ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/164

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών των προσώπων που ασφαλίζονται από 1.1.1993 και μετά, όπως έχουν καθορισθεί με τα Π.Δ/τα 128/1993 (Α 54), 127/1993 (Α 54) και 124/ 1993 (Α 54), για το Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων (Τ.Α.Ε.), το Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) αντίστοιχα, είναι οι εξής: 1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 δρχ. 2η » » 130.000 δρχ. 3η » » 155.000 δρχ. 4η » » 180.000 δρχ. 5η » » 205.000 δρχ. 6η » » 230.000 δρχ. 7η » » 255.000 δρχ. 8η » » 280.000 δρχ. 9η » » 305.000 δρχ. 10η » » 330.000 δρχ. 11η » » 355.000 δρχ. 12η » » 380.000 δρχ. 13η » » 405.000 δρχ. 14η » » 430.000 δρχ.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με δήλωσή του ο ασφαλισμένος προς τον οικείο φορέα κατά την έναρξη της ασφαλίσεως δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1 ης ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών. Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και στην αρχή κάθε έτους, η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3,32 παρ. 3,33,34 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε τον Νοέμβριο 1992,
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, που έχει διατυπωθεί στην αρ. 2510/43/8.12.92 συνεδρίαση του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών.
 • Την γνωμοδότηση 169/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-28 Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/64
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ). 1993/128 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία