ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/149

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 75/1987 «Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 75/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις χορηγούνται από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ή τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και από τους προϊσταμένους των υποδιευθύνσεων, τμημάτων ή γραφείων των υπηρεσιών, επιπέδου διεύθυνσης και άνω, με εντολή του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας Σε περίπτωση που οι διοικητές των υπηρεσιών, επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού ή Αστυνομικού Φυλακίου, ελλείπουν ή κωλύονται, και οι αναπληρωτές αυτών δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις χορηγούνται από τις αμέσως προϊστάμενες αυτών Αστυνομικές Αρχές
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 22 του Π.Δ. 75/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, είναι οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ή οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι προϊστάμενοι των υποδιευθύνσεων, τμημάτων ή γραφείων των υπηρεσιών, επιπέδου τμήματος και άνω, με εντολή του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας Σε περίπτωση που οι διοικητές των υπηρεσιών, επιπέδου Αστυνομικού Σταθμού ή Αστυνομικού Φυλακίου, ελλείπουν ή κωλύονται, και οι αναπληρωτές αυτών δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τις αμέσως προϊστάμενες αυτών Αστυνομικές Αρχές .
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Π.Δ. 75/1987 καταργείται. Οι παρ. 4, 5, 6 και 7 του ίδιου άρθρου αριθμούνται σε 3, 4, 5 και 6 αντίστοιχα.
4.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 75/1987 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από το υπόλοιπο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, ύστερα από διαταγή του προϊσταμένου της οικείας Αστυνομικής Αρχής
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και του άρθρου 33 παρ. 6 του ίδιου νόμου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 1, 2 του Ν.Δ. 3365/1955 «περί Κωδικός του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής» (Α 257), που παραμένει σε ισχύ με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 6 και 62 παρ. 2 του Ν. 1481 / 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 152).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ αριθ. 431/20.8.1992 και 58/28.1.1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3365 1955
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/75 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/75 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία