ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/148

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ) των τακτικών υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Τεχνολόγου Πολιτικού Δομικών Έργων ή Έργων υποδομής του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι τακτικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Τεχνολόγου Πολιτικού Δομικών Εργων ή Έργων υποδομής του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ), υπάγονται υποχρεωτικά από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του Προεδρικού Διατάγματος στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ). Προκειμένου για τους τακτικούς υπαλλήλους του Κλάδου που μετετάγησαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1586/86 (Α 37) η ασφάλιση τους αρχίζει από το χρόνο διακοπής της ασφάλισης τους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ).
2.  
  Οι οφειλόμενες εισφορές, για το χρονικό διάστημα από της υπαγωγής στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα μέχρι της ισχύος του παρόντος βαρύνουν τον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και τους τακτικούς υπαλλήλους αυτού κατά τα αντίστοιχα ποσοστά που ορίζονται από την παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 1140/1981.
3.  
  Ο υπολογισμός των εισφορών αυτών γίνεται επί των εκάστοτε αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 1140/81 που καταβλήθηκαν στους ασφαλισμένους από της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.
4.  
  Το ποσό που προκύπτει από τις εισφορές για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καταβάλλεται από μεν τον εργοδότη εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, από δε τους υπαλλήλους σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες παρακρατούνται από τον εργοδότη από τις αποδοχές τους και αποδίδονται στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ μαζί με τις τακτικές εισφορές. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Ν. 1140/81 (Α 68).
 • Το άρθρο 6 του Ν. 1358/1983 (Α 64).
 • Τα άρθρα 23, παρ. 1 στοιχ. στ και 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/ 1985 (Α- 137).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το άρθρο 1 παρ. 3 περιπτ. β του Π. Δ/τος 231/1986 (Α 97).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε στις με αριθ. 13/191/14.6.1991 και 24/373/26.11.1991 συνεδριάσεις του.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ, που διατυπώθηκε στις 212/Συν. 21/19.9.1991 και 61/Συν. 6/12.3.1992 συνεδριάσεις του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.
 • Την 60/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία