ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/143

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυμία Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο ιδρύεται με το όρθρο πρώτο του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, λειτουργεί με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Άρθρο 3 Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών ορίζεται εκατό (100) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΣ, ΜΕΤΟΧΗ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 4 Μετοχικό κεφάλαιο 1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών. 2.Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται ολόκληρο με την υπογραφή του Καταστατικού από την Ακαδημία Αθηνών. Άρθρο 5 1.Με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται σε μία μετοχή, που ανήκει ολόκληρη στην Ακαδημία Αθηνών, 2.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη. 3.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστη. 5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται υποχρεωτικώς από την Ακαδημία Αθηνών. Άρθρο 6 1.Σκοπός της Εταιρείας είναι, βάσει της διατάξεως της παραγρ. 19 (εδαφ. α) του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, η έναντι αμοιβής ή συμμμετοχής διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών και των κληροδοτημάτων της. 2.Η διαχείριση υπόκειται στους κανόνες τόσο της χρηστής και επιμελούς διαχειρίσεως αλλότριας περιουσίας, όσο και της επιχειρηματικής λογικής, έχει δε ως ειδικότερο στόχο την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής. 3.Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης: 1)η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επονόματι της Ακαδημίας Αθηνών. 2)η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή επονόματι της Ακαδημίας Αθηνών. 3)η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών της προς τρίτους (κατάρτιση μελετών, εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων κ.τ.λ.) είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα έσοδα αυτό ή η δραστηριότητα αυτή της Ακαδημίας Αθηνών προκύψει από ενέργειες της εταιρείας. 4)η εκπόνηση και εκτέλεση, με τη χρησιμοποίηση των πόρων της Ακαδημίας που διαχειρίζεται η Εταιρεία, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή ακόμη και ιδίων της εταιρείας διαθεσίμων, προγραμμάτων στέγασης των Υπηρεσιών της Ακαδημίας με την ανέγερση ή μίσθωση κτιρίων. 5)οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της και τη δημιουργία μέσων και πόρων για την κάλυψη των αναγκών της Ακαδημίας και την εκπλήρωση των σκοπών των κληροδοτημάτων της. 4.Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος για τη διανέργεια των ανωτέρω πράξεων απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Άρθρο 7 1.Ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας, με την έννοια του προηγούμενου άρθρου 6, νοούνται υπό τον όρο της παραγρ.5 του παρόντος άρθρου ιδίως: 1)τα παντός είδους ακίνητα της Ακαδημίας Αθηνών. 2)τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, ήτοι καταθέσεις (εκτός μόνον των προερχομένων εκ κρατικής επιχορηγήσεως), ομόλογα, μετοχές και άλλα αξιόγραφα εν γένει σε δραχμές ή σε ξένο νόμισμα καθώς και τα δημοσιεύματα της Ακαδημίας. 2.Νοούνται επίσης ως «περιουσία» και χαρακτηρίζονται εφεξής με τον όρο αυτό, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ή περιέρχονται στα κληροδοτήματα της Ακαδημίας Αθηνών ή και σε άλλα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ.), εφόσον και κατά το μέρος, στην τελευταία περίπτωση, που συμμετέχει η Ακαδημία Αθηνών σ αυτά αμέσως ή εμμέσως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορεί να είναι ακίνητα ή κινητά, υπό την έννοια των εδαφίων (α) και (β) της προηγονμενης παραγράφου. 3.Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας: 1)οι χρηματικοί λογαριασμοί που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και προέρχονται από το έσοδο που έχει η Ακαδημία Αθηνών βάσει του Ν.Δ. 3883/1958 (ΦΕΚ Α 181). 2)η επιχορήγηση που παρέχεται στην Ακαδημία Αθηνών βάσει της διατάξεως της παραγρ. Ι του άρθρου 8 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ Α71). 3)τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού για την χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων, που συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ Α 118) σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγρ. του άρθρου 8 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ Α71). 4.Δεν νοούνται επίσης ως «περιουσία» που υπόκειται στη διαχείριση της Εταιρείας: 1)το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών επί της οδού Πανεπιστημίου 28 μετά του οικοπέδου του. 2)τα ιστορικά αρχεία (χειρόγραφα κ.λπ.) και τα έργα τέχνης (ζωγραφικά, γλυπτά) που ανήκουν ή περιέρχονται στην Ακαδημία Αθηνών καθ οιονδήποτε τρόπο. 3)τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία (ακίνητα, σκεύη, έπιπλα, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ.), τα οποία έχουν εκάστοτε προορισθεί προς άμεση χρήση των διοικητικών και ερευνητικών υπηρεσιών της Ακαδημίας. Η Ακαδημία Αθηνών μπορεί να αναθέτει στην Εταιρεία, έναντι αμοιβής και με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, την εργολαβική επιμέλεια και συντήρηση ορισμένων απο τα στοιχεία που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (α) και (γ) της παρούσης παραγράφου. 4.Τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 υπάγονται στην «περιουσία» υπό την έννοια του παρόντος εφόσον περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του άρθρου ΙΙ παραγρ. Ι. 5.Ο όρος «περιουσία» θα έχει εφεξής, όποτε χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, την έννοια που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 8 Ορισμός διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως περιουσίας. 1.Ως «διαχείριση» και «αξιοποίηση» νοείται η ενέργεια κάθε πράξεως που αφορά το περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) το οποίο έχει παραδοθεί για διαχείριση, αξιοποίηση ή εκμετάλλευση στην εταιρεία, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα: 1)για όσα ακίνητα προορίζονται εκάστοτε για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ακαδημίας Αθηνών, η επιλογή, μίσθωση ή ανέγερση τους. (Β) για όσα ακίνητα η Ακαδημία Αθηνών εκμεταλλεύεται προς πορισμό εισοδημάτων, η εκμίσθωση, αγορά, ανοικοδόμηση, παραχώρηση χρήσης και γενικώς οποιαδήποτε άλλη πράξη γίνεται με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας ή των εισοδηματικών αποδόσεων της ακίνητης αυτής περιουσίας. 2.Ως «διαχείριση» και αξιοποίηση της κινητής περιουσίας (χρημάτων, καταθέσεων, ομολόγων, μετοχών και άλλων αξιόγραφων εν γένει, σε δραχμές ή σε ξένο νόμιμα), νοείται η πραγματοποίηση καταθέσεων, δανειακών και άλλων χρηματοπιστωτικών δικαιοπραξιών, η αγορά και εκποίηση αξιόγραφων, και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη γίνεται με σκοπό την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας ή των εισοδηματικών αποδόσεων της κινητής αυτής περιουσίας. 3.Στη διαχείριση κατά τις παραγρ. Ι και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η επιμέλεια της τακτικής εισπράξεως των εσόδων των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η τήρηση των σχετικών Λογιστικών στοιχείων. 4.Ειδικά για πράξεις αγοράς και εκποίησης κινητών ή ακινήτων, για παραιτήσεις από δικαιώματος ή από την άσκηση ενδίκων μέσων για τη σύναψη δικαστικού ή εξωδίκου συμβιβασμού, η εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων, που στην τελική τους μορφή θα τεθούν υπό την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ακαδημίας (Ν. 4398/1929 ΦΕΚ Α308), οργάνων. Η Ακαδημία Αθηνών δύναται να εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να επιχειρεί για λογαριασμό της Ακαδημίας, χωρίς ειδικότερη κάθε φορά έγκριση των αρμοδίων οργάνων της, τις πράξεις εκμισθώσεως των ακινήτων που ανήκουν στα κληροδοτήματα της Ακαδημίας. 5.Εφόσον πρόκειται για πράξεις, για τις οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. Ι του άρθρου 74 του Α.Ν. 2039/1939, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, οι σχετικές προτάσεις και αποφάσεις υποβάλλονται προηγουμένως στο Υπουργείο Οικονομικών για τη λήψη της απαιτουμένης εγκρίσεως. Μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί η Εταιρεία για την επιχείρηση των πράξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου, χωρίς ειδικότερη κάθε φορά έγκριση του Υπουργείου. Άρθρο 9 Η Εταιρεία Εντολοδόχος και πληρεξούσιος της Ακαδημίας Αθηνών. 1.Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής της περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Διατάγματος η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση, σύμφωνα με το προηγούμενο όρθρο, των δικαιοπραξιών που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ακαδημίας Αθηνών και των κληροδοτημάτων της, η οποία υπάγεται στη διαχείριση της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών εφόσον αφορούν περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας της ή στο συγκεκριμένο κληροδότημα εφόσον αφορά περιουσιακό στοιχείο του κληροδοτήματος αυτού. 2.Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία της Ακαδημίας με επιμέλεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 10 Απογραφή περιουσίας 1.Καμμία πράξη διαχείρισης δεν γίνεται πριν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους η διαδικασία απογραφής της περιουσίας η οποία σύμφωνα με το παρόν διάταγμα υπάγεται στη διαχείριση της Εταιρείας. Τη φροντίδα της απογραφής αναλαμβάνει η εταιρεία. 2.Η απογραφή περιλαμβάνει την Κτηματογράφηση και καταγραφή με τη δημιουργία κατάλληλα ενημερωμένου αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας, της οποίας τη διαχείριση και αξιοποίηση θα αναλάβει η Εταιρεία. 3.Μέσα σε δύο μήνες αφότου συσταθούν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική έγγραφη ειδοποίηση από την Εταιρεία οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ερευνητικές μονάδες της Ακαδημίας υποχρεούνται να αποστείλουν στην Εταιρεία: 1)καταστάσεις, στις οποίες θα αναγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά, καταθέσεις, αξιόγραφα και ακίνητα), τα οποία, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, υπάγονται στη διαχείριση της Εταιρείας. Στις καταστάσεις αυτές τα μεν ακίνητα Θα καταγραφούν ένα προς ένα, με υποχρεωτική αναφορά του νομικού καθεστώτος κάθε ακινήτου τα δε κινητά κατά κληροδότημα και κατά κατηγορία αναλυτικώς. Ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος δεν υπάγονται στη διαχείριση της Εταιρείας γίνεται υπ ευθύνη των υπηρεσιών της Ακαδημίας σε συνεργασία με την υπηρεσία της Εταιρείας. 2)Κεκυρωμένα αντίγραφα τωυ πλήρων τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων. 3)Αντίγραφα των αποδείξεων καταθέσεως των μετρητών, των κινητών αξιών και των αξιόγραφων στις διάφορες Τράπεζες και τα σχετικά ΕΧΤRΑΙΤS των αντιστοίχων λογαριασμών. 4.Με βάση τις καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία: 1)Παραλαμβάνει επί αποδείξει τα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων και τις αποδείξεις καταθέσεως των μετρητών των κινητών αξιών και των αξιόγραφων και αναλαμβάνει τη φύλαξη τους. 2)Προχωρεί στην πλήρη απογραφή της περιουσίας, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της αξίας της. 5.Την ίδια υποχρέωση που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 3 έχουν οι υπηοεσίες της Ακαδημίας Αθηνών για κάθε ακίνητο ή κινητό που θα περιέρχεται για πρώτη φορά στο μέλλον με οποιοδήποτε τρόπο στην Ακαδημία. Επίσης οι υπηρεσίες της Ακαδημίας έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών. Άρθρο 11 1.Μετά την απογραφή υπογράφεται ειδικό πρωτόκολλο των περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα υπαχθούν στη διαχείριση της Εταιρείας. 2.Με απόφαση της Συγκλήτου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της μπορεί να αφαιρείται μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν στη διαχείριση της Εταιρείας από τη διαχείριση αυτή, οπότε υπογράφεται νέο σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση ολικής και οριστικής αφαίρεσης η Εταιρεία διαλύεται με ανακλητικό Π.Δ. που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, όπως και το παρόν. 3.Με ειδικές επιμέρους συμφωνίες, ορισμένα από τα στοιχεία της περιουσίας είναι δυνατόν να περιέρχονται στη διαχείριση της εταιρείας μόλις απογράφονται, πριν από την ολοκλήρωση του συνόλου της απογραφής και ανεξαρτήτως των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται μόλις απογραφούν στο πρωτόκολλο, το οποίο στην περίπτωση αυτή ανοίγει πριν από την ολοκλήρωση της απογραφής συμπληρώνεται δε και υπογράφεται τμηματικώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Άρθρο 12 1.Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διακρίνονται σε ιδίους αυτής πόρους και σε πόρους της Ακαδημίας Αθηνών των οποίων η Εταιρεία έχει τη διοίκηση και διαχείριση. 2.Πόροι της Εταιρείας είναι: α) ποσοστό του προβλεπομένου από τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α) ετησίου εσόδου της Ακαδημίας από τα περισσεύματα των κληροδοτημάτων και των προς αυτήν δωρεών, το οποίο ορίζεται από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας, β) ποσοστό της αυξήσεως, που προέρχεται από τη δραστηριότητα της εταιρείας των καθαρών προσόδων της διαχειριζόμενης από αυτήν περιουσίας της Ακαδημίας και των κληροδοτημάτων της σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος, γ) οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία και δ) οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα εσοδά της. 3.Πόροι της Ακαδημίας, των οποίων τη διαχείριση έχει η Εταιρεία, είναι: α) τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Ακαδημίας για την ανέγερση κτιριακών μονάδων, τα οποία τίθενται από την Ακαδημία στη διάθεση της Εταιρείας για το σκοπό αυτό και β) τα έσοδα από την εκποίηση και διαχείριση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Ακαδημίας και των κληροδοτημάτων της. 4.Η Εταιρεία τηρεί χωριστό λογαριασμό διαχείρισης για καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία της Ακαδημίας που διαχειρίζεται. Χωριστός λογαριασμός τηρείται και για κάθε κληροδότημα και δωρεά προς την Ακαδημία. Άρθρο 13 Συμμετοχή της Εταιρείας στα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.Η Εταιρεία, ως διαχειριστής της Περιουσίας της Ακαδημίας, συμμετέχει στα καθαρά κέρδη και στις καθαρές ζημίες που προκύπτουν με βάση την κίνηση των επί μέρους λογαριασμών από , την εκμετάλλευση του καθενός από τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η Εταιρεία έχει τη διαχείριση σύμφωνα με το παρόν διάταγμα. 2.Με ειδικές συμβάσεις μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και της Εταιρείας θα ορίζονται λεπτομερώς οι επιμέρους όροι και τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση των καθαρών προσόδων της περιουσίας της Ακαδημίας και των κληροδοτημάτων της που προέρχεται από τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Οι συμβάσεις μπορούν να αναθεωρούνται ανά διετία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 14 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την Εταιρεία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική της Εταιρείας όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύει τη λειτουργία της και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα εξής θέματα: 1)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, (γ) Διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, (δ) Εκλογή ελεγκτών κατά τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών. 2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 3)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 4)Έκδοση ομολογιακών δανείων. 5)Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων. 6)Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. 7)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. 8)Τροποποίηση του Καταστατικού. 3.Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών η οποία συνεδριάζει για το σκοπό αυτό σε μία τουλάχιστον τακτική συνεδρίαση κατ έτος, ή οποτεδήποτε το αποφασίσει, εκτάκτως. 4.Ο πρόεδρος της Ακαδημίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου-Γενικής Συνέλευσης. 5.Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/ 1920. Άρθρο 15 Σύγκληση και Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Δ.Σ. της εταιρείας. 2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της Χρήσης. 3.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως στις εξής περιπτώσεις: 1)όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 2)όταν το ζητήσει ο πρόεδρος της Ακαδημίας ή η πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου της Ακαδημίας. 3)όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές τακτικού ελέγχου (κατά το άρθρο 16), ή εσωτερικού ελέγχου (κατά το άρθρο 25) μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 4)σε κόθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Στις περιπτώσεις (β) και (γ) η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται το βραδύτερον μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να διατυπώσει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης όπως ακριβώς το ζητούν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας ή η πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου ή οι Ελεγκτές. 4.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 5.Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια πρωινή και μια απογευματινή εφημερίδα. Η παράλειψη της δημοσίευσης αυτής δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης. 6.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις των μελών της Συγκλήτου της Ακαδημίας και τις προτάσεις των ελεγκτών. 7.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συζητήσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνελεύσεως. 8.Οι περιλήψεις των συζητήσεων, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και του Γραμματέα της. 9.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή τον Γενικό Διευθυντή. Άρθρο 16 1.Ο τακτικός έλεχγος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται όπως και αναπληρωματικοί τους, από τον κατάλογο των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που προηγείται της προς έλεγχο χρήσης. 2.Η αμοιβή των ελεγκτών εγκρίνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. 3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, ή Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους. Εφόσον οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και εφεξής ευθύνονται κατά το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 17 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη. 2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ προσώπων που έχουν το κύρος, την ικανότητα και την επαγγελματική γνώση για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιποόεδρο και, κατά τις περιστάσεις, και Γενικό Γραμματέα. 4.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. 5.Την Εταιρεία εκηροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του ή ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας. Άρθρο 18 1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί έως και δύο φορές. 2.Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί η θέση Συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη γενική Συνέλευση μετά τη διαδικασία της εκλογής. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 3.Η Γενική Συνέλευση, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της, μπορεί να παύει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και πριν από τη λήξη της θητείας τους. Άρθρο 19 1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Η απουσία ενός μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να εγγράψει την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση, ως θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Δ.