ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/195

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης και Τμήματος Τροχαίας Ιτέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, με έδρα το Δήμο Αργυρούπολης, το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Τροχαίας Ιτέας, με έδρα το Δήμο Ιτέας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α και β του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.. (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (6.200.000) δραχμών για το έτος 1993 και ύψος δέκα έξι εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (16.080.000)δραχμών για το έτος 1994 καθώς και ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (7.590.000) δραχμών για το έτος 1995 και για το 1996 ένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες για μεν το έτος 1993 θα καταβληθούν από τις πιστώσεις των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. του Ε.Φ. 48.210 προϋπολογισμού εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας, για δε καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ αριθ. 246 από 12.4.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-14 Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης και Τμήματος Τροχαίας Ιτέας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία