ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/174

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1953 Β.Δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α 106).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α του Κεφαλαίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του από 13/15.6.1957 Β.Δ/τος (Α 106), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του Π.Δ. 428/ 1976 (Α 163), με το άρθρο 3 του Π.Δ. 312/1987 (Α 149) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 467/1989 (Α 202), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Β. Μερίδια που αντιστοιχούν στον πραγματικό βαθμό εξόδου. α) Τα μερίδια που δικαιούνται οι Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Μέτοχοι του Ταμείου, ανάλογα με τον πραγματικό βαθμό ή το Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) που φέρουν κατά την αποχώρησή τους, από την υπηρεσία, καθορίζονται ως εξής: Αστυνομικών:Αντιστράτηγος - Αρχηγός 60 (εξήντα) Αντιστράτηγος 58 (πενήντα οκτώ) Υποστράτηγος 56 (πενήντα έξι) Ταξίαρχος 54 (πενήντα τέσσερα) Αστυνομικός Διευθυντής 52 (πενήντα δύο) Αστυνομικός Υποδιευθυντής 50 (πενήντα) Αστυνόμος Α 48 (σαράντα οκτώ) Αστυνόμος Β 44 (σαράντα τέσσερα) Υπαστυνόμος Α 42 (σαράντα δύο) Υπαστυνόμος Β 40 (σαράντα) Ανθυπομοίραρχος 38 (τριάντα οκτώ) Αρχιφύλακας 34 (τριάντα τέσσερα) Υπαρχιφύλακας 32 (τριάντα δύο) Αστυφύλακας 30 (τριάντα) Πολιτικών Υπαλλήλων Κλιμάκιο 1ο 50 (πενήντα) Κλιμάκιο 2ο 50 (πενήντα) Κλιμάκιο 3ο 49 (σαράντα εννέα) Κλιμάκιο 4ο 49 (σαράντα εννέα) Κλιμάκιο 5ο 48 (σαράντα οκτώ) Κλιμάκιο 6ο 48 (σαράντα οκτώ) Κλιμάκιο 7ο 47 (σαράντα επτά) Κλιμάκιο 8ο 47 (σαράντα επτά) Κλιμάκιο 9ο 46 (σαράντα έξι) Κλιμάκιο 10ο 46 (σαράντα έξι) Κλιμάκιο 11ο 43 (σαράντα τρεις) Κλιμάκιο 12ο 42 (σαράντα δύο) Κλιμάκιο 13ο 41 (σαράντα ένα) Κλιμάκιο 14ο 40 (σαράντα) Κλιμάκιο 15ο 39 (τριάντα εννέα) Κλιμάκιο 16ο 36 (τριάντα έξι) Κλιμάκιο 17ο 35 (τριάντα πέντε) Κλιμάκιο 18ο 34 (τριάντα τέσσερα) Κλιμάκιο 19ο 33 (τριάντα τρία) Κλιμάκιο 20ο 32 (τριάντα δύο).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει την 1η του περιττού μηνός και μετά από δίμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2066/1952 (Α 99) «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τίνων διατάξεων, όπως αυθεντικά ερμηνεύθηκε με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/1954 (Α 78).
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 231/1986 (Α 97).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής, ύψους 661.977.360 δραχμών περίπου για το οικονομικό έτος 1993. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής ύψους 661.977.360 δραχμών με τα στοιχεία Κ.Α. 0622.
 • Τα άρθρα 23 παρ. 1 στοιχ. στ, 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Το άρθρο 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α 102).
 • Την 25/5Α/8.9.1992 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην 18η/25.11.1992 συνεδρίαση του, της ΚΖ περιόδου.
 • Την 186/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/428 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/312 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/467 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/467 1989
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/13 1957
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων. 1994/169 1994
Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1957 β. δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α΄, 106). 2006/251 2006