ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/109

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Β.Δ/τος 483/66 (ΦΕΚ 120/τ.Α) «περί συστάσεως του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος», αντικαθίστανται ως κατωτέρω: «παρ. 3 Η πληρωμή οποιουδήποτε ποσού προς τους δικαιούχους ενεργείται μέσω της Τρ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις: α) των όρθρων 24 παρ. 2 και 50 παρ. 1 και 3 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) και β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
2.  
  Από τα δέκα (10) εξάμηνα ελάχιστης υποχρεωτικής φοίτησης τα οκτώ (8) περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο οικείο πανεπιστημιακό τμήμα και τα δύο (2) τελευταία πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο, φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου και φαρμακοβιομηχανία
3.  
  Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν σε πτυχιούχους με ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμα με τα πτυχία που θα χορηγούνται από τα ίδια τμήματα με ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση δέκα (10) εξάμηνα σπουδών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 1. Της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρίαση 3η/12.12.1990) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση. /24.1.1991) του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 112η/14.12.1990) και το έγγραφο Α 11072/ 4.6.1992, από το οποίο διαπιστώνεται ότι δεν έχει συγκροτηθεί και δεν έχει λειτουργήσει η Σχολή Επιστημών Υγείας και.
 3. Της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρίαση 61 η/28.6.89) και της Κοσμητείας (συνεδρίαση 20/1992) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
4.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τις δαπάνες μέριμνας των φοιτητών (σίτιση, στέγαση, περίθαλψη, διανομή συγγραμμάτων), το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί και η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 1993, στον οποίο και θα εγγραφεί σχετική πίστωση
5.  
  Την αρ. 96/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2822/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 27 του Ν. 2066/52 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων, κυρώσεως του Β.Δ/τος της 22-23 Αυγούστου 1952 «περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 78 τ.Α).
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 231/86 «περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων - Γενικής Γραμματείας Κοινων. Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 97/τ.Α) και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 7 του Ν.Δ. 1/1968 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 270 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558 (Α 137), όπως προσετέθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. στ, 24 παρ. 1 και 2 περιπτ. γ και 27 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, που διατυπώθηκε στην 30/ 13.11.1992 συνεδρίαση αυτού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 116/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία