ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/119

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.) (Α 204), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 167/1992 (Α 78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων, που συστάθηκε με το Π.Δ. 565/1984 (Α 204) και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 38/1989 (Α 17) και 167/1992 (Α 78), μετονομασθείσα σε «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων και Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών», παρατείνεται μέχρι την 31.12.1997.
2.  
    Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/ 1977 (Α 245), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι το παρόν Π.Δ/γμα προκαλεί δαπάνη που ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων (4) εκατομμυρίων δραχμών ετησίως και βαρύνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 9073005 (ΣΑΕ/ 073).
  • Την αριθμ. 66/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/565 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/38 1989