Σ., μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται μόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται αποδεκτές μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 20 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής. Στη δεύτερη περίπτωση ο Ποόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος: α) να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής κάθε θέμα που προτείνεται προς συζήτηση. Άρθρο 21 1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκηροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Άρθρο 22 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ως ανώτατο επιτελικό όργανο τη χάραξη της πολιτικής της Εταιρείας, επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τον Γενικό Διευθυντή, και έχει τη γενικότερη εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. 3.Ο Πρόεδρος ή κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου ως επιτελικού οργάνου και του Γενικού Διευθυντή, από τον οποίο ζητεί όλες τις αναγκαίες για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορίες και του οποίου το έργο επιβλέπει, ενεργοποιώντας και παρακολουθώντας επιπλέον και όλους τους διαχειριστικούς ελέγχους που προβλέπονται από τα άρθρα 16 και 25. 4.Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 1)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. 2)Κανονίζει τα της λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει τις δαπάνες. 3)Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, με την επιφύλαξη, οσάκις πρόκειται για επένδυση διαθεσίμων των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθηνών, της διατάξεως του άρθρου 74 του Α.Ν. 2039/ 1939. 4)Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις ή ένδικα μέσα καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με την επιφύλαξη πάντοτε της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. 5)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά που ανήκουν στην ίδια αυτής περιουσία και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920. Η εκποίηση ακινήτων και η εκμίσθωση ακινήτων που ανήκουν στη διαχειριζόμενη από την Εταιρεία περιουσία της Ακαδημίας Αθηνών και των κληροδοτημάτων της γίνεται από το Δ.Σ. με την επιφύλαξη των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. 6)Παρέχει εμπράγματες ασφάλειες με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος. 7)Εισπράττει τις απαιτήσεις, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και αναλαμβάνει τις καταθέσεις. 8)Λαμβάνει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Ν.2190/1920, δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας εκτός από δάνεια δι ομολογιών, και αναγνωρίζει υποχρεώσεις. 9)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων Φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος και του άρθρου 23α του Ν.2190/1920. 10)Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, οι οποίες γίνονται προς αυτή ταύτη την εταιρεία. 11)προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 12)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών και λοιπών Οργανισμών προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διαχειρίζεται και διοικεί την ιδία περιουσία της Εταιρείας και την περιουσία της Ακαδημίας Αθηνών της οποίας τη διαχείριση έχει η εταιρείαα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος. 13)Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής. 14)Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο ισολογισμό, την έκθεση των πεπραγμένων, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 5.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Η γνώμη των μελών που διαφώνησαν προς την απόφαση καταχωρίζεται υποχρεωτικά. Εάν οποιοσδήποτε Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνηση του καταγράφεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται κατά τον χρόνο της έκδοσης τους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 6.Ο Γραμματεύς του Δ.Σ. ορίζεται από τον πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Άρθρο 23 Αποζημίωση Συμβούλων Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται πάγια μηνιαία αποζημίωση, με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, ανάλογη με τον τιμητικό χαρακτήρα της ιδιότητας του μέλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 24 Αρμοδιότητες και ευθύνη του Γενικού Διευθυντή 1.Ο Γενικός Διευθυντής έχει την επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο. Ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. 2.Ο Γενικός Διευθυντής είναι προϊστάμενος των Υπηρεσιών της Εταιρείας ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία αυτών και γενικά εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις λοιπές πληρωμές. 3.Ο Γενικός Διευθυντής έχει κατ αρχήν ανεξαρτησία αποφάσεων στον τρόπο της διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4.Ο Γενικός Διευθυντής ευθύνεται αστικώς και ως δημόσιος υπάλληλος. Άρθρο 25 1.Ο Γενικός Διευθυντής υπόκειται στους εξής ελέγχους, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τους Νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες: (α) εσωτερικός τακτικός έλεγχος (β) εσωτερικός έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος 2.Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατασταλτικοί. Διεξάγονται από ελεγκτές (ΑUDΙΤΟRS) ειδικών ελεγκτικών γραφείων, ημεδαπών και αλλοδαπών. Η ανάθεση του ελέγχου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νέα ανάθεση στο ίδιο γραφείο δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει τουλάχιστον μία πενταετία από τον προηγούμενο έλεγχο. 3.Ο εσωτερικός τακτικός έλεγχος είναι ετήσιος, αφορά την αμέσως προηγούμενη χρήση και διεξάγεται μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και πριν από τον τακτικό έλεγχο του Ν. 2190/1920. 4.Ο εσωτερικός έκτακτος έλεγχος μπορεί να αφορά την τρέχουσα είτε να επεκταθεί σε οποιανδήποτε παρελθούσα χρήση και διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε μη τακτά χρονικά διαστήματα. 5.Ο έκτακτος έλεγχος γίνεται μετά από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξάγεται αφενός σε τυχαίο δείγμα λογαριασμών και αφετέρου στους συγκεκριμένους εκείνους λογαριασμούς, των οποίων τον έλεγχο επιθυμεί εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. 6.Τους αριθμούς των λογαριασμών που θα ελεγχθούν ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση του, κατά την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του έκτακτου ελέγχου. Οι αριθμοί των λογαριασμών του τυχαίου δείγματος ορίζονται με κλήρωση. 7.Τα πορίσματα τόσο των τακτικών όσο και των έκτακτων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει αμέσως τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας και αυτοί ενημερώνουν τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 26 Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Άρθρο 27 1.Η Εταιρεία υποχρεούται στο τέλος κάθε χρήσης να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 κ.ε. του Νόμου 2190/1920. Για τους κανόνες σύνταξης, δημοσιότητας και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2190/1920 και αφετέρου των εσωτερικών ελέγχων. 2.Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1044/1980. 3.Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφό του υποβάλλεται στη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 1.Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πράξη του Προέδρου της Ακαδημίας μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου αυτής, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού. 2.Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής από την ανάληψη των καθηκόντων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πριν από τη λήξη της θητείας του να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 29 1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31-12-1993. 2.Ως ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται δύο (2) ορκωτοί λογιστές που προτείνονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Άρθρο 30 Οικονομική επιβάρυνση της Ακαδημίας Αθηνών 1.Η καταβολή από την Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, γίνεται από τα υπάρχοντα κατά τη σύσταση της Εταιρείας περισσεύματα του λογαριασμού του ειδικού εσόδου της Ακαδημίας που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1771 /1938 (ΦΕΚ 71 Α). 2.Πέρα από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το έσοδο της Εταιρείας που προβλέπεται από το εδάφιο α της παραγρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος καθώς και την τυχόν προσφορά υπηρεσιών (χωρίς αμοιβή) από μέλη της, η Ακαδημία Αθηνών δεν θα υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για τη λειτουργία της Εταιρείας, ωσότου η δραστηριότητα της Εταιρείας αρχίσει να αποφέρει αύξηση των προσόδων από την διαχειριζόμενη περιουσία της Ακαδημίας και των κληροδοτημάτων της. Άρθρο 31 1.Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες τους οι οργανικές θέσεις οι βαθμοί και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης σ αυτές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και τις αποδοχές του. 2.Οι υπάλληλοι ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι. 3.Οι υπάλληλοι της Ακαδημίας δεν μπορούν να απασχολούνται παράλληλα και στην Εταιρεία με αμοιβή. Άρθρο 32 1.Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο της Ακαδημίας Αθηνών, που ασκούνται από την Σύγκλητο αυτής καθώς και στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο παραπάνω ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός. 2.Η Εταιρεία δια του προέδρου του Δ.Σ. υποβάλλει στη Σύγκλητο της Ακαδημίας εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη Σύγκλητο της Ακαδημίας κάθε έγγραφο που ζητεί. Άρθρο 33 Διοίκηση και Διαχείριση Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 19 (εδαφ. α) του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ ΑΊ59) και Β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρία της 23.12.1992).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 15.000.000 δρχ., για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Ακαδημίας Αθηνών οικονομικού έτους 1993 στον οποίο και θα υπάρξει σχετική πίστωση.
  • Τη 12/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,