ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/144

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέας κατηγορίας διαμνημονεύσεως με τίτλο Αστέρας Αξίας και Τιμής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνεται νέα διαμνημόνευση με τίτλο «Αστέρας Αξιας και Τιμής»
2.  
  Η διαμνημόνευση αυτή απονέμεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και σε Ελληνες ιδιώτες, οι οποίοι προσφέρουν όλως διακεκριμένες υπηρεσίες προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πατρίδα. Επίσης απονέμεται και σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς και ιδιώτες για όλως εξαιρετικές ενέργειες, δραστηριότητες, υπηρεσίες και πράξεις που αποβαίνουν επωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Έθνους.
Άρθρο 2
1.  
  Ιεραρχικά η διαμνημόνευση που καθορίζεται από το διάταγμα αυτό προηγείται της διαμνημόνευσης «Αξίας και Τιμής» και έπεται της διαμνημόνευσης «Αρχηγίας Γ ενικού Επιτελείου», που καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α και β του Π.Δ. 192/1991.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Αστέρας Αξίας και Τιμής κατασκευάζεται από άργυρο. Έχει διάμετρο 60 χιλ. και καταλήγει σε τέσσερις οξείες γωνίες. Στο μέσο του φέρει σε σμικρογραφία το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής, το οποίο περιβάλλεται από κυανή λωρίδα σμάλτου. Ο Αστέρας αναρτάται από στεφάνι φύλλων δάφνης από πράσινο σμάλτο, το οποίο συνδέει το διάσημο με την ταινία, η οποία φέρεται γύρω από το λαιμό.
2.  
  Η ταινία της διαμνημόνευσης αυτής είναι πανομοιότυπη με την ταινία της Διαμνημόνευσης «Αξίας και Τιμής»
Άρθρο 4
1.  
  Το δίπλωμα της διαμνημόνευσης που καθορίζεται από το διάταγμα αυτό είναι του ιδίου τύπου με το δίπλωμα της διαμνημόνευσης «Αξίας και Τιμής», με τη διαφορά ότι στη θέση της γραφικής παράστασης του μεταλλίου «Αξίας και Τιμής» παρίσταται ο «Αστέρας Αξίας και Τιμής» και στη θέση του αναγραφόμενου τίτλου «ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ» αναγράφεται «ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ»
Άρθρο 5
1.  
  Η διεμβολή του χιτωνίου της διαμνήμόνευσης αυτής είναι πανομοιότυπη με αυτήν της «Αξίας και Τιμής» με τη διαφορά ότι οι τιμηθέντες φέρουν στο μέσο της διεμβολής του χιτωνίου σμικρογραφία τεκράκτινου αστέρα
2.  
  Οι τιμηθέντες με τη διαμνημόνευση «Αξίας και Τιμής» δύνανται να φέρουν με πολιτική περιβολή στη θέση της κομβιοδόχης κόρυμβο διαμέτρου 10 χιλιοστών κατασκευασμένο από σμικρογραφία ταινίας της διαμνημονεύσεως. Οι τιμηθέντες με τη διαμνημόνευση «Αστέρας Αξίας και Τιμής» δύνανται να φέρουν παρόμοιο κόρυμβο σε αργυρό πεδίο.
3.  
  Σε περιπτώσεις που κάποιος έχει τιμηθεί με τον Αστέρα και το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής φέρει και τα δύο σώματα, αλλά μόνο μία διεμβολή στο χιτώνιο
4.  
  Η διαμνημόνευση που καθιερώνεται με το διάταγμα αυτό φέρεται και σε σμικρογραφία, η οποία είναι η ίδια με αυτή της διαμνημόνευσης «Αξίας και Τιμής» με τη διαφορά ότι στην ταινία προσαρτάται σμικρογραφία τετράκτινου αστέρα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει τιμηθεί με τον Αστέρα και το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής φέρει μόνο ένα σώμα σε σμικρογραφία.
5.  
  Ο Αστέρας Αξίας και Τιμής έπεται των Σταυρών Ταξιαρχών των Ελληνικών Ταγμάτων και προηγείται των αλλοδαπών Σταυρών Ταξιαρχών
Άρθρο 6
1.  
  Προτάσεις απονομής της διαμνημόνευσης αυτής γίνονται όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 192/ 1991.
2.  
  Τα οριζόμενα στα Άρθρα 8, 9, 10 και 11 του Π.Δ. 192/1991 ισχύουν και για τις νέες διαμνημονεύσεις. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1911 /1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166, τ. Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205, τ. Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154, τ. Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ενός εκατομμυρίου δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 11110 (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης) και με ΚΑΕ 1295.
 • Το Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 75, τ. Α).
 • Το Π.Δ. 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 4, τ. Α).
 • Την υπ αριθμόν 107/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/192 1991
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων. 1992/12 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία