ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/176

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νομού Λασιθίου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνονται οι αριθ. 296/1992 και 410/1992 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου, που αφορούν τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης, που έχει ως ακολούθως:. Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση και οργάνωσή της και ως προς την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 ". Εκμετάλλευση."
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/ 1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 ". Περιουσία."
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4 ". Έσοδα."
1.  
  Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 16 και 27 και 28, του Ν. 1069/1980, είναι: α) Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1 ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1069/1980). δ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/1980). στ) Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρα 10 παρ. 1 εδ. στ και 16 του Ν. 1069/1980). ζ) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). η) Η εγγύηση χρήσης του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ι) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ια) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ Ν. 1069/ 1980). ιβ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ και άρθρο 14 Ν. 1069/1980). ιγ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:.
 1. Ένας (1 ) είναι ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος, β) τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, δ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, και ένας (1) δημότης ή κάτοικος που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης
2.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1069/1980 και 261 Π.Δ. 323/ 1989).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/ 1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/Α/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/ 1989, ΦΕΚ 146/Α).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ύψους 350.000.000 δρχ., για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα ΣΑΕ 76/2 και με τις ΚΑΕ 31 -950-8300.
 • Την αριθ. 141/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία