Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992, από τον Υπουργό Εμπορίου οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργείου Εμπορίου, ως εξής:"
1.  
  Οι κατά τις περιπτώσεις α - ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/1956, αρμοδιότητες. (Α 97).
2.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» που προβλέπονται από το Ν.Δ. 400/1970 (Α 10), επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 16, άρθρο 1 του Β.Δ. 191/72 (Α41), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από:.
 1. Το Ν. 1380/83 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν την ιδιωτική Επιχείρηση ασφάλισης», (Α 101).
 2. Το Π.Δ. 118/85 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 76/580/ΕΟΚ, 73/240/ΕΟΚ, 79/ 267/ΕΟΚ, 77/92/ΕΟΚ και 78/473/ΕΟΚ, που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίσεων ζωής, στην κοινοτική συνασφάλιση και στα μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες του πράκτορος και μεσίτου ασφαλίσεων» (Α 35).
 3. Το Π.Δ. 103/90 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/641 ΕΟΚ για την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως στην τουριστική βοήθεια της Πρώτης Οδηγίας (73/ 239 ΕΟΚ) για το συντονισμό των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ανάληψη πρωτασφαλιστικής δραστηριότητας εκτός των ασφαλίσεων ζωής και την άσκηση της» (Α 47).
 4. Το Π.Δ. 459/90 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 87/344 ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας» (Α 175).
 5. Το Ν, 1569/85 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α 183), πλην των διατάξεων ταυ άρθρου 5
 6. Το Π.Δ. 298/86 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και κώδικας δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτών» (Α 33).
 7. Το Ν. 489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (Α 331}.
 8. Το Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/85 και τα Π.Δ/τα 1019/81 και 118/85» (Α 110).
 9. Το Π.Δ. 264/91 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων» (Α 98).
 10. Το Ν. 761 /78 «Περί μετοχικού κεφαλαίου και της εγγυήσεως των εν Ελλάδι λειτουργουσών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α 42}.
 11. Το Ν. 1867/89 «Προσωπική κράτηση κατ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 (Α 227). 10} Το Ν. 1875/90 «Τροποποίηση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεως κατοικιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 4 (Α 21).
 12. Το Π.Δ. 551 /70 «Περί ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών» (Α 114).
 13. Το Π.Δ. 325/91 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 87/343 ΕΟΚ της 22.6.87 για την τροποποίηση όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων της Οδηγίας 73/239 ΕΟΚ περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός της ασφαλίσεως ζωής (Α 117),.
 14. Το Π.Δ. 654/79 -Περιορισμού πόλεων εις τας οποίας δύναται να εδρεύουν αι ημεδαπαί ασφαλιστικαί εταιρίαι και οι αντιπρόσωποι των αλλοδαπών εταιριών και των μεσιτών του Λλόυδς Λονδίνου» (Α 193).
 15. Το Π.Δ. 56/85 -Απαιτούμενα προσόντα γιο τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (Α 21).
3.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων «Περί Σημάτων», που προβλέπονται από τον Α.Ν. 1998/39 (Α 420). όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από: ο) Το Ν. 3205/55 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 1998/39 «Περί Σημάτων» (Α 109).
 1. Το Ν. 164/75 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Α.Ν. 1998/39 «Περί Σημάτων» (Α 199).
 2. Το Ν. 213/75 «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 «Περί προστασίας της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ως αύτη ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14.7.67 (Α 258).
 3. Το Ν. 1406/83 ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων (Α 182).
 4. Το Ν. 1380/83 άρθρο 7 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης» (Α 101).
 5. Το Ν. 1934/91 άρθρο 18 «Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α 31).
 6. Το Ν. 1961 /91 άρθρο 53 «Για την προστασία του καταναλωτή και άλλες διατάξεις» (Α 132).
4.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
 1. Την εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2081/92 -Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 2. Τον καθορισμό ύψους συνδρομής των επιμελητηρίων υπέρ της ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2081/92, (Α 154).
 3. Την εποπτεία στα Ελληνικά Επιμελητήρια του εξωτερικού, άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 2081/92, (Α 154).
 4. Την εποπτεία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίυ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.Δ. 31.12.25, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2880/17.6.54.
 5. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση υποκαταστημάτων, του Ελληνο - Αραβικού Επιμελητηρίου, στις διάφορες ελληνικές πάλεις ή στις χώρες, οι οποίες είναι μέλη του Αραβικού Συνδέσμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 2 του Π.Δ. 421/81 {Α 113).
 6. Την εποπτεία του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, άρθρο 13 παρ. 3 και 4, άρθρο 14 παρ. 2, άρθρο 23 παρ. 3 του Π.Δ. 421/81 «Περί κονονισμού οργανώσεως του επιμελητηρίου υπό τον τίτλο -ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ».
 7. Τον καθορισμό του τρόπου τήρησης του Εμπορικού Μητρώου το περιεχόμενο του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδάφιο ν του Ν. 2081/92.
5.  
  Τον καθορισμό προϋποθέσεων άσκησης υπαίθριου ή πλανόδιου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2000/91 (Α 206).
6.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού» που προβλέπονται από το Ν. 703/77 (Α 278), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από:.
 1. Το Ν. 1934/91 «Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α 31).
 2. Το Ν. 2000/91 «Για την αποκρατικοποίηση απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» κεφάλαιο Γ «Ενίσχυση των κανόνων του Ανταγωνισμού» άρθρα 15 έως και 25 (Α 206).
7.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του προγραμματισμού των Προμηθειών που προβλέπεται από τα άρθρα 2 και 12 του Ν. 1797/88 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α 164), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το όρθρο 39 του Ν. 2000/91 «Για την αποκρατικοποίηση απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α 206), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 304/92 «Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών και σύσταση Διευθύνσεως Πολιτικής Προμηθειών στο Υπουργείο Εμπορίου», (Α 151).
8.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
 1. Την τήρηση του Κεντρικού Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/63 (Α* 37) και ισχύει μετά την έκδοση των Π.Δ. 409/86 (Α 191) και 498/87 (Α 236) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας «Περί Ανωνύμων Εταιρειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο».
 2. Την τήρηση του Μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών, που αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.
 3. Τον ορισμό των Πολιτικών και Οικονομικών Εφημερίδων δημοσίευσης ισολογισμών προσκλήσεων κλπ., όπως καθορίζεται από το άρθρο 26 παρ. 2 και άρθρο 4β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1044/80 (Α 91) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 (Α 184) «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3562/56 (Α 226).
 4. Την έγκριση συγχωνεύσεως Ανωνύμων Εταιρειών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές εδρεύουν σε διάφορους νομούς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/20.
 5. Την έγκριση χρηματοδότησης από Τράπεζες καθ υπέρβαση του 1/5 των κεφαλαίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 5076/31 (ΦΕΚ 186).
 6. Την έκδοση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών Τραπεζικών Εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Κ.Ν. 2190/ 20.
 7. Τον ορισμό ελεγκτών Ανωνύμων Εταιρειών για όλη την Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40β του Κ.Ν. 2190/20.
9.  
  Η άσκηση των αμροδιοτήτων που αφορούν:
 1. Τον καθορισμό των ανωτάτων τιμών χονδρικής, νοσοκομειακής, λιανικής και άλλης ειδικής πώλησης των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 32 του Ν, 1316/83 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) κ.λπ.» (Α 3).
10.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν:
 1. Την έκδοση αποφάσεων για την τήρηση συγκεντρωτικού Μητρώου για όλες τις ενώσεις καταναλωτών της Χώρας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 του Ν. 1961/91 «Για την προστασία του καταναλωτή και άλλες διατάξεις» (Α 132).
 2. Την έκδοση αποφάσεων για την τύχη προϊόντων που κρίνονται επικίνδυνα καθώς και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 1961/ 91, όπως αναφέρεται:
 3. (1) στο άρθρο 6 του Ν. 1961/91 και (2) στο άρθρο 48α του Ν 1961/91, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 2000/91.
 4. Την κατάργηση, ακύρωση, τροποποίηση και αναστολή Αγορανομικών Διατάξεων, των Νομαρχών που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.Δ. 136/46 (Α 298),.
 5. Την επιβολή διοικητικών ποινών σε περιπτώσεις νοθείας ή επικινδυνότητας προϊόντων για παραβάτες περιοχής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 57α του Ν.Δ. 136/46, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1401/83.
 6. Η διάταξη αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στη συνέχεια δε η ανωτέρω αρμοδιότητα περιέρχεται στον οικείο Νομάρχη.
11.  
  Η άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα μετρολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α 85).
12.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήττων σε οικονομικά θέματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 408/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ, 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (Α 174) και ειδικότερα:.
 1. Η διάθεση και διαχείριση των εσόδων των λογαριασμών «Μέτρων και Σταθμών», και των λοιπών πιστώσεων που διατίθενται για τη συντήρηση κ.λπ. αποθηκευτικών χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/78, περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 8, «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών (Α 112).
 2. Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Υπηρεσιών για συμμετοχή του Υπουργείου Εμπορίου στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1797/88 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 164), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 2000/91.
 3. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α/92) και των αποφάσεων του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης ΔΟΑ/Φ6/21/25302/17.9.92 (ΦΕΚ 568Β), ΔΟΑ/Φ6/26/31406/92.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την από 19.11.1992 βεβαίωση της Γεν. Διευθύνσεως Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εμπορίου, από την οποία προκύπτει η μη πρόκληση από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δαπάνης εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ. 344/92 και 547/92 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-02-01 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εμπορίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/ΔΟΑ/Φ6/21/25302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/ΔΟΑ_Φ6_21_25302 1992
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1931/5076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5076 1931
ΝΟΜΟΣ 1954/2880 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2880 1954
ΝΟΜΟΣ 1955/3205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3205 1955
ΝΟΜΟΣ 1975/164 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/164 1975
ΝΟΜΟΣ 1975/213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/213 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/489 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/489 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/761 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/761 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1044 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1044 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1380 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1380 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1401 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1401 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1406 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1569 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1569 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1703 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1867 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1875 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1934 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1934 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/136 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3562 1956
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1998 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/551 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/524 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/524 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/654 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1019 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/118 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/56 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/237 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/298 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/409 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/408 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/408 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/103 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/103 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/228 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/459 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/264 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/325 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/325 1991
Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών και σύσταση Διευθύνσεως Πολιτικής Προμηθειών στο Υπουργείο Εμπορίου. 1992/304 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/174 1963
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/191 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία