ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/152

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατατέμνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και β. Τμήμα Ψυχολογίας.
2.  
  Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή
3.  
  Καθένα από τα νέα Τμήματα χορηγεί χωριστό, ενιαίο πτυχίο ως ακολούθως:
 1. Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο με ειδικεύσεις:
 2. ι) στη Φιλοσοφία και ιι) στην Παιδαγωγική.
 3. Το πτυχίο του Τμήματος αυτού θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια, αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και παρέχει το δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα του κλάδου φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Το Τμήμα Ψυχολογίας χορηγεί αντίστοιχο πτυχίο το οποίο θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο των Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. Το πτυχίο Ψυχολογίας δεν παρέχει δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα του κλάδου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94
Άρθρο 2
1.  
  Του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής:
 1. Η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής
 2. Η διάδοση της γνώσης της Φιλοσοφίας και η προβολή της Ελληνικής Φιλοσοφικής διανόησης στη διαχρονική της πορεία
 3. Η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της Εκπαίδευσης
 4. Η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της Παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης δηλαδή ειδικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων αγωγής στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα
 5. Η παροχή παιδαγωγικής κατάρτισης και διδακτικής άσκησης σε φοιτητές και πτυχιούχους των Τμημάτων, τα οποία προετοιμάζουν μέλλοντες εκπαιδευτικούς για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
2.  
  Του Τμήματος Ψυχολογίας
 1. Η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας
 2. Η διάδοση και η αξιοποίηση της τεκμηριωμένης γνώσης της Ψυχολογίας μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προαγωγή των ατομικών ικανοτήτων και των διατομικών σχέσεων σε όλες τις εκφάνσεις τους, όπως στην εκπαίδευση, την οικογένεια και την υπόλοιπη κοινότητα
 3. Η υποστήριξη των τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των οποίων οι πτυχιούχοι προορίζονται για το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μαθήματα Ψυχολογίας απαραίτητα για την ψυχολογική τους κατάρτιση
Άρθρο 3 "Κατανομή Προσωπικού"
1.  
  Οι φοιτητές, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος φοιτούν στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κατατάσσονται υποχρεωτικά σε ένα από τα νέα Τμήματα μετά από δήλωση προτίμησης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατατεμνόμενου Τμήματος. Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης κατατάσσονται με απόφαση της Γ.Σ. του κατατεμνόμενου Τμήματος.
2.  
  Οι ειδικοί επιστήμονες, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 1993-94, εντάσσονται στα νέα Τμήματα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασΉς του.
3.  
  Οι αποσπασμένοι στο κατατεμνόμενο Τμήμα καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 1. Οι φοιτητές που κατατάσσονται σ ένα από τα νέα Τμήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση, τόσο σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών, όσο και σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών
 2. Η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος ρυθμίζει με απόφαση της οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει σε σχέση με την εκπαιδευτική κατάσταση των φοιτητών, λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμα σπουδών
4.  
  Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.
5.  
  Οι θέσεις που κατέχουν τα μέλη των παρ. 1 και 2 μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξης τους στα νέα Τμήματα.
6.  
  Οι υφιστάμενες κενές θέσεις Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. κατανέμονται στα νέα Τμήματα με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του κατατεμνόμενου Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο 4 Κατάταξη φοιτητών.
Άρθρο 5 "Κατανομή Τομέων - Εργαστηρίων και λοιπών Μονάδων"
1.  
  Οι τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του κατατεμνόμενου Τμήματος που προβλέπονται από την Υπουργική απόφαση Β1/441/14.5.85 (Β 363) εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.
2.  
 1. Τα εργαστήρια, σπουδαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.
 2. Ομοίως τα εργαστήρια, σπουδαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Ψυχολογίας.
 3. Όσα εργαστήρια, σπουδαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα νέα Τμήματα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αυτού
 4. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Τα τμήματα ή τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης που λειτουργούν στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται στα νέα τμήματα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος αυτού
4.  
  Τα βιβλία, τα περιοδικά και το υπόλοιπο έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης του κατατεμνόμενου Τμήματος, διανέμεται στις βιβλιοθήκες των νέων Τμημάτων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αυτού
5.  
  Το αρχείο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όσον αφορά φοιτητικά θέματα μετά την παύση λειτουργίας του Τμήματος περιέρχεται σε ένα από τα νέα Τμήματα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Το Τμήμα αυτό θα χορηγεί εφεξής τα σχετικά πιστοποιητικά και τις κάθε είδους βεβαιώσεις.
Άρθρο 6 "Αυτοδύναμη λειτουργία Τμημάτων"
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπηρετούν σ αυτό επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων τέσσερα (4) τουλάχιστον στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και η ύπαρξη φοιτητών.
2.  
  Μόλις υπάρξουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, κινείται από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1268/1982.
3.  
  Η πλήρωση των θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. που προκηρύσσονται μετά την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1268/1982.
Άρθρο 7 "Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο η προκήρυξη θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2.  
  Η εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται από ειδικά σώματα εκλεκτόρων που συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος αυτού. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος καθώς και ο αναπληρωτής του. Σε κάθε Τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά εκλεκτορικά σώματα με αρμοδιότητες διακεκριμένες, είτε κατά γνωστικά αντικείμενα, είτε και ανάλογα με την βαθμίδα, στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Κάθε ειδικό σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση που ανήκουν στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας, ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον έντεκα (11) και η βαθμίδα τους είναι ανώτερη ή ίση με την βαθμίδα της θέσης του προκηρύσσεται. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη Δ.Ε.Π. επιλέγονται μέλη Δ.Ε.Π. του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. Στο ειδικό σώμα εκλεκτόρων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στο οικείο Τμήμα, είτε λόγω της αρχικής κατάταξης, είτε λόγω εκλογής και διορισμού τους.
3.  
  Χρέη γραμματέα του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων ασκεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
4.  
  Στον Πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα του σώματος των εκλεκτόρων καταβάλλεται αποζημίωση, ως και έξοδα μετακίνησης που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 8 "Σύσταση Γραμματείας - Προσωρινή Διοίκηση"
1.  
  Σε κάθε ένα από τα νέα Τμήματα συνιστάται Γραμματεία. Η Γραμματεία παρέχει διοικητική και γραμματειακή εξυπηρέτηση για κάθε θέμα που ανήκει στο Τμήμα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 1586/85 (Α 37).
2.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με απόφασή της συγκροτεί προσωρινή Γενική Συνέλευση κατά προτεραιότητα από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα εκ των μελών ως προεδρεύων του Τμήματος. Η προσωρινή αυτή Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος, εκτός της προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., καθώς και της εκλογής των μελών των κατηγοριών αυτών. Για τα θέματα αυτά η προσωρινή Γενική Συνέλευση διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του καθορίζεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από γνώμη της προσωρινής Γ ενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 9
1.  
 1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π., οι οποίες έχουν προκηρυχθεί από το κατατεμνόμενο Τμήμα ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
 2. Αν η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ή προαγωγής ή ένταξης μέλους Δ.Ε.Π. δεν ολοκληρωθεί μέχρι το χρόνο που ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού στα νέα τμήματα, η περαιτέρω διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στα αρμόδια όργανα των νέων Τμημάτων, εφόσον λειτουργούν αυτοδύναμα και τα οποία καλύπτουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.
 3. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΤΠ ή την πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίες είχαν αρχίσει πριν την κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
2.  
  Οι διαδικασίες κρίσης διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών, οι οποίες είχαν αρχίσει πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάτμησης του Τμήματος, συνεχίζονται με τις ίδιες συμβουλευτικές ή εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2083/ 1992, όπως ισχύει, και ολοκληρώνονται.
 1. Για τους Επιμελητές, Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες στο Τμήμα, στο οποίο έχουν ενταχθεί μετά την κατάτμηση και
 2. Για τους εξωπανεπιστημιακούς υποψηφίους διδάκτορες, στο Τμήμα το οποίο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής
3.  
  Η κατανομή του προσωπικού, των φοιτητών και των μονάδων στα νέα Τμήματα, καθώς και η εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Τμήματα αυτά ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 1992-93
4.  
  Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από το σύνολο των μελών του ΔΕΠ και τους κατά το άρθρο 8 του Ν. 1268/1982 εκπροσώπους.
5.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάτμηση του Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ρυθμίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1268/1982, όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2083/1992. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173) β. του άρθρου 70 παρ. 12 και 80 παρ. 8 του Ν. 1566/ 1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) γ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 2572/22.1.1990, 2582/16.10.1990 και 2597/25.9.1991).
 • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/34/22.1.1991, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 χωρίς να έχει διατυπώσει τη γνώμη του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον ο αριθμός εισακτέων στα δύο νέα τμήματα δεν πρόκειται να αυξηθεί σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων στο ήδη υφιστάμενο τμήμα. Για το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 ο αριθμός εισακτέων στο υφιστάμενο τμήμα θα κατανεμηθεί στα δύο νέα τμήματα.
 • Την 127/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία