ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/188

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων Κλάδων ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Τελωνειακών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται κατά επτακόσιες ογδόντα επτά (87), με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων του Κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 130 και 131 του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 128).
2.  
  Τις τριακόσιες ογδόντα (380) από τις οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν οι, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ Α9ο), υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ τελωνειακών.
3.  
  Στις υπόλοιπες τετρακόσιες επτά (407) από τις οργανικές θέσεις της πρώτης παραγράφου κατατάσσονται αυτοδίκαια, χωρίς αίτησή τους, με τον κατεχόμενο βαθμό, οι υπηρετούντες υπάλληλοι στον προσωρινό Κλάδο ΔΕ2 Τελωνοφυλακής του άρθρου 135 του Π.Δ. 284/1988, ο οποίος καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 154 του Π.Δ. 284/1988 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 154 «Το αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών, καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών και των λοιπών Κλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων ρυθμίζονται από τον Κανονισμό καθηκόντων της Τελωνειακής Υπηρεσίας
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 127/1989 «Κανονισμός δικαιωμάτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 60/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Α. Καθήκοντα εσωτερικής Υπηρεσίας των Τελωνειακών Αρχών ασκούν υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών και των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων του άρθρου 135 του Π.Δ. 284/1988, καθώς και του προσωρινού Κλάδου, του ίδιου άρθρου, ΔΕ3 Δακτυλογράφων Τελωνείων Β. Καθήκοντα εξωτερικής Υπηρεσίας των Τελωνειακών Αρχών ασκούν υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών Ειδικότερα οι υπάλληλοι που έχουν καταταγεί αυτοδίκαια χωρίς αίτησή τους, στον Κλάδο ΔΕ Τελωνειακών από τον καταργηθέντα προσωρινό Κλάδο ΔΕ2 Τελωνοφυλακής εκτελούν κατά προτεραιότητα, σημειούμενοι με αστερίσκο στην ετήσια επετηρίδα της Υπηρεσίας, τα ακόλουθα καθήκοντα σε πρωινή και απογευματική υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες - Επιτήρηση των Τελωνειακών χώρων, αποθηκών, υποκειμένων εμπορευμάτων και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ευρισκομένων σε αυτούς τους χώρους προσώπων, προς πρόληψη και καταστολή λαθρεμπορικών και λοιπών παρανόμων πράξεων. - Παρεμπόδιση της εισόδου ή εξόδου προσώπων και εμπορευμάτων από μη καθοριζόμενα για το σκοπό αυτό σημεία. - Επιτήρηση και φύλαξη μεταφορικών μέσων. όταν αυτό επιβάλλεται. - Βεβαίωση εισόδου - εξόδου εμπορευμάτων στις πύλες των Τελωνείων. - Συνοδεία υποκειμένων εμπορευμάτων - Συμμετοχή σε συνεργεία ελέγχου μεταφορικών μέσων. - Επίσκεψη πλοίων, συμμετοχή σε φορτόσεις, μεταφορτώσεις, μολυβδοσφραγίσεις, αποσφραγίσεις, εκφορτώσεις, εναποθέσεις σε ιδιωτικούς χώρους, ζυγίσεις εμπορευμάτων, έλεγχο αποσκευών πληρωμάτων. - Οι υπάλληλοι αυτοί ασκούν και όσα άλλα καθήκοντα εξωτερικής υπηρεσίας τους ανατίθενται από τους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Αρχών καθώς και καθήκοντα δίωξης με τους λοιπούς Τελωνειακούς υπαλλήλους και σε περίπτωση που πλεονάζουν, χρηισμοποιούνται σε καθήκοντα εσωτερικής υπηρεσίας Γ. Οι υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών και των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων του άρθρου 135 του Π.Δ. 284/1988, καθώς και των προσωρινών Κλάδων του ίδιου άρθρου ΔΕ3 Δακτυλογράφων Τελωνείων, ΔΕ14 Οδηγών τελωνείων και ΥΕ1 Επιμελητών Τελωνείων, οι τελευταίοι μόνο για καθήκοντα φρούρησης, φύλαξης, εκτελούν νυκτερινή υπηρεσία και υπηρεσία προωινή, απογευματική ή νυκτερινή κατά τις εξαιρέσιμες ή αργίες ως εξής Ι. Νυκτερινές Υπηρεσίες κατά μήνα Οι υπάλληλοι όλων των Κλάδων με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δώδεκα (12) έτη εκτελούν κατ ανώτατο όριο μέχρι τέσσερις (4) νυκτερινές υπηρεσίες κατά μήνα Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ με χρόνο υπηρεσίας από δώδεκα (12) μέχρι δέκα τέσσερα (14) έτη εκτελούν μία (1) νυκτερινή υπηρεσία κατά μήνα Οι υπάλληλοι των λοιπών Κλάδων με χρόνο υπηρεσίας από δώδεκα (12) μέχρι δέκα έξι (16) έτη εκτελούν δύο (2) νυκτερινές υπηρεσίες κατά μήνα και με χρόνο υπηρεσίας από δέκα έξι (16) μέχρι είκοσι (20) έτη εκτελούν μία (1) νυκτερινή υπηρεσία κατά μήνα ΙΙ Πρωινή, απογευματινή ή νυκτερινή υπηρεσία κατά τις εξαιρέσιμες, αργίες Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με χρόνο υπηρεσίας μέχρι έξι (6) έτη, οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Τελωνειακών με χρόνο υπηρεσίας μέχρι οκτώ (8) έτη και οι υπάλληλοι των λοιπών Κλάδων με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δώδεκα (12) έτη, εκτελούν κατά προτεραιότητα την πρωινή, απογευματινή ή νυκτερινή υπηρεσία κατά τις εξαιρέσιμες και αργίες ΙΙΙ Οι γυναίκες όλων των Κλάδων χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες θέσεις νυκτερινής υπηρεσίας, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα κατά την εκτέλεση της ΙV Εξαιρούνται από την υποχρέωση εκτέλεση νυκτερινής υπηρεσίας, εκτός των Προϊσταμένων Αρχών και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των τελωνείων Α Τάξης, καθώς και οι έγκυοι και οι μητέρες υπάλληλοι με τέκνα ηλικίας μέχρι δυο 121 ετών. V Το δελτίο νυκτερινής υπηρεσίας και υπηρεσίας κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες μεταξύ των υπόχρεων προς τούτο υπαλλήλων κάθε Τελωνειακής Αρχής, καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος γενικών θεμάτων και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής, όταν αυτή είναι επιπέδου Διεύθυνσης ή καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο των λοιπών Τελωνειακών Υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται έγκαιρα στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προς έλεγχο Το δελτίο αυτό, με την επιφύλαξη των ανωτέρω περιπτώσεων iii και iν, δύναται να περιλαμβάνει και υπαλλήλους με περισσότερα έτη υπηρεσίας, εφόσον οι υπάλληλοι των ανωτέρω περιπτώσεων i και ΙΙ δεν επαρκούν. ά. Καθήκοντα Δίωξης Λαθρεμπορίου στην Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.), την Ε.Υ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και τα Παραρτήματά τους, καθώς και τις λοιπές τελωνειακές Αρχές ασκείται από υπαλλήλους όλων των βαθμών των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών ή των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων, καθώς και των Κλάδων ΤΕ, ΔΕ Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου ή των αντίστοιχων προσωρινών Κλάδων .
2.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 127/ 1989 καταργούνται.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει απο τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2.  
  Κάθε άλλη διάταξη αντικείμενη στο παρόν Π. Δ/γμα καταργείται. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • α. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ. Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 2 και 6 του Ν. 2026/ 1992 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεςι» (ΦΕΚ 43 τ.Α). β. του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 1591/1986 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 50 τ.Α). γ. του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/ 10.9.1992).
 • Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Γνωμοδότηση αριθμ. 149/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-14 Ρύθμιση θεμάτων Κλάδων ΤΕ και ΔΕ Τελωνειακών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/127 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία