ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/129

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών του Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) των ασφαλιζομένων από 1.1.1993 και μετά ορίζονται ως εξής: δρχ.1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 2η » » 130.000 3η » » 155.000 4η » » 180.000 5η » » 205.000 6η » » 230.000 7η » » 255.000 8η » » 280.000 9η » » 305.000 10η » » 330.000 11η » » 355.000 12η » » 380.000 13η » » 405.000 14η » » 430.000.
 1. ποσοστό άνω του 50% και έως 100% επιβατηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
 2. ποσοστό άνω του 50% και έως 100% λεωφορείου αυτοκινήτου Δ.Χ.
 3. ολόκληρο φορτηγό αυτοκίνητο Δ.Χ. άνω των 10 τόννων και έως 20 τόννους.
 4. ποσοστά φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. το άθροισμα των οποίων κυμαίνεται άνω των 10 τόνων και έως 20 τόννους.
2.  
  Όλοι οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. 3η ασφαλιστική κατηγορία οι κατέχοντες:.
 1. ποσοστά επιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. των οποίων το άθροισμα συνολικά υπερβαίνει το 100%.
 2. ποσοστά λεωφορείων αυτοκινήτων Δ.Χ. των οποίων το άθροισμα συνολικά υπερβαίνει το 100%.
 3. ολόκληρο φορτηγό αυτοκίνητο Δ.Χ. άνω των 20 τόννων.
 4. ποσοστά φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. τα οποία αθροιζόμενα υπερβαίνουν τους 20 τόννους.
3.  
  Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι τρεις (3) πρώτες (1η έως 3η) είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες (4η έως 14η) είναι προαιρετικές
4.  
  Οι ασφαλιζόμενοι στο ΤΣΑ από 1.1.1993 και μετά κατατάσσονται στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες ως ακολούθως: 1η ασφαλιστική κατηγορία οι κατέχοντες: α) ποσοστό 50% επιβατηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. β) ποσοστό έως 50% λεωφορείου αυτοκινήτου Δ.Χ. γ) τρίκυκλο.
 1. ολόκληρο φορτηγό αυτοκίνητο Δ.Χ. έως 10 τόννους. ε) ποσοστά φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. τα οποία αθροιζόμενα δεν υπερβαίνουν τους 10 τόννους. 2η ασφαλιστική κατηγορία.
5.  
  Όσοι κατέχουν ποσοστά αυτοκινήτων διαφόρων κατηγοριών βάσει των οποίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάγονται σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές κατηγορίες, κατατάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία από αυτή, που υπάγονται με βάση το μεγαλύτερο εκ των κατεχομένων ποσοστών των διαφόρων κατηγοριών
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της αντίστοιχης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας
2.  
  Με δήλωσή του ο ασφαλισμένος προς το ΤΣΑ κατά την έναρξη της ασφαλίσεώς του δύναται να επιλέξει άλλη ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών
3.  
  Δήλωση επιλογής ή άλλης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ασφάλισης, θα ισχύει δε από την 1 η του επόμενου της δήλωσης έτους και για ολόκληρο το έτος. Πάντως σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία υποχρεωτικά γίνεται η κατάταξη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των όρθρων 22 παρ. 1 και 3 του ν. 2084/92 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α 165).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και του αρθ. 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το Π.Δ. 437/85 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157).
 • Το Π.Δ. 213/92 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων» (Α 102).
 • Τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη του Νοεμβρίου 1992.
 • Την αρ. 1334/23.11.92 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΑ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Τ.Σ.Α.
 • Την γνωμοδότηση αρ. 161/1993 του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-12 Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/54
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997