ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/132

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ) των προσώπων που ασφαλίζονται από 1.1.93 και μετά, ορίζονται ως εξής: δρχ.1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 2η » » 130.000 3η » » 155.000 4η » » 180.000 5η » » 205.000 6η » » 230.000 7η » » 255.000 8η » » 280.000 9η » » 305.000 10η » » 330.000 11η » » 355.000 12η » » 380.000 13η » » 405.000 14η » » 430.000.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
3.  
  Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι τρεις (3) πρώτες είναι υποχρεωτικές
Άρθρο 2
1.  
  Οι νεοεισερχόμενοι από 1.1.93 στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ εγγράφονται στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Μετά από ένα έτος μετατάσσονται στη δεύτερη και μετά δύο έτη στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία. Η μετάταξη γίνεται πάντα στην αρχή του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις αυτές, χρόνος.
Άρθρο 3
1.  
  Με δήλωση του προς το ΤΑΝΠΥ ο ασφαλισμένος, κατά την έναρξη της ασφαλίσεώς του, δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της πρώτης (1 ης), ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών
2.  
  Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας ή άλλης μεταβολής, δύναται να υποβάλλεται στο ΤΑΝΠΥ οποτεδήποτε αλλά η κατάταξη θα γίνεται από 1η του επόμενου έτους και θα ισχύει για ολόκληρο το έτος. Σε περίπτωση δήλωσης επιλογής ανώτερης της πρώτης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, ο χρόνος παραμονής σ αυτή για υποχρεωτική κατάταξη στην αμέσως επόμενη, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το συνολικό χρόνο, που απαιτείται για την υποχρεωτική κατάταξη σ αυτή, με βάση τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθ. 2 του παρόντος. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και η περίπτωση δηλώσεως επαναφοράς από προαιρετική σε υποχρεωτική κατηγορία ή σε κατώτερη, από επιλεγείσα ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να γίνει κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή, στην οποία θα κατατασσόταν υποχρεωτικά ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος με βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε από την υπαγωγή του στην ασφάλιση μέχρι την επαναφορά του.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 3 του Ν. 2084/1992 (Α 165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 • α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137). β) Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 437/85 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α 157). γ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το Π.Δ. 213/92 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102).
 • Τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη του Νοεμβρίου 1992.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΝΠΥ, που διατυπώθηκε στην 74/8.12.92 συνεδρίαση του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Τ.Α.Ν.Π.Υ.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 165/1993 του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-12 Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/54
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία