ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/159

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών στο Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) των προσώπων, που ασφαλίζονται από 1.1.1993 και μετά, για εφάπαξ βοήθημα, όπως έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 124/ 1993 (Α 54) για το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), είναι οι εξής: 1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 δρχ. 2η » » 130.000 » » » 155.000 » » » 180.000 » 5η » » 205.000 » 6η » » 230.000 » 7η » » 255.000 » 8η » » 280.000 » 9η » » 305.000 » 10η ασφαλιστική κατηγορία 330.000 »11η » » 355.000 » 12η » » 380.000 » 13η » » 405.000 » 14η » » 430.000 ».
2.  
  Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει βάσει των κατά την παρ. 1 ασφαλιστικών κατηγοριών και του ποσοστού εισφοράς που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2084/92 καταβάλλεται το έτος 1993 μειωμένο κατά τα 2/3 και το έτος 1994 μειωμένο κατά το 1/3.
3.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με δήλωση του ο ασφαλισμένος προς το Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κατά την έναρξη της ασφάλισης, δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1ης, ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών. Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και στην αρχή κάθε έτους, η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 37 παρ. 2 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Την συνταχθείσα τον Νοέμβριο του 1992 αναλογιστική μελέτη.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που διατυπώθηκε κατά την 45η/ 7.12.1992 συνεδρίαση του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
 • Την 184/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-28 Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία