ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/180

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 20/ 23.12.1959 Β.Δ/τος «Περί εφαρμογής Ν.Δ/τος 3868/ 1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 237/92 (Α 127).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του από 20/23.12.59 Β.Δ. (Α 279), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 237/1992 (Α 127), προκειμένου για την καταβολή των επιδομάτων παιδιών έτους 1993 και εφεξής, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το ποσό του επιδόματος παιδιών ορίζεται μηνιαίως: Ι) Για τους δικαιούχους με ετήσιο καθαρό (πριν από τις οποιεσδήποτε φορολογικές εκπτώσεις, μειώσεις και ελαφρύνσεις) οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, μέχρι 1.500.000 δρχ. 4).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ/τος 3868/1958 (Α 178), όπως η περίπτωση γ αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 23 του Ν. 1483/84 (Α 153).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους δύο και ημίσεος δισεκατομμυρίων (2.500.000.000) δραχμών περίπου για το οικονομικό έτος 1993 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στη συνολική πίστωση ύψους δέκα οκτώ δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (18.700.000.000) δρχ. που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 1993 (ΚΑΕ 0623, φορέας 200).
  • Την αριθ. Υ. 1935/3.12.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (726/Β/9.12.92).
  • Την αριθμ. 198/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1483 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3868 1958
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 20/23.12.1959 β. δ/τος «Περί εφαρμογής ν. δ/τος 3868/1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόν[...]" 1992/237 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/20 1959