ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/145

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ 75/1991, τ. Α) και 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 4/1992, τ. Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση «β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 192/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Η διαμνημόνευση αυτή είναι μιας τάξεως και απονέμεται μία φορά στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και σε ανωτάτους εν ενεργεία Αξιωματικούς που διετέλεσαν διοικητές Μειζόνων Σχηματισμών ή προσέφεραν διακεκριμένη υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην Πατρίδα Η διαμνημόνευση αυτή απονέμεται και σε Έλληνες ιδιώτες και αλλοδαπούς ιδιώτες και στρατιωτικούς για ενέργειες, δραστηριότητες, υπηρεσίες, γεγονότα και πράξεις που αποβαίνουν επ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Έθνους
Άρθρο 2 "Στο άρθρο 7 του Π.Δ. 192/1991 οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα και τίθεται παράγραφος 1 ως εξής:"
1.  
  «Οι διαμνημονεύσεις απονέμονται σε μονίμους εν ενεργεία Αξιωματικούς. Επίσης, απονέμεται και σε μονίμους εξ εφεδρείας Αξιωματικούς μετά τη συμπλήρωση ενός και ημίσεως έτους από την ανάκλησή τους στην ενέργεια».
Άρθρο 3
1.  
  Στην περίπτωση (ε) του Άρθρου 1 του Π.Δ. 192/1991 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η Β τάξη της διαμνημονεύσεως αυτής επίσης απονέμεται με τις ίδιες ως ανωτέρω προϋποθέσεις και σε Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας αποφοίτους Σχολών Πολέμου του εξωτερικού, αναγνωρισμένων και εξομοιουμένων με τις αντίστοιχες ελληνικές Σχολές Επίσης η διαμνημόνευση προάγεται από Β σε Α τάξεως με τις ίδιες ως ανωτέρω προϋποθέσεις και σε περιπτώσεις αποφοιτήσεως Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθείας από Σχολές Ανωτάτης Στρατιωτικής Επιμορφώσεως του εξωτερικού, χωρίς να έχουν προηγουμένως αποφοιτήσει από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης
Άρθρο 4
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως (α) του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/1992 αντικαθιστάται ως εξής: «Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α, Β και Γ) και απονέμεται σε ανωτέρους και ανώτατους Αξιωματικούς Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οποίους δεν απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας για προαγωγή στον επόμενο βαθμό καθώς και σε Αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων. Επίσης απονέμεται και σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση «Ελαφρός Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Γραφείου», «Υπηρεσίας Ξηράς» και «Υπηρεσίας Εδάφους» αντιστοίχως, στους οποίους δεν έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε τάξη της Διαμνημονεύσεως Ευδόκιμου Διοικήσεως κατά το διάστημα της υπηρεσίας τους πριν περιέλθουν στις προαναφερόμενες καταστάσεις». Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1911 /1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166, τ. Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205, τ. Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154, τ. Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και διακοσίων χιλιάδων δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 11110 (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης) και με ΚΑΕ 1295.
 • Το Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 75/1991) τ. Α).
 • Το Π.Δ. 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 4/1992 τ. Α).
 • Την υπ αριθμόν 5 Γνωμοδότηση της 28ης/1992 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Την υπ αριθμόν 1 Γνωμοδότηση της 31ης/1992 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Την υπ αριθμόν 108/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/192 1991
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων. 1992/12 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία