(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ 142/89 «Περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ.Α68/7.3.89).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 18 "Κλάδος ΠΕ Διοικητικός"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός περιλαμβάνει είκοσι μία (21 ) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β 2 θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 9 θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 4 θέσεις Με βαθμό Γ ραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα 6 θέσεις.
Άρθρο 19
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 2 θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
2.  
  Προσόντα για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται πτυχίο Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια ελληνική αρχή και άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής. Η εξειδίκευση στη φαρμακολογία και την τοξικολογία λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ όψη.
Άρθρο 20
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: „ Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 2 θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 2 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα 3 θέσεις.
2.  
  Προσόντα για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται πτυχίο Κτηνιατρικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια Ελληνική αρχή και άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής ή Ιταλικής
Άρθρο 21
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών περιλαμβάνει σαράντα έξι (46) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β 4 θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 15 θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 15 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα 12 θέσεις.
2.  
  Προσόντα για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται πτυχίο Φαρμακευτικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, και άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής ή Ιταλικής και ικανού βαθμού εξειδίκευση στη Φαρμακολογία και Τοξικολογία
Άρθρο 22
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Χημικών- Βιοχημικών περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β 4 θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 10 θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 8 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα 10 θέσεις.
2.  
  Προσόντα για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται πτυχίο αντίστοιχης σχολής Χημείας ή Βιοχημείας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής και εξειδίκευση στη Φαρμακευτική και Τοξικολογική Ανάλυση
Άρθρο 23 "Κλάδος ΠΕ Βιολόγων 1 .Ο κλάδος ΠΕ Βιολόγων δύο (2) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 1 θέση Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δό [...]"
2.  
  Προσόντα για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται πτυχίο Βιολογίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής, άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής και εξειδίκευση σε θέματα φαρμακολογίας και τοξικολογίας
Άρθρο 24 "Κλάδος ΠΕ Διοίκησης - Επιχειρήσεων"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Διοίκησης - Επιχειρήσεων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 4 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα 8 θέσεις.
Άρθρο 25 "Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών (SΟFΤWΑRΕ)"
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών (SΟFΤWΑRΕ) περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 1 θέση Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
Άρθρο 26
1.  
  Ο κλάδος ΠΕ Χημικών-Μηχανικών περιλαμβάνει μία (1) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
2.  
  Προσόντα για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής και εξειδίκευση στη Φαρμακευτική έρευνα και Τεχνολογία
Άρθρο 27 "Κλάδος ΤΕ Διοικητικός- Λογιστικός"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Διοικητικός -Λογιστικός περιλαμβάνει μια (1) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 1 θέση Με βαθμό Εισηγητή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
Άρθρο 28 "Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει μία (1) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 1 θέση Με βαθμό Εισηγητή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
Άρθρο 29 "Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρονικών περιλαμβάνει μία (1) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
Άρθρο 30 "Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής"
1.  
  Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1 ) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
Άρθρο 31 "Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 2 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις.
Άρθρο 32 "Κλάδος ΔΕ Διοικητικός -Λογιστικός"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικός- Λογιστικός περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραμματέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 8 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β &Δόκιμου Γραφέα 20 θέσεις.
Άρθρο 33 "Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ο Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων- Στενογράφων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα."
4.  
  Κατηγορία ΥΕ
 1. ΥΕ Επιμελητών
 2. ΥΕ Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων
 3. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Άρθρο 34 "Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων περιλαμβάνει τριάντα τρεις (33) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β 1 θέση Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 16 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα 16 θέσεις.
Άρθρο 35 "Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών περιλαμβάνει μία (1 ) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα - θέσεις.
Άρθρο 36 "Κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκάριων"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκάριων περιλαμβάνει μία (1) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα - θέσεις.
Άρθρο 37 "Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 3 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα 5 θέσεις Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητες καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων.
Άρθρο 38 "Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 1 θέση Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα 1 θέση.
Άρθρο 39 "Κλάδος ΔΕ Τεχνικός"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 3 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα 4 θέσεις Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των κλάδων δομικών έργων, μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, των τομέων μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού και δομικών των τεχνικών -επαγγελματικών λυκείων, των τμημάτων μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και δομικών κατασκευών των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, αντίστοιχες ειδικότητες σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/ 1983 (ΦΕΚ 46Α) ή άλλων ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άλλες συναφείς, κατά περίπτωση, ειδικότητες καθώς και οι οδηγοί οχημάτων και οι χειριστές χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων).
Άρθρο 40 "Κλάδος ΔΕ θυρωρών - Φυλάκων -Εργατών (Προσωρινός)"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ θυρωρών - Φυλάκων - Εργατών περιλαμβάνει μία (1 ) θέση με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Γραφέα η οποία είναι προσωρινή, καταλαμβάνεται από τον υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος φύλακα που έχει καταταγεί στην κατηγορία ΔΕ και μεταφέρεται στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων μόλις κενωθεί. Η θέση αυτή κατανέμεται ως εξής: Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Γραφέα Α-Β & Δόκιμου Γραφέα 1 θέση.
Άρθρο 41 "Κλάδος ΥΕ Επιμελητών"
1.  
  Ο Κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Βοηθού. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Επιμελητή Α - θέσεις Με βαθμό Επιμελητή Β-Γ 4 θέσεις Με βαθμό Βοηθού Υπαλλήλου Α-Β-Γ & Δόκιμου Βοηθού 6 θέσεις Το προσωπικό αυτό ασχολείται με καθήκοντα θυρωρού, συνοδού ανελκυστήρος, μεταφορά εγγράφων, μεταφοράς επίπλων και σκευών, εποπτείας κτιρίου, χειρισμού μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων, ταξινόμησης εγγράφων, φύλαξης χώρων, επιστάτη, αποθηκαρίου ή βοηθού αποθηκαρίου και άλλες βοηθητικές εργασίες.
Άρθρο 42 "Κλάδος ΥΕ Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων"
1.  
  Ο Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Βοηθού. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Επιμελητή Α - θέσεις Με βαθμό Επιμελητή Β-Γ 3 θέσεις Με βαθμό Βοηθού Υπαλλήλου Α-Β-Γ & Δόκιμου Βοηθού 3 θέσεις.
Άρθρο 43 "Κλάδος ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας"
1.  
  Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει δυο (2) θέσεις με εισαγωγικό βαθμό Δόκιμου Βοηθού. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Με βαθμό Επιμελητή Α - θέσεις Με βαθμό Επιμελητή Β-Γ 2 θέσεις Με βαθμό Βοηθού Υπαλλήλου Α-Β-Γ & Δόκιμου Βοηθού 6 θέσεις Το προσωπικό αυτό ασχολείται με εργασίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,επιμελείας κήπων και ζώων και άλλες βοηθητικές εργασίες. Με αποφάσεις του Προέδρου Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. ανατίθενται στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ που υπηρετούν, τα καθήκοντα και οι εργασίες που θα εκτελεί ο καθένας.
Άρθρο 44 "Για όσους από τους παραπάνω κλάδους δεν ορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 45 Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. Οι [...]"
1.  
  Φύλακες - Νυχτοφύλακες δύο (2)
2.  
  Προσωπικό Καθαριότητας δύο (2) Οι θέσεις αυτές είναι προσωρινές και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία αυτών που τις κατέχουν
Άρθρο 46 "Προσωπικό με έμμισθη εντολή Δικηγόροι τρεις (3)"
1.  
  Προσόντα για τον διορισμό στις θέσεις δικηγόρων ορίζονται άδεια άσκησης επαγγέλματος σε Πρωτοδικείο, πλην μιας για την οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος στον Άρειο Πάγο»
Άρθρο 47
1.  
  Τα άρθρα 53 έως 58 του Π.Δ/τος 142/1989 (ΦΕΚ. 68/ Α/1989) αναριθμούνται, αντίστοιχα, ως 49 έως 54.
Άρθρο 48
1.  
  Οι λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 142/1989 διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο17 "Οι θέσεις του Μονίμου Προσωπικού κάθε κατηγορίας διακρίνονται από κλάδους ως εξής:"
1.  
  Κατηγορία ΠΕ
 1. ΠΕ Διοικητικός
 2. ΠΕ Ιατρών
 3. ΠΕ Κτηνιάτρων
 4. ΠΕ Φαρμακοποιών
 5. ΠΕ Χημικών - Βιοχημικών
 6. Π Ε Βιολόγων
 7. ΠΕ Διοίκησης επιχειρήσεων
 8. ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης των υπολογιστών (SΟFΤWΑRΕ)
 9. ΠΕ Χημικών Μηχανικών
2.  
  Κατηγορία ΤΕ
 1. ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός
 2. ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
 3. ΤΕ Ηλεκτρονικών
 4. ΤΕ Πληροφορικής
 5. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
3.  
  Κατηγορία ΔΕ
 1. ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός β. ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων γ. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων δ. ΔΕ Μεταφραστών ε. ΔΕ Βιβλιοθηκαρίων στ.
 2. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ζ. ΔΕ Τηλεφωνητών η. ΔΕ Τεχνικός.
 3. ΔΕ θυρωρών- Φυλάκων - Εργατών (προσωρινός) Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής:
 4. Με βαθμό Δ/ντή Α-Β - θέσεις Με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β - θέσεις Με βαθμό Εισηγητή Α-Β 2 θέσεις Με βαθμό Γραμματέα Α-Β & Δόκιμου Γραμματέα - θέσεις
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2085/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 τ. Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το όρθρο 27 του Ν.2081 /1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ.154 τ. Α792).
 • Την υπ αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/ 7.8.1992 απόφαση του «Πρωθυπουργού» και Υπουργού «Οικονομικών» (τ. Β 535) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων » Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό κ. Γιατράκο».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθ. 10702/ 2.11.1992 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Φ.
 • Την αριθ. Υ. 1938/11.12.92 (ΦΕΚ 727 τ. Β792) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν.Αναστασόπουλο».
 • Τις γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ με αριθ. 501 /20.10.1992 και 518/6.11.1992, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/142 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία