ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/163

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων των προσώπων που ασφαλίζονται από 1.1.1993 και μετά, όπως έχουν καθορισθεί με τα Π.Δ/τα 128/1993 (Α 54), 127/ 1993 (Α 54) και 124/1993 (Α 54), για το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων (Τ.Α.Ε.), το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) αντίστοιχα, είναι οι εξής: 1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 δρχ. 2η » 130.000 δρχ. 3η » 155.000 δρχ. 4η» 180.000 δρχ. 5η » 205.000 δρχ. 6η » 230.000 δρχ. 7η» 255.000 δρχ. 8η » 280.000 δρχ. 9η » 305.000 δρχ. 10η » 330.000 δρχ. 11η » 355.000 δρχ. 12η ασφαλιστική κατηγορία 380.000 δρχ. 13η » » 405.000 δρχ. 14η » » 430.000 δρχ.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με δήλωση του ο ασφαλισμένος προς τον οικείο φορέα κατά την έναρξη της ασφαλίσεως δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1 ης ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών. Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και στην αρχή κάθε έτους, η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3,32 παρ. 3,33,34 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε τον Νοέμβριο 1992.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, που έχει διατυπωθεί στην αρ. 34/14.12.1992 συνεδρίαση του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.
 • Την γνωμοδότηση 170/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία