ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/142

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσης υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και καθήκοντα αυτού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης συνιστάται θέση υποδιευθυντή, στην οποία τοποθετείται Ταξίαρχος ή Αστυνομικός Διευθυντής
2.  
    Στο Π.Δ. 141/1991 (Α 58), προστίθεται άρθρο 3α ως εξής: Άρθρο 3α. Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Υπουργείου Ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα 1 Είναι άμεσος βοηθός του Διευθυντή και αναπληρώνει αυτόν, απόντα ή κωλυόμενο. 2 Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης και συντονίζει - εποπτεύει τη διεξαγωγή της υπηρεσίας των Τμημάτων και Γραφείων της. 3 Εγκρίνει τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης. 4 Υπογράφει τις διαταγές και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 45 παρ. 2 περιπτώσεις γ, ε, στ, ζ και η του Π.Δ. 75/1987 (Α 45) «Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης .
  1. Εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που του αντίθετοι με απόφαση ή διαταγή»
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α και β του Ν. 1481 / 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και του άρθρου 33 παρ. 6 του ίδιου νόμου (1481/1984). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 157/11.3.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991