ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/171

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ) του τακτικού προσωπικού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)
2.  
  Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για την επικουρική κάλυψη από 1 Φεβρουαρίου 1983 του μονίμου προσωπικού και από 2 Δεκεμβρίου 1985 του μονιμοποιηθέντος με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984 προσωπικού, μέχρι της ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται στον Ειδικό Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών του ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) και ο χρόνος ασφάλισης τους στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, από τις ανωτέρω ημερομηνίες, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1 η του μεθεπομένου της δημοσίευσης του μηνός. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Ν. 1140/81 (Α 68).
 • Το άρθρο 6 του ν. 1358/1983 (Α. 64).
 • Τα άρθρα 23, παρ. 1 στοιχ. στ και 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/ 1985 (Α 137).
 • Το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α. 154).
 • Το άρθρο 1 παρ. 3 περιπτ. β του Π.Δ/τος 231/1986 (Α. 97).
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που διατυπώθηκε στην από 6.12.1990 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ, που διατυπώθηκε στην 62/Συν.6/12.3.1992 απόφασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του νομικού προσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Την με αριθ. 61 /1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία