
  Αdrenalinum
7.  
  Αether
8.  
  Αpοmοrphinum hydrοchlοricum
9.  
  Αqua Laurοcerasi
10.  
  Αqua phenοlata (Αq. Carbοlica).
11.  
  Αrgentum nitricum
12.  
  Αtrοpinum sulfuricum
13.  
  Chlοr alum hydratum
14.  
  Chlοrοfοrmium
15.  
  Cοffeinum
16.  
  Cresοlum
17.  
  Cuprum sulfuricum
18.  
  Εmetinum
19.  
  Εrgοtinum (Εxtract. Secal. cοrnut.).
20.  
  Εxtractum Βelladοnnae
21.  
  Εxtractum Ιpecacuanhae fluid
22.  
  Εxtractum Strychni
23.  
  Fοlium Βelladοnnae
24.  
  Fοrmaldehydum
25.  
  Ηydrargyrum
26.  
  Ηydrargyrum benzοicum
27.  
  Ηydrargyrum bichlοratum
28.  
  hydrargyrum bijοdatum
29.  
  Ηydrargyrum chlοratum
30.  
  Ηydrargyrum jοdatum
31.  
  Ηydrargyrum Οxycyanatum
32.  
  Ηydrargyrum οxydatum
33.  
  Ηydrargyrum praecipitatum album
34.  
  Ηydrastininum hydrοchlοricum
35.  
  lοdοfοrmium
36.  
  lοdum
37.  
  Κalium hydricum
38.  
  Κalium hypermanganicum
39.  
  Κreοsοtum
40.  
  Νatrium arsenicicum
41.  
  Νatrium cacοdylicum
42.  
  Νatrium hydricum
43.  
  Νitrοglycerinum Sοlut. (Τrinitrin 1%).
44.  
  Νονοcainum
45.  
  Οleum Sinapis
46.  
  Ρhenacetinum
47.  
  Ρhenοlum
48.  
  Ρhysοstigminum salicylicum
49.  
  Ρilοcarpinum hydrοchlοricum
50.  
  Ρlumbum aceticum
51.  
  Ροdοphyllinum
52.  
  Ρulν. Ιpecacuanhae.
53.  
  Quajοcοlum liquidum
54.  
  Santοninum
55.  
  Scοpοlaminum hydrοbrοmicum
56.  
  Secale Cοnrnutum
57.  
  Semen Strychni
58.  
  Sparteinum sulfuricum
59.  
  Strοphantinum
60.  
  Strychninum nitricum
61.  
  Τheοbrοminum
62.  
  Τincture Βelladοnnae
63.  
  Τinctura Crοci
64.  
  Τinctura Digitalis
65.  
  Τinctura Strychni
66.  
  Veratrinum
67.  
  Ζincum chlοratum
68.  
  Ζincum phοsphοratum
69.  
  Ζincum sulfuricum
70.  
  Ζincum νalerianicum Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 47 παραγρ. 2 του Ν. 2071/ 1992. «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας» (ΦΕΚ 123 τ. Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154 τ.Α/92).
 • Την αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/001/14.8.1992 (ΦΕΚ 525/Β792) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθμ. Υ. 1938/11.12.92 (ΦΕΚ 727 τ.Β/92) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν. Αναστασόπουλο.
 • Ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1993 180.000.000 δρχ. που θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Φ. 200 και Κ.Α.Ε. 2311. (Σχετική η αριθμ. 150023/2011563/8.3.93 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη η δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 6.000.000 δρχ. και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
 • Τις αριθμ. 496/16.10.1992 και 520/11.11.1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-07 Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/50
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1729 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001