ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/111

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1993/111

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αύξηση ορίου προστίμου κατά παραβατών Κανονισμών Λιμένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Άρθρο 1 Το όριο του προστίμου το οποίο προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 281), όπως τούτο έχει καθορισθεί από το Π.Δ. 207/1985 (Α 76), αυξάνεται σε 500.000 δραχμές. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργουμένου του Π.Δ. 207/85 (Α 76). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 272 παρ. 1 του Ν.Δ. 187/ 1973 (Α 281).
  • Την με αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 Β 525) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμ. 114/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-07 Προεδρικό Διάταγμα 1993/111
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/50
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση προστίμων για μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών και για παραβάσεις των Κανονισμών Λιμένων. 1995/381 1995
Αύξηση ορίου προστίμου κατά παραβατών Κανονισμών Λιμένων. 2001/193 2001