ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/127

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) ισχύουσες και για τον κλάδο Ασθένειας του Ταμείου αυτού για τους ασφαλιζόμενους από 1.1.1993 και μετά, ορίζονται ως εξής: δρχ.1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 2η » » 130.000 3η » » 155.000 4η » » 180.000 5η » » 205.000 6η » » 230.000 7η » » 255.000 8η » » 280.000 9η » » 305.000 10η » » 330.000 11η » » 355.000 12η » » 380.000 13η » » 405.000 14η » » 430.000.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά βάσει του ποσού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
3.  
  Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε (5) πρώτες (1 η έως 5η) είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες (6η έως 14η) προαιρετικές
Άρθρο 2
1.  
  Οι ασφαλιζόμενοι από 1.1.1993 στο ΤΕΒΕ εγγράφονται στη πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές κατηγορίες μέχρι και την πέμπτη (5η) ανά διετία και πάντα στην αρχή του έτους του επομένου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η διετία.
2.  
  Η ασφαλιστική κατηγορία βάσει της οποίας καταβάλλεται η μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Σύνταξης ισχύει και για την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Ασθένειας
Άρθρο 3
1.  
  Με δήλωσή του προς το ΤΕΒΕ ο ασφαλισμένος, κατά την έναρξη της ασφαλίσεως του, δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της πρώτης (1 ης), ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών
2.  
  Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας ή άλλης μεταβολής δύναται να υποβάλλεται στο ΤΕΒΕ οποτεδήποτε αλλά η κατάταξη θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους και θα ισχύει για ολόκληρο το έτος
3.  
  Σε περίπτωση δήλωσης επιλογής ανώτερης της πρώτης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, ο χρόνος παραμονής σ αυτή για υποχρεωτική κατάταξη στην αμέσως επόμενη, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την υποχρεωτική κατάταξη σ αυτή με βάση τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος
4.  
  Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και η περίπτωση δηλώσεως επαναφοράς, από προαιρετική σε υποχρεωτική κατηγορία ή σε κατώτερη από επιλεγείσα ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να γίνει κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή στην οποία θα κατατασσόταν υποχρεωτικά ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα οριζόμεα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, με Βάση τον συνολικό χρόνο που διανύθηκε από της υπαγωγής του στην ασφάλιση μέχρι την επαναφορά του.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1 και 3 και 35 παρ. 1 του ν. 2084/92 (Α 165).
 • Τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη του Νοεμβρίου 1992.
 • α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137). β) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). γ) Τις διατάξεις του π.δ. 437/85 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157).
 • Το Π.Δ. 213/92 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 102 Α).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΒΕ που διατυπώθηκε κατά την 614/151/9.12.1992 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του ΤΕΒΕ.
 • Τη γνωμοδότηση αρ. 162/1993 του Ε τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992