Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με την ευκαιρία των εορτών του ΠΑΣΧΑ 1993, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή βοηθήματος, στις κατά τις διατάξεις του παρόντος κατηγορίες ανέργων ναυτικών, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται εις: α) Δραχμές δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) για τους άγαμους και τις άγαμες. β) Δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) για τους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικογενειακά βάρη από παιδιά.
Άρθρο 2
1.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις
 1. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία όμως δωδεκάμηνη (12 μήνες) τουλάχιστον να έχει αποκτηθεί μέσα στην τελευταία πριν από την 18 Απριλίου 1993 τριετία ή να έχουν εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν από την 18 Απριλίου 1993 τετραετία.
 2. Οι ναυτικοί δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση ακόμη και αν η ως άνω υπολογιζόμενη θαλασσία υπηρεσία τους είναι μικρότερη κατά είκοσι (20) ημέρες το πολύ.
 3. Έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση τους και μέχρι της 18 Απριλίου 1993 χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες και μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες.
 4. Οι ναυτικοί δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση ακόμη και αν η ως άνω υπολογιζόμενη ανεργία τους είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά είκοσι (20) το πολύ ημέρες.
 5. Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) το πολύ ημέρες δεν διακόπτει την μέχρι ενενήντα (90) ημέρες έλλειψη ναυτολογήσεως.
 6. Δεν παίρνουν σύνταξη, δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής πλην των περιπτώσεων των επιδομάτων ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 πργρ. 2 του Π.Δ. 894/81 (Α 226) και των άρθρων 1 και 8 του Π.Δ. 272/82 (Α 48) αντίστοιχα και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 7. Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριο τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
 8. Για τις προϋποθέσεις των εδαφ. (γ) και (δ) υπογράφεται από τους ναυτικούς υπεύθυνη δήλωση και ελέγχεται το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριο τους.
2.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
 1. Ναυτικοί άνεργοι ηλικίας πενήντα (50) έως εξήντα (60) χρόνων εφόσον έχουν πάνω από δέκα (10) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία από την οποία εξάμηνη κατά την τελευταία τριετία πριν από την 18 Απριλίου 1993
 2. Ναυτικοί άνεργοι ηλικίας εξήντα (60) χρόνων και άνω εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία πάνω από δέκα (10) χρόνια
 3. Ναυτικοί άνεργοι που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από οκτώ (8) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία
 4. Ναυτικοί άνεργοι που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 31 Οκτωβρίου 1992 και μέχρι της 18 Απριλίου 1993, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία
 5. Ναυτικοί άνεργοι που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 272/82 και 49/83 για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1 Ιανουαρίου 1991 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
 6. Ναυτικοί Χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία Λοιμωδών Νόσων ή είναι στο σπίτι τους
Άρθρο 3
1.  
  Για τον υπολογισμό της αναφερομένης στο άρθρο 2 του παρόντος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας υπολογίζεται:
 1. Η κτηθείσα:
 2. Σε πλοία με Ελληνική Σημαία
  • Σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). (ιιι) Σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) εφόσον έχει εξαγορασθεί νόμιμα.
 3. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύτηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου Ναύτου ή του πλοιοκτήτη.
 4. Δεν προσμετρείται σαν χρόνος θαλάσσιας Υπηρεσίας η Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.
 5. Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας Υπηρεσίας και της ανεργίας ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/81 ως τελευταία σε απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62,66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ).
Άρθρο 4
1.  
  Για τον χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών του εδαφίου (γ) της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος αρμόδιοι είναι: (α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά, για τις περιοχές αρμοδιότητας Οίκου Ναύτου ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. (β) Οι έμμισθοι ιατροί του Οίκου Ναύτου, για τις περιοχές αρμοδιότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου. (γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στον δικαιούχο Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες περιοχές.
Άρθρο 5
1.  
  Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 16 εργασίμων ημερών, αρχομένης από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εφόσον προσέλθουν οι ίδιοι στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές στις οποίες εδρεύουν Παραρτήματα Οίκου Ναύτου. Νόμιμες εξουσιοδοτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση του Προϊσταμένου της Αρχής, που καταβάλλει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και μόνον εφόσον δικαιολογείται η αδυναμία του δικαιούχου να προσέλθει ο ίδιος σε περίπτωση ασθενείας. Αρθρο 6 Κατά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πλην της περίπτωσης των Χανσενικών ναυτικών του εδαφ. (στ) της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, καταχωρείται από την Αρχή που πληρώνει ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού, ενώ ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η πληρωμή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη αντί του δικαιούχου. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 παραγρ. 1 και 5 του Ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α 37), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 1 του ΑΝ 113/1936 «Περί συμπληρώσεως του Ν. 6002 κ.λπ.» (Α 398) και το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του επιστημονικού και βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναυτικού» (Α 111). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την αριθ. 4281/7/10.2.1993 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (ΔΣΟΝ).
 • Την αριθ. 303/10.3.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι το παρόν Διάταγμα θα προκαλέσει δαπάνη δραχμών 96.800.000, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου, οικονομικής χρήσεως 1993, πιστώσεις.
 • Την αριθ. 223/1.4.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/113 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/272 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/272/8249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/272_8249 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία