ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/187

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιεχόμενο σπουδών και εξομοίωση των τίτλων σπουδών Τμημάτων του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής προς τα ελληνικά πτυχία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Αναγνώριση Αντιστοιχίας Τίτλων 1.Πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ελληνικών Σπουδών (CΟURSΕ ΟF GRΕΕΚ SΤUDΙΕS) (Φιλολογίας), β) Εξελικτικής Ψυχολογίας (CΟURSΕ ΟF ΗUΜΑΝ DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ) και γ) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης (CΟURSΕ ΟF ΕLΕΜΕΝΤΑRΥ ΕDUCΑΤΙΟΝ) του Ελληνικού Κολλεγίου Βοστώνης Η.Π.Α. της Ελληνικής Ορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής, δύνανται να αναγνωρίσουν την αντιστοιχία και την καθόλα εξομοίωση του τίτλου σπουδών τους με το πτυχίο των Τμημάτων, αντίστοιχα, Φιλολογίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν φοιτήσει στο οικείο Τμήμα τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί με επιτυχία στα εξαμηνιαία υποχρεωτικά μαθήματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος. 2.Για την εγγραφή των παραπάνω πτυχιούχων των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, στους ετήσιους πίνακες διοριστέων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, πρέπει ο αιτών να είναι Έλληνας υπήκοος ή Έλληνας το γένος και κάτοχος απολυτηρίου ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος ελληνικού απολυτηρίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985. 3.Για την αναγνώριση του οικείου τίτλου στην Ελλάδα πρέπει μαζί με τον πρωτότυπο τίτλο να προσκομίζεται πιστοποιητικό του Κολλεγίου, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα μαθήματα που παρακολούθησε και εξετάστηκε ο φοιτητής και στα οποία υποχρεωτικώς θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα. Επί πλέον στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται ότι ο αποκτηθείς τίτλος είναι ισότιμος και αντίστοιχος καθόλα, χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας με τα χορηγούμενα από το οικείο Τμήμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2083/ 1992 και του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 2 Διδασκόμενα μαθήματα 1.Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (7) επτά: Ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας 90 - Αρχαία Ελληνικά - Αττική Πεζογραφία - Επική Ποίηση - Αρχαίο Ελληνικό Δράμα - Ελληνικά των Ελληνιστικών χρόνων - Μεγάλοι Φιλόσοφοι: Πλάτων, Αριστοτέλης - Κλασσική Ιστοριογραφία. Γλωσσολογία (4) τέσσερα: Ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας 52 - Γενικής Γλωσσολογία (Γενικές Γνώσεις) - Ιστορία της Γλώσσας - Δομή της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας - Δομή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λατινική Γλώσσα (2) δύο: Ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας 26 - Εισαγωγή στη Λατινική (Γραμματολογία - Θεματογραφία) - Λατινική Φιλολογία (επιλογή κείμενα). Βυζαντινή Φιλολογία (2) δύο: Ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας 26 - Πεζογραφία - Ποίηση. Κείμενα πρωτοελληνικής και μεταβυζαντινής λογοτεχνίας - θεωρία της Λογοτεχνίας - Νεοελληνική Πεζογραφία - Νεοελληνική Ποίηση - Κλασσική Αρχαιολογία. Ιστορία: Ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας 65 - Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός - Βυζαντινή Ιστορία - Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού - Σύγχρονος Ελληνισμός - Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε - Γενική Ψυχολογία δύο εξάμηνα - Εξελικτική Ψυχολογία δύο εξάμηνα - Κοινωνική Ψυχολογία τρία εξάμηνα - Ψυχολογία της εργασίας - Συγκριτική Ψυχολογία - Πειραματική Ψυχολογία τρία εξάμηνα -Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική τρία εξάμηνα - Κλινική Ψυχολογία τρία εξάμηνα - Γενετική Ψυχολογία δύο εξάμηνα - Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική. ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας 260 - Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής - Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης - Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας - Στατιστική - Συγκριτική Παιδαγωγική - Αναλυτικά Προγράμματα (πέρα αυτών του Εκπαιδευτικού Συστήματος των Η.Π.Α. και αυτά του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Ελλάδας) - Διδακτική - Μεθοδολογία - Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως μητρικής (σε αντιδιαστολή της Ελληνικής ως δεύτερης Γλώσσας) - Διδακτική Θετικών Επιστημών - Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών - Γλωσσολογία (Νεοελληνική Γλώσσα) - Ελληνική Λαογραφία - Εθνογραφία - Στοιχεία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας - Νέα Ελληνική Φιλολογία (2) δύο εξάμηνα - Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Φιλοσοφία της Παιδείας - Εξελικτική Ψυχολογία - Παιδαγωγική Ψυχολογία - Γενική Ψυχολογία - Προβλήματα Ειδικής Αγωγής. 2. Τα μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας θα πρέπει να διδάσκονται από πρωτότυπο κείμενο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 2083/ 1992 (Α 159).
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (συνεδρίαση 294η/ 14.4.1993).
  • Τη γνώμη του Συλλόγου Καθηγητών του Ελληνικού Κολλεγίου Βοστώνης (συνεδριάσεις 14.5.1992 και 24.9.1992).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α 154), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
  • Την αριθμ. 295/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία