ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/131

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών του Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) των προσώπων που ασφαλίζονται από 1.1.1993 και μετά, ορίζονται ως εξής: δρχ.1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 2η » » 130.000 3η » » 155.000 4η » » 180.000 5η » » 205.000 6η » » 230.000 7η » » 255.000 8η » » 280.000 9η » » 305.000 10η » » 330.000 11η » » 355.000 12η » » 380.000 13η » » 405.000 14η » » 430.000.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηναίων εισφορών των ασφαλιζομένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας
2.  
  Με δήλωση του ο ασφαλισμένος στο ΤΣΕ κατά την έναρξη της ασφαλίσεως δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1 ης, ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών
3.  
  Η δήλωση επιλογής ή άλλης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στο ΤΣΕ οποτεδήποτε αλλά η κατάταξη θα γίνεται από την 1η του επόμενου της αίτησης έτους και θα ισχύει για ολόκληρο το έτος
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2084/ 1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α 165).
 • α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137). β) Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 437/85 «Καθθορισμός και ανακατανομή των αρμοριοτήτων των Υπουργείων (Α 157). γ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το Π.Δ. 213/92 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102).
 • Τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη του Νοεμβρίου 1992.
 • Την απόφαση της 8.12.92 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΣΕ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του ΤΣΕ.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 164/93 του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-12 Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/54
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία