ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/190

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ε Χειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3 "Αποστολή Η Κλινική έχει ως αποστολή:"
1.  
  α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική, σύμφωνα με το άρθρα 1 του παρόντος διατάγματος. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται η συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στο αντικείμενο της Κλινικής. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. στ) Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, του νοσηλευτικού, του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής. ζ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Ά 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της Κλινικής απαρτίζεται από: α) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικό και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της Κλινικής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. β) Ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες. γ) Μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνηκού Προσωπικού και δ) Υγειονομικό και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην Κλινική, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Η Κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α 159).
2.  
  Ο Διευθυντής της Κλινικής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/82 και επιπλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής και μεριμνά για την υλοποίησή του
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί η Κλινική για την παροχή του νοσηλευτικού της έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην Κλινική, στύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της Κλινικής με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού
 6. Υπογράφει κάθε έγγραφο που εξέρχεται από την Κλινική
Άρθρο 6
1.  
  Χώρος εγκατάστασης της κλινικής είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του διδακτικού - ερευνητικού και νοσηλευτικού της έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής και τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών τους. Για κάθε ερευνητική εργασία ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής της την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητό όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/82 και των κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντων Π.Δ., η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής.
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της Κλινικής είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι οποίες χορηγούνται από το Τμήμα Ιατρικής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 1268/82. Β) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από διάφορα Υπουργεία της Χώρας, 11) οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικό πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της Κλινικής, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της Κλινικής και του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. - Αρχείο ασθενών της Κλινικής. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας της Κλινικής. - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού της Κλινικής και - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την Κλινική. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α)Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195) και γ) Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 3.3.1992).
 • Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος για τα λειτουργικά έξοδα της Κλινικής δεν μπορεί να προσδιορισθεί, γιατί δεν είναι γνωστός τόσο ο αριθμός των φοιτητών που θα εκπαιδεύονται όσο και ο αριθμός των κλινών της. Οι δαπάνες για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος, ενώ οι δαπάνες για τις νοσηλευτικές ανάγκες θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου στο οποίο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1397/ 1983.
 • Τη 36/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία