ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/155

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού μεταφέρεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
    Το προσωπικό της ΓΓΑΕ υπάγεται στα αυτά υπηρεσιακά συμβούλια, υπηρεσιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς που υπαγόταν πριν από την μεταφορά της ΓΓΑΕ. Το προσωπικό αυτό δεν εξομοιώνεται προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 3 "Οικονομικά θέματα - Προϋπολογισμός"
1.  
    Μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 1993, οι δαπάνες που αφορούν τη μεταφερόμενη, με το παρόν διάταγμα, Γενική Γραμματεία εξακολουθούν να πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου, στο οποίο ήταν εντεταγμένη. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α. Των παρ. 3 εδάφιο πρώτο του άρθρου 27 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και 1 του άρθρου 22 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195). β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985.
  • Το γεγονός ότι από το παρόν Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 229/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού 1995/196 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 196/1995 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού». 1997/349 1997
Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999