ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/177

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Π.Δ. 302/ 1985 (ΦΕΚ 113/Α) σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, και β) Σχολή Επιστημών Παραγωγής, μετονομάζονται αντίστοιχα σε: α) Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, και β) Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών.
2.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα την πόλη της Λάρισας, στην οποία εντάσσεται το υφιστάμενο Τμήμα Ιατρικής, καθώς και τα υπό του άρθρου 2 του παρόντος ιδρυόμενα Τμήματα Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
 2. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
 3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών
 4. Ανεξάρτητο Τμήμα Μαθηματικών - Πληροφορικής με έδρα την πόλη της Λάρισας
 5. Τμήμα Οδοντιατρικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας
 6. Τμήμα Κτηνιατρικής με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στην Σχολή Επιστημών Υγείας
2.  
  Η Εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους τα Τμήματα διέπονται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από το παρόν προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά από το Ν. 1268/82, όπως ήδη ισχύει, και το Ν. 2083/92.
4.  
  Έδρα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίζεται η πόλη των Τρικάλων, αντί της πόλης του Βόλου, που είχε οριστεί με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/382α/1985 (ΦΕΚ 489/Β)
Άρθρο 3 "Αποστολή των Τμημάτων."
1.  
  Αποστολή των Τμημάτων που ιδρύονται με το προηγούμενο άρθρο είναι: α) Του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής: Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των ατόμων με εκ «γενετής» ή επίκτητες μόνιμες ή παροδικές σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν τον ρυθμό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. β) Του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας: αα) Της κατεύθυνσης Ιστορίας: Η έρευνα και μελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα της συγκρότησης του ανθρωπίνου είδους σε ομάδες (ιδιαίτερα των λαών χωρίς γραφή), της συμπεριφοράς και των εκδηλώσεων του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών και του πολιτισμού των. ββ) Της κατεύθυνσης Αρχαιολογίας: Η μελέτη των υλικών κατάλοιπων του παρελθόντος, ώστε να κατανοηθεί και να ερμηνευθεί η οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δομή των κοινωνικών συνόλων που τα δημιούργησαν. γγ) Της κατεύθυνσης Λαογραφίας: Η μελέτη και έρευνα του λαϊκού πολιτισμού. γ) Του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών: Η έρευνα και η κατάρτιση επιστημόνων πάνω στις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των οικοδομικών κατασκευών για αστική και βιομηχανική χρήση, των συγκοινωνιακών κατασκευών οδοποιίας, σιδηροδρομικής, αεροδρομίων και λιμενικών έργων, των συγκοινωνιακών λειτουργιών και μεταφορών γενικά, στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των υδατικών πόρων με κατασκευές φραγμάτων, υδροηλεκτρικών έργων, αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων και στην προστασία του περιβάλλοντος. δ) Του Τμήματος Μαθηματικών - Πληροφορικής: ι) Της κατεύθυνσης Μαθηματικών: Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και η άρτια κατάρτιση επιστημόνων σε όλους τους κλάδους της μαθηματικής επιστήμης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας. ιι) Της κατεύθυνσης Πληροφορικής: Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και των εφαρμογών της, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων για τη στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. ε) Του Τμήματος Οδοντιατρικής: Η κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν, ολόκληρης της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου, εφαρμόζοντας προληπτική ή θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση. στ) Του Τμήματος Κτηνιατρικής: Η κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν: ι) Με την προστασία της υγείας των αγροτικών ζώων, των ζώων συνοδείας και τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, και ιι) Με τη διενέργεια αστυκτηνιατρικών ελέγχων κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων ζωικής προελεύσεως, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο. Ειδικώς το ενιαίο πτυχίο των Τμημάτων: Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας και Μαθηματικών - Πληροφορικής προσδιορίζεται από επιμέρους κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:.
 1. Το ενιαίο πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής διαρθρώνεται σε δύο (2) κατευθύνσεις, ήτοι η κατεύθυνση με το πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και η κατεύθυνση με το πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου.
 2. Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει τις ειδικεύσεις:
 3. ι) Για τυφλά ή αμβλύωπα παιδιά, ιι) Για κωφά ή βαρήκοα παιδιά, ιιι) Για σωματικά ανάπηρα παιδιά, ιν) Για νοητικά καθυστερημένα παιδιά, ν) Για αυτιστικά παιδιά, και νι) Για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
 4. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας διαρθρώνεται σε τρεις (3) κατευθύνσεις, ήτοι:
 5. ι) η κατεύθυνση Ιστορίας, ιι) η κατεύθυνση Αρχαιολογίας, και ιιι) η κατεύθυνση Λαογραφίας
 6. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών - Πληροφορικής διαρθρώνεται σε δύο (2) κατευθύνσεις, ήτοι ι) η κατεύθυνση Μαθηματικών, και ιι) η κατεύθυνση Πληροφορικής
2.  
  Το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλλεται η δήλωση προτίμησης των φοιτητών, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση, αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση.
3.  
 1. Το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας -Λαογραφίας με τις κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο των Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών των Α.Ε.Ι.
 2. Το πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών - Πληροφορικής με την κατεύθυνση Μαθηματικών θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο των Τμημάτων Μαθηματικών των Α.Ε.Ι., ενώ το πτυχίο με την κατεύθυνση Πληροφορικής θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο των Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.
4.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα για τα Τμήματα Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής, Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας και Μαθηματικών -Πληροφορικής και σε δέκα (10) εξάμηνα για τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής
Άρθρο 5 "Πρακτική άσκηση των φοιτητών."
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού ορίζονται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (Σχολικές μονάδες, ειδικές νοσηλευτικές μονάδες ή νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, αγροκτήματα, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κ.λπ.) στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των φοιτητών των τμημάτων εκείνων των οποίων το πρόγραμμα σπουδών ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου την πρακτική άσκηση.
Άρθρο 6 "Ίδρυση θέσεων."
1.  
  Σε κάθε ιδρυόμενο με το παρόν Διάταγμα Τμήμα συνιστώνται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), ως ακολούθως: ΘΕΣΕΙΣΕΔΤΠ ΔΕΠ ΕΕΠ ΑΤ ΑΡ ΜΕ α. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 21 4 5 10 5 β. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας 21 4 1 2 2 γ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 21 3 1 2 2 δ. Τμήμα Μαθηματικών - Πληροφορικής 21 3 1 2 2 ε. Τμήμα Κτηνιατρικής 30 3 2 12 6 στ. Τμήμα Οδοντιατρικής 30 3 2 16 2 Σύνολο 144 20 12 44 19.
Άρθρο 7 "Αυτοδύναμη λειτουργία Τμημάτων."
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 83/ 1984 (ΦΕΚ 31/Α), όπως ήδη ισχύει.
Άρθρο 8 "Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, προκήρυξη των θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Η εκλογή των μελών Δ.Ε.Π., μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία γίνεται από ειδικά ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε κάθε Τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά σώματα εκλεκτόρων με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικά αντικείμενα είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Για τη συγκρότηση κάθε εκλεκτορικού σώματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. στ εδάφιο 2 του Νόμου 2083/1992. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 9
1.  
  Σύσταση Γραμματείας. Σε κάθε Σχολή και Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνιστάται Γραμματεία ως διοικητική μονάδα, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή στήριξη για κάθε θέμα που ανήκει στη Σχολή ή το Τμήμα αντίστοιχα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1586/ 1985 (ΦΕΚ 37/Α).
Άρθρο 10 "Ίδρυση παραρτημάτων Φοιτητικής Λέσχης."
1.  
  Σε κάθε πόλη στην οποία έχουν ιδρυθεί Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτός της πόλης του Βόλου, όπου η έδρα του Πανεπιστημίου, ιδρύεται παράρτημα της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών, η ψυχαγωγία και η προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής μόρφωσής τους
2.  
  Μέχρι να οργανωθούν και να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες κάθε παραρτήματος, το διοικητικό συμβούλιο της Φοιτητικής Λέσχης με αποφάσεις του ρυθμίζει τα θέματα σίτισης, στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτεί με απόφασή της προσωρινή γενική συνέλευση από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντες στο οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου. Με την απόφαση της ορίζεται ταυτόχρονα και ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. ως προεδρεύων του Τμήματος. Η προσωρινή γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος, εκτός της προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., καθώς και της εκλογής των μελών των κατηγοριών αυτών.
2.  
  Για το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 (β) του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/Α), όπως ήδη ισχύει.
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/Α).
4.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος και σε περίπτωση που ανατίθεται σε μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διδακτικό έργο σε Τμήμα που λειτουργεί σε πόλη άλλη από αυτή που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π., καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης και η ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5 του Ν. 2083/1992 πρόσθετη αμοιβή. Ο αριθμός των εκτός έδρας ημερών δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τις δώδεκα (12) κατά μήνα.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα μέλη του Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Τ.Π. και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
6.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το διάταγμα αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1268/1982 και του Ν. 2083/1992. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων: α) 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/Α), όπως το τελευταίο τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α). β) 70 παρ. 12 και 79 παρ. 6 εδάφ. ιδ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α), και δ) 5 παρ. 9 του Π.Δ. 83/1984 «ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/Α).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδριάσεις 131/31.3.1992 και 132/ 18.4.1992).
 • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/382/29.10.1992, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/ 1982, χωρίς να έχει διατυπώσει τη γνώμη του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετησίως οι εξής δαπάνες: α) Για την πλήρωση των θέσεων δαπάνη ύψους 695.000.000 δρχ. περίπου. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σταδιακά με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/ 1992. β) Για τη σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, λειτουργικά έξοδα και περίθαλψη, δαπάνη της οποίας το ύψος θα προσδιοριστεί με την απόφαση καθορισμού εισακτέων στα τμήματα. Η δαπάνη για τη σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και λειτουργικά έξοδα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα από τον φορέα 120 και τους Κ.Α. 2425, 0813, 1123 και 2421, ενώ η δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της επιχορήγησης προς το Ίδρυμα αυτό, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. γ) Η λειτουργία των Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 και ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα (10) έτη. Για το έτος 1993 δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιβάρυνση στον Κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την αριθ. 185/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/Β1/382Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/Β1_382Α 1985
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/302 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 1995/224 1995
Κατάργηση - σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1997/220 1997
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2001/165 2001
Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2013/92 2013