ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/173

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών και του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων και εισφοράς για εμμίσθους ασφαλισμένους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Από την οριζόμενη με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1,32 παρ. 3, 44 παρ. 3, 52 παρ. 3 του Ν. 2084/92 μηνιαία εισφορά των μέχρι 31.12.1992 αμίσθων ασφαλισμένων (αυτοαπασχολουμένων) του Ταμείου Νομικών και του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων [...]"
1.  
  Η εισφορά των κατά το άρθρο 7 του Ν.Δ. 4114/1960, όπως ισχύει σήμερα, εμμίσθων ασφαλισμένων Α και Β τάξεως του Ταμείου Νομικών ορίζεται ως εξής:.
 1. Για τους εμμίσθους Α τάξεως, ποσοστό 42% της εκάστοτε μηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολουμένων (αμίσθων) άνω της πενταετίας ασφαλισμένων Α τάξεως, για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους.
 2. Για τους μέχρι 31.12.1992 έμμισθους ασφαλισμένους Β τάξεως ποσοστό 21% της εκάστοτε μηνιαίας εισφοράς αυτοαπασχολουμένων (αμίσθων) ασφαλισμένων.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 27 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και Π.Δ. 437/85 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 2084/ 1992 (Α 165).
 • Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), που προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη του Νοεμβρίου 1992.
 • Το Π.Δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102).
 • Τη γνώμη των Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών και του ΚΕΑΔ που διατυπώθηκε αντίστοιχα στις 3636/10.12.1992,3637/16.12.1992,1336/10.12.1992 και 1337/16.12.1992 συνεδριάσεις τους.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ταμείου Νομικών.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 249/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4114 1960
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία