ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/165

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών, στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς για ασθένεια και εφάπαξ βοήθημα των προσώπων, που ασφαλίζονται από 1.1.1993 και μετά, όπως έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 125/1993 (Α, 54) για το Ταμείο Νομικών είναι οι εξής: 1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 δρχ 2η » » 130.000 δρχ 3η » » 155.000 δρχ 4η » » 180.000 δρχ 5η » » 205.000 δρχ 6η » » 230.000 δρχ 7η » » 255.000 δρχ 8η » » 280.000 δρχ 9η » » 305.000 δρχ 10η » » 330.000 δρχ 11η » » 355.000 δρχ 12η » » 380.000 δρχ 13η » » 405.000 δρχ 14η » » 430.000 δρχ.
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης από 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με δήλωση του ο ασφαλισμένος προς το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς κατά την έναρξη της ασφαλίσεως δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1ης ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών. Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και στην αρχή κάθε έτους, η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος. Η ασφαλιστική κατηγορία βάσει της οποίας καταβάλλεται η μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, ισχύει και για την καταβολή της εισφοράς ασφάλισης ασθένειας. Για την καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για εφάπαξ βοήθημα δύναται να επιλεγεί διαφορετική της ανωτέρω κατηγορίας.
Άρθρο 3
1.  
  Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει βάσει των κατά το άρθρο 1 του παρόντος, ασφαλιστικών κατηγοριών και του ποσοστού εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2084/92 καταβάλλεται για τα έτη 1993 και 1994 μειωμένο κατά το 112.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των όρθρων 22 παρ. 3,35 παρ. 1 και 37 παρ. 2 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Την συνταχθείσα τον Νοέμβριο του 1992 αναλογιστική μελέτη.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς.
 • Την 176/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-28 Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/64