ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/17

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-01-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του πίνακα3 του Β.Δ. 6 Οκτωβ./29 Νοεμβρ. 1954 »Περί καθορισμού προγραμμάτων εξεταστέας ύλης κατά τας εξετάσεις προς απόκτησιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονομικών, Φροντιστών, Ναυκλήρων, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, θαλαμηπόλων και Μαγείρων» (Α 290),

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 12 του πίνακα 3 του Β.Δ. 6 Οκτ./29 Νοεμβρ. 1954 «Περί καθορισμού προγραμμάτων εξεταστέας ύλης κατά τας εξετάσεις προς απόκτησιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονομικών, Φροντιστών, Ναυκλήρων Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, θαλαμηπόλων και Μαγείρων» (Α 290), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Β.Δ. 98/1960 (Α 21) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 474/ 1990 (Α 183), αντικαθίσταται ως εξής: «12, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Υποβολή ερωτήσεων για διαπίστωση των γνώσεων των υποψηφίων στα θέματα λειτουργικών συστημάτων, δικτύων προσωπικών υπολογιστών, επεξεργασίας κείμενου και λογιστικών φύλλων (Spreadsheet). Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι, ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Ορθή γραφή επτά στίχων Ελληνικού κειμένου και επτά στίχων Αγγλικού κειμένου εξ αντιγραφής, υπογράμμιση τίτλων, χρήση εντολής ΒΟLD, καταχώρηση στο τέλος του κειμένου των στοιχείων του υποψηφίου και εκτύπωση κειμένου με σχετική εντολή. ΙΙ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Καταχώρηση ποσών σε έτοιμο μοντέλο Γενικού Λογαριασμού και εκτύπωση του φύλλου εργασίας με τα στοιχεία, του υποψηφίου. Παρατηρήσεις:Η εξέταση γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή και βαθμολογείται από 0-20». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 76,77 και 81 παρ. 2 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
  • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154/ 10.9.1992), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/85.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ως και η 2131.27/13/92/2.11.1992 βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας).
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 566/2.12.1992, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/474 1990
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/6ΟΚΤ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/6ΟΚΤ_ 1929
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/98 1960