ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/154

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α 81/1988).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περιπτ. (α) του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/1988 αντικαθίσταται ως εξής: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις κάθε Α.Ε.Ι. Για τα Α.Ε.Ι. που δε διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία που σύμφωνα με τις εκάστοτε οργανωτικές διατάξεις των Α.Ε.Ι. καλύπτει τις ανάγκες και του Ιδρύματος αυτού». Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
  • Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137).
  • Την αριθμ. Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη.
  • Την αριθμ. 456/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υφυπουργού Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/185 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία