ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/150

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τρόπος και διαδικασία επιχορήγησης χρηματοδότησης και δανειοδότησης της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η ΔΕΠΟΣ επιχορηγείται, χρηματοδοτείται και δανειοδοτείται από το ΕΤΕΡΠΣ για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών:"
1.  
  Για την ανάπτυξη και εκτέλεση οικιστικών και στεγαστικών προγραμμάτων
2.  
  Για την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών οι οποίες έχουν σχέση με την οικιστική πολιτική
3.  
  Για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων υποβαθμισμένων περιοχών και περιοχών αυθαιρέτων ύστερα από την ένταξη τους στο σχέδιο
4.  
  Για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων - αποκαταστάσεων παραδοσιακών συνόλων και κτιρίων
Άρθρο 2
1.  
  Η επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση της ΔΕΠΟΣ γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση των καθ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων- Εργων. Η διάθεση των πιστώσεων αυτών εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΤΕΡΠΣ το οποίο καθορίζει επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις δανειοδότησης.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 56 του Ν. 947/ 1979 «περί οικιστικών περιοχών» (Α 169), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α 4).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Δ/ τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 126/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία