ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/193

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και ίδρυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Ίδρυση Παραρτήματος Σχολής Αστυφυλάκων Άμφισσας"
1.  
    Ιδρύεται Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων στην Άμφισσα, με έδρα τον ομώνυμο Δήμο, το οποίο υπάγεται στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
    Η αποστολή, η συγκρότηση και η στελέχωση του ανωτέρω Παραρτήματος, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των οργάνων του, η εκπαίδευση των δοκίμων Αστυφυλάκων, τα θέματα πειθαρχίας, ηθικών αμοιβών και διοικητικής μέριμνας, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 585/1985 (Α 205), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α, β, και ζ του Ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 1 του Ν. 1590/ 1986 (Α 49), καθώς και του Π.Δ. 82/1993 (Α 36). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε όρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψος σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) δραχμών για το έτος 1993 και εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (9.320.000) δραχμών για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες για το μεν έτος 1993 δεν έχουν προβλεφθεί, αλλά μπορούν να καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Ε.Φ. 43-210 του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 1993, για δε τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν και θα καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Τα υπ αριθμ. 444/3/4869 από 27.3.1992 και 80 από 22.1.1993 έγγραφα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και του Δήμου Καλαβρύτων, αντίστοιχα, με τα οποία ζητείται η αποδέσμευση των κτιρίων που στεγάζεται το Παράρτημα Σχολής Αστυφυλάκων Καλαβρύτων, για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτά.
  • Την υπ αριθμ. 253/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-14 Κατάργηση και ίδρυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/585 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση και κατάργηση Παραρτημάτων Σχολής Αστυφυλάκων. 1994/321 1994