ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/185

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 278/88 «Οργανισμός του Λ.Τ. Ελευσίνας» (122 Α788).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 278/88 ως εξής: β. Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης Μηχανημάτων υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων, ελλείψει αυτού, του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Μηχανολογίας και ελλείψει αυτού του Κλάδου ΔΕ Τεχνικός ειδικότητας Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α/1985). β) Του άρθρου 1 του Ν. 2085/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 170). γ) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154). δ) Του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 276/88 «Οργανισμός του Λιμετικού Ταμείου Ελευσίνας» (ΦΕΚ 122 Α/1988). ε) Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1/82/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 525/ 14.8.92). στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Λ/Τ Ελευσίνας. ζ) Την αριθ. 222/1993/31.3.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/276 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/278 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία