ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/186

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 100/92 «Διαδικασία, προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού υπαλλήλων Αγροφυλακής - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδαφ. ά της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 100/92 τροποποιείται ως εξής: α) Πιστοποιητικό υγείας που θα διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Υγειονομικού του Υ.Δ.Τ., στηριζόμενο και σε ακτινογραφία θώρακα.
Άρθρο 2 "Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 100/92 τροποποιείται ως εξής:"
2.  
  Για τους Αγροφύλακες θα μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν κατά νομό (Διοίκηση Αγροφυλακής)
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 100/92 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/92 αντιθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο8 "Εξέταση Αγροφυλάκων"
1.  
  Όσοι από τους υποψηφίους Αγροφύλακες συγκεντρώνουν τα ειδικά σωματικά προσόντα (ύψος, στηθική περίμετρο) υποβάλλονται περαιτέρω σε δημόσια προφορική συνέντευξη ή πρακτική δοκιμασία νοημοσύνης και ικανότητας
2.  
  Η εξέταση γίνεται από μία ή περισσότερες Επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, από τρεις υπαλλήλους Αγροφυλακής κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Τμηματάρχη Α και άνω με Πρόεδρο τον ανωτέρω και μεταξύ ισοβάθμων τον αρχαιότερο. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι υπάλληλος Αγροφυλακής κατηγορίας ΔΕ.
3.  
  Η Επιτροπή ή οι Επιτροπές της παραπάνω παραγράφου υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 7 τις καταστάσεις που περιέχουν την αναλυτική βαθμολογία των εξετασθέντων, η οποία στη συνέχεια καταρτίζει τους πίνακες επιτυχίας
4.  
  Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τα μέλη κάθε Επιτροπής ξεχωριστά με ακέραιους αριθμούς και κλίμακα από 0 - 20
Άρθρο Άρθρο9 "Σύνταξη πινάκων επιτυχίας"
1.  
  Η Επιτροπή του άρθρου 7 συντάσσει ξεχωριστά κατά κατηγορία και κλάδο, κατά αλφαβητική σειρά επιτυχίας, στους οποίους περιέχονται σε ιδιαίτερες στήλες τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων, ο βαθμός κάθε επιμέρους εξέτασης, ο βαθμός του τίτλου σπουδών, η ιδιότητα ειδικών κατηγοριών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ο τελικός βαθμός επιτυχίας και η σειρά επιτυχίας.
2.  
  Για την κατάρτιση των πινάκων επιτυχίας συνυπολογίζονται τα εξής:
 1. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων για τους Αγρονόμους και Αρχιφύλακες κατά 70% και ο βαθμός προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας για τους Αγροφύλακες κατά 60%
 2. Ο βαθμός τίτλου σπουδών για τους Αγρονόμους και Αρχιφύλακες κατά 30% και για τους Αγροφύλακες κατά 40%
3.  
 1. Ο συνυπολογισμός του βαθμού των γραπτών εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας για την μοριοποίησή τους γίνεται με πολλαπλασιασμό της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων με συντελεστή 7/6 για τους Αγρονόμους και Αρχιφύλακες και με συντελεστή 3 για τους Αγροφύλακες
 2. Ο συνυπολογισμός του βαθμού του τίτλου σπουδών για τους Αγρονόμους Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες γίνεται με πολλαπλασιασμό του με συντελεστή 3,1 1/2 και 2 αντίστοιχα
4.  
  Η συνολική βαθμολογία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται κατά 10% για όσους επικαλούνται και αποδεικνύουν τυχόν ιδιότητα πολυτέκνου, τέκνου αναπήρου πολέμου ή Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης.
5.  
  Για τις λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας των Επιτροπών, της διεξαγωγής των διαγωνισμών, της βαθμολόγησης των γραπτών, της προφορικής συνέντευξης, της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων, του τρόπου επιλογής των θεμάτων, του τρόπου παράδοσης τους στους υποψηφίους, του ελέγχου των υποψηφίων, της παράδοσης των γραπτών στους βαθμολογητές, της κάλυψης και αποκάλυψης των γραπτών, της σύνταξης των πινάκων επιτυχίας, της αναβαθμολόγησης των γραπτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται με το παρόν Π.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθ. ΔΠ3/67/ 18481/16.11.76 (ΦΕΚ Β 1423/1976) Κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 (περ. ε και ζ) του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α) «Για τον εκσχυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/ 1987 (ΦΕΚ 195 Α) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.110.000 δρχ. για το έτος 1993, για την οποία δαπάνη έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Ειδικό φορέα 43-230 - ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ - και με τον Κ.Α.Ε. 0515.
 • Την υπ αριθ. 228/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1976/ΔΠ3/67/18481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/ΔΠ3_67_18481 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διαδικασία, προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού υπαλλήλων Αγροφυλακής - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων. . 1992/100 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία