ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση του Βασιλικού Δ/τος αριθ. 395/31.5.71 (ΦΕΚ 119/Α/15.6.71) «περί χαρακτηρισμού, ως τουριστικού δημοσίου κτήματος ζώνης αιγιαλού από ορίων Δήμου Γλυφάδας (Δικηγορικών) μέχρι Λουτρικών εγκαταστάσεων Αστέρος Γλυφάδας Αττικής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ανακαλούμε το αριθ. 395/71 (ΦΕΚ 119 τ.Α/ 15.6.71) Β.Δ/γμα, με το οποίο έχει χαρακτηρισθεί, ως τουριστικό δημόσιο κτήμα το τμήμα του αιγιαλού από των ορίων του Δήμου Γλυφάδας (Δικηγορικών) μέχρι των δυτικών ορίων του Λουτρικών εγκαστάσεων «Αστέρος» Γλυφάδας, ως τούτο εικονίζεται εις το αριθ. 780/ 1/24993/15.2.71, με κλίμακα 1:2.000 τοπογραφικό διάγραμμα του Ε.Ο.Τ., θεωρηθέν την 24.2.71 υπό τα στοιχεία Α-Β, ως μη νόμιμον. Στους Υφυπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του του Α.Ν. 827/48 «περί συμπληρώσεως του Ν.Δ. 180/46», «περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. της 6ης Μαΐου 1946», «περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών».
  • Το υπ αριθμ. 395/31,5,1971 Β.Δ/γμα.
  • Την 487/1.7.1992 γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ των άλλων, πρέπει να καταργηθεί το Β.Δ. 395/71 ως μη νόμιμο, καθόσον: α) Η κήρυξη δια του, ως άνω Β.Δ/τος, ως τουριστικού δημόσιου κτήματος τμήματος αιγιαλού, άνευ προηγούμενης οριοθετήσεως του νέου αιγιαλού και του δημιουργηθέντος συνεπεία της παρανόμου προσχώσεως δημοσίου κτήματος (παλαιού αιγιαλού) δεν είναι σύννομη.
  • Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 525/14.8.92 τ.Β «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Πέτρο Δούκα».
  • Την αριθ. Υ.1935/3.12.92 (ΦΕΚ 726/Β/9.12.92) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων. Με πρόταση του Προέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
  • Η έκδοση του εν λόγω Β.Δ/τος οφείλεται σε πλάνη της Διοικήσεως περί τα πράγματα, καθόσον κατά το χρόνο εκδόσεως του δεν υφίστατο ο αιγιαλός, για τον οποίο εξεδόθη, αλλά το συνοδεύον αυτό διάγραμμα κατά τον χρόνο της εκδόσεως του εφηρμόζετο επί ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και μάλιστα επί παρανόμως ασφλτοστρωθέντος παραλιακού δρόμου στην ως άνω περιοχή της Γλυφάδας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/395 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία