ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/183

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Υπηρεσία Σχεδιασμού Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθορίζονται σε δύο (2) οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Υπηρεσία Σχεδιασμού Πολιτικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α). Επιπλέον απαιτείται άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής ή γαλλικής και επαρκής γνώση της άλλης. Η άριστη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται _σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 5 του Π.Δ. 194/ 88, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 5 του Π.Δ. 172/92 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/92. Η επαρκής γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΙΝ ΕΝGLΙSΗ των πανεπιστημίων ΜΙCΗΙGΑΝ ή CΑΜΒRΙDGΕ στην αγγλική γλώσσα και CΕRΤΙFΙCΑΤ στη γαλλική γλώσσα. Για την απόδειξη της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/1988. Το Π.Δ. 430/1991 (Α. 158) καταργείται. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 80 παραγρ. 4 του Νόμου 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α).
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 283/1990 «Ίδρυση Υπηρεσίας Σχεδιασμού Πολιτικής στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 112/Α),
  • Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β),
  • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/ 10.9.1992),
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
  • Την 158/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/283 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/283 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/430 1991
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Αντικατάσταση διατάξεων Π.Δ. 172/1992 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.» (Α 81). 1992/368 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία