ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/196

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 85/1986 «Γενικές Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων» ΦΕΚ Α31/1986.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/ 1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 233/1988 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών γίνεται σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.) των γενικών εξετάσεων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σύμφωνα με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων ή Γραφείων και ανακοινώνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος αυτού. Σε κάθε Ε. Κ. εξετάζονται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο σε λύκειο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ. Ε. και έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο παραπάνω μάθημα. Για τη λειτουργία Ε.Κ. στην έδρα Γραφείου Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ενός Γραφείου Δ.Ε. είναι λιγότεροι από πενήντα (50). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ενός γραφείου Δ.Ε. είναι λιγότεροι από πενήντα (50), προσέρχονται για εξέταση σε Ε.Κ. του πλησιέστερου Γραφείου ή της Οικείας Διεύθυνσης Δ. Ε.».
Άρθρο 2
1.  
    Στις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, των εδαφίων α, β της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7, καθώς και των εδαφίων α, β της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ., περιλαμβάνονται και τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας με τα εξεταζόμενα μαθήματα.
2.  
    Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ίδιου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1771/1988 (Α 71).
  • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 κατ εφαρμογή της οποίας βεβαιούται ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Την αριθμ. 258/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/85 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/233 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία