ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/184

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/ 1982.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατάταξη θέσης"
1.  
  Η ειδική προσωρινή θέση, που συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Β1/217/28.9.1992 (ΦΕΚ 599/τ.Β/ 30.9.1992) στο Γενικό Χημείο του Κράτους, για τη μετάταξη του Επιστημονικού Συνεργάτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κων/νου Ματσούκα, κατατάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Χημικών με βαθμό Εισηγητή Α.
Άρθρο 2 "Βαθμολογική - Μισθολογική εξέλιξη"
1.  
  Η βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη του μετατασσομένου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ν. 2085/92, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2.  
  Η μισθολογική εξέλιξη ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194/τ.Α/1984), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223/τ.Α/1988). Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του Νόμου αυτού γίνεται με βάση το συνολικά χρόνο υπηρεσίας του μετατασσομένου, στην οποία προσμετράται και η κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου προϋπηρεσία. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ καταβαλλομένων και αποδοχών που δικαιούται κατά την ημέρα της μετάταξης διατηρείται ως προσωπική διαφορά στο μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης και μειώνεται κάθε φορά κατά το ποσό της αύξησης που θα παίρνει ο μετατασσόμενος μετά την κατάταξη του σε μισθολογικό κλιμάκιο, από χορήγηση επομένων μισθολογικών κλιμακίων ή χρονοεπιδόματος μέχρι την εξαφάνισή της.
Άρθρο 3 "Κύρια και επικουρική ασφάλιση"
1.  
  Για τα θέματα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και εφάπαξ παροχών του μετατασσομένου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό του Κλάδου ΠΕ Χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 37 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 87/Α/1982), β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση ε του Π.Δ. 130/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (ΦΕΚ 65Α/1992).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 154/Α/ 10.9.92).
 • Την με αριθ. Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.92 (ΦΕΚ 525/τ.Β/14.8.1992) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Π.Δ/τος αυτού δεν προκαλείται καμμία επιπρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθόσον τη θέση αυτή θα καταλάβει ήδη υπηρετών υπάλληλος ο οποίος αμείβεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Την με αριθμό 90/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Β1/217 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Β1_217 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία