ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/130

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιοπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Ιπποδρομιών ορίζονται ως εξής: δρχ.1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 2η » » 130.000 3η » » 155.000 4η » » 180.000 5η » » 205.000 6η » » 230.000 7η » » 255.000 8η » » 280.000 9η » » 305.000 10η » » 330.000 11η » » 355.000 12η » » 380.000 13η » » 405.000 14η » » 430.000.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηναίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με δήλωσή του ο ασφαλισμένος προς τον οικείο φορέα κατά την έναρξη της ασφαλίσεως δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών. Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και στην αρχή κάθε έτους η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2084/ 1992 (Α 165).
 • Την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε τον Νοέμβριο 1992.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, που έχει διατυπωθεί στην αριθ. 2466/15.12.1992 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Ιπποδρομιών.
 • Τη γνωμοδότηση 172/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία