Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν, 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές εξετάσεις και στην επιλογή"
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές εξετάσεις και στην επιλογή για εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα της παραγράφου 1 του Ν. 1351/83 και στις σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις θέσεις που παραχωρούνται για Έλληνες υποψηφίους έχουν:.
 1. Οι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από λύκειο ή ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε ανώτατες σχολές ή του ΕURΟΡΕΑΝ ΒΑCCΑLΑURΕΑΤ που εκδίδεται από το ευρωπαϊκό σχολείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
 2. Οι πτυχιούχοι μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (παλαιού τύπου) που καταργήθηκαν με το Ν. 576/ 1977, για την εισαγωγή τους στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ.
2.  
 1. Οι μαθητές που φοιτούν στην τελευταία τάξη λυκείου κατά το σχολικό έτος διενέργειας των γενικών εξετάσεων, όσοι ήταν κανονικοί μαθητές της τάξης αυτής σε προηγούμενο σχολικό έτος και δεν έχουν αποκτήσει τον τίτλο απόλυσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι λοιποί μαθητές, που νόμιμα εξαιρούνται από την υποχρέωση φοίτησης και που δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις, να λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις του διδακτικού έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι γενικές εξετάσεις, οφείλουν να καταθέσουν τον τίτλο απόλυσης τους στην επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του λυκείου που κατέθεσαν το μηχανογραφικό τους δελτίο το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη των γενικών εξετάσεων, διαφορετικά αποκλείονται από τις εξετάσεις αυτές.
 2. Όσοι από τους μαθητές αυτούς φοιτούν σε ελληνικό λύκειο, κατά την συμμετοχή τους στις γενικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους, εξετάζονται στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης της δέσμης, που παρακολούθησαν στο λύκειό τους.
 3. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Τεχνικού - Επαγγελματικού Λυκείου και Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, που δεν παρακολούθησαν μαθήματα γενικής αξιολόγησης, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις γενικές εξετάσεις των μαθημάτων αυτών, κατά το ίδιο σχολικό έτος.
 4. Η τυχόν συμμετοχή στις γενικές εξετάσεις υποψηφίου που δεν είχε προηγουμένως αποκτήσει τίτλο απόλυσης από λύκειο ή που ο τίτλος απόλυσης που κατέχει δεν του παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές, θεωρείται άκυρη και η βαθμολογία του στα γραπτά δοκίμια που τυχόν βαθμολογήθηκαν ως ουδέποτε επιτευχθείσα
Άρθρο 2 "Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής"
1.  
  Ο υποψήφιος, προκειμένου να συμμετάσχει στις γενικές εξετάσεις και στην επιλογή για την εισαγωγή του στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούται να υποβάλει ο ίδιος ή με πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί απ αυτόν με υπεύθυνη δήλωσή του σε απλό χαρτί, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 25 του Ν. 1599/1986 (Α 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική, ή κοινοτική αρχή, τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση
 2. Μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου:
 3. είναι ειδικό έντυπο, στο οποίο αναφέρονται οι σχολές και τα τμήματα για την εισαγωγή σπουδαστών, καθώς και τα μαθήματα γενικής αξιολόγησης ή τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την επιλογή.
 4. Το έντυπο αυτό χορηγείται στους υποψηφίους κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
 5. Τίτλο απόλυσης από λύκειο σε πρωτότυπο ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο.
 6. Ο κάτοχος περισσοτέρων οπό ένα τίτλων απόλυσης λυκείου υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος το ίδιο έτος με περισσότερους από ένα τίτλους απόλυσης.
 7. Ειδικά ο απόφοιτος από τμήμα ειδικότητας Τ.Ε.Λ. που είναι υποψήφιος για εισαγωγή στο Τ.Ε.Ι. χωρίς γενικές εξετάσεις και κατά τη φοίτηση του στο τμήμα ειδικότητας της τελευταίας τάξης του Τ.Ε.Λ. δεν παρακολούθησε μαθήματα γενικής παιδείας ως απόφοιτος και γενικού λυκείου ή άλλου τύπου λυκείου, κατά την κατάθεση του μηχανογραφικού του δελτίου, υποβάλλει και τους δύο (2) τίτλους απόλυσης.
 8. Βεβαίωση του αρμόδιου Μητροπολίτη για την ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού ή μοναχής, όταν ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα αυτή και δηλώνει προτίμηση για τα ποιμαντικά τμήματα.
 9. Ο δόκιμος μοναχός και η δόκιμη μοναχή θεωρούνται λαϊκοί και δηλώνουν ποιμαντικό τμήματα με την ιδιότητα του λαϊκού.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για συμμετοχή στις γενικές εξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής
3.  
  Ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του λυκείου, ως ακολούθως:
 1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης στο λύκειο φοίτησης τους.
 2. Ειδικά οι μαθητές της τελευταίας τάξης ναυτικού λυκείου εμπορικού ναυτικού υποβάλλουν την αιτησή τους στο τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο που είναι πλησιέστερα στο λύκειο φοίτησής τους.
 3. Οι απόφοιτοι λυκείου που έλαβαν μέρος μια τουλάχιστον φορά μετά το 1983 στη διαδικασία επιλογής με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, στο λύκειο που είχαν υποβάλλει τότε τα δικαιολογητικά τους.
 4. Αν ο υποψήφιος είναι παιδί υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας και μετά την πρώτη συμμετοχή του υποψηφίου στις γενικές εξετάσεις μιας δέσμης, ο γονέας μετατέθηκε ή αποσπάστηκε σε άλλο νομό, μπορεί αν επιθυμεί, να υποβάλει τα δικαιολογητικά του στο πλησιέστερο λύκειο του τόπου της νέας διαμονής του, υποβάλλοντας Βεβαίωση της υπηρεσίας του γονέα, οπου πιστοποιείται ο τόπος της νέας υπηρεσίας και βεβαίωση του πρώτου λυκείου με τη βαθμολογία του στις γενικές εξετάσεις του προηγουμένου έτους, προκειμένου για υποψήφιο που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας.
 5. Οι απόφοιτοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διαδικασία επιλογής με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, στο λύκειο που αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο της κατοικίας ή διαμονής τους λύκειο, γενικό ή ενιαίο πολυκλαδικό ή τεχνικό - επαγγελματικό, ανάλογα με τον τύπο του λυκείου που τελείωσαν
 6. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένου λυκείου που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν ακολουθεί ελληνικό πρόγραμμα διδασκαλίας, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο πλησιέστερο δημόσιο γενικό λύκειο της περιφέρειας, που λειτουργεί το λύκειο τους
 7. Οι πτυχιούχοι μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (παλαιού τύπου), που καταργήθηκαν με το Ν. 576/ 1977, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε ένα από τα παρακάτω τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια:
 8. 1 ο Αθήνας, Αγίας Παρασκευής Αττικής, 1 ο Περιστερίου Αττικής, 1 ο Πειραιά, 1 ο Θεσσαλονίκης, 2ο Θεσσαλονίκης, 1 ο Ηρακλείου Κρήτης, 1 ο Πάτρας, Τρίπολης, 1 ο Λάρισας, 1ο Ιωαννίνων, 1ο Κοζάνης και 1ο Καβάλας.
 9. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ελληνικών λυκείων, που λειτουργούν στο εξωτερικό, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε οποιοδήποτε λύκειο στην Ελλάδα ή στο λύκεια τους στο εξωτερικό.
 10. Στη δεύτερη περίπτωση, οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
 11. Τα ελληνικά λύκεια του εξωτερικού, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, στέλνουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο πρώτο (1ο) γενικά λύκειο Θεσσαλονίκης, για άσους επιθυμούν να εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη ή στο πρώτο (1ο) γενικό λύκειο Αθήνας, για όσους επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα.
 12. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένου λυκείου, που λειτουργεί στο εξωτερικό, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, σε οποιοδήποτε δημόσιο γενικό λύκειο στην Ελλάδα
 13. Οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες» και οι λοιποί μαθητές, που νόμιμα εξαιρούνται από την υποχρέωση φοίτησης, στο πλησιέστερο λύκειο της κατοικίας τους ή στο λύκειο, στο οποίο προτίθενται να προσέλθουν για να υποστούν τις απολυτήριες εξετάσεις
4.  
  Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις ή δηλώσεις συμμετοχής για τον Ιδιο υποψήφιο, λαμβάνεται υπόψη μόνον αυτή που έχει υποβληθεί πρώτη. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις ή δηλώσεις με την ίδια ημερομηνία, αποφασίζει η επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής για το ποια θα ληφθεί υπόψη.
5.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων παραμένουν στα λύκεια μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους των γενικών εξετάσεων και ύστερα καταστρέφονται, εκτός από τα πρωτότυπα απολυτήρια, αφού συνταχθεί σχετική πράξη. Τα μηχανογραφικά δελτία υποψηφίων παραμένουν στη διεύθυνση μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους των γενικών εξετάσεων και ύστερα καταστρέφονται.
6.  
  Η συμμετοχή των υποψηφίων στις γενικές εξετάσεις πραγματοποιείται με βάση ονομαστικούς καταλόγους, που συντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών κάθε λυκείου και υφίστανται μηχανογραφική επεξεργασία από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Για την διενέργεια των γενικών εξετάσεων η παραπάνω Διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στέλνει σε κάθε εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ.) αλφαβητικούς κατά δέσμη καταλόγους των εξεταζομένων σ αυτό και σε κάθε λύκειο αλφαβητικό κατάλογο των υποψηφίων, που κατέθεσαν σ αυτό μηχανογραφικό δελτίο.
7.  
  Μετά την αποστολή στα λύκεια οπό τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. των ονομαστικών καταλόγων, σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο, δύο (2) ημέρες το αργότερο πριν από την έναρξη των γενικών εξετάσεων, ο διευθυντής κάθε λυκείου υποβάλλει τον οριστικό ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων, πλήρως ενημερωμένο, στην οικεία επιτροπή εξεταστικού κέντρου, η οποία επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές στον ενιαίο αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο.
8.  
  Όσοι συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις οφείλουν να μεριμνούν έγκαιρα, ώστε να εφοδιάζονται από το λύκειο που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους με το Δελτίο Εξεταζομένου
Άρθρο 3 "Επιλογή υποψηφίων χωρίς γενικές εξετάσεις"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους, που προέρχονται από τομείς και τμήματα ειδίκευσης τεχνικών - επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων ή από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία της επιλογής για εισαγωγή σε τμήματα των Τ.Ε.Ι. και τις λοιπές ανώτερες τεχνικές - επαγγελματικές σχολές, χωρίς γενικές εξετάσεις σε μαθήματα γενικής αξιολόγησης.
Άρθρο 4 "Δήλωση προτίμησης - μηχανογραφική επεξεργασία"
1.  
  Με τη δήλωση του ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο προσδιορίζει για ποια ή ποιες σχολές ή τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής και σε ποια μαθήματα θα εξεταστεί. Ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα, στην οποία είναι ήδη σπουδαστής από προηγούμενη εισαγωγή του. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση (1, 2, 3, 4 κ.λπ.) των σχολών ή τμημάτων που επιθυμεί ο υποψήφιος και με όποια σειρά θέλει τη σχολή ή το τμήμα. Οι αριθμητικές ενδείξεις (1, 2, 3 κ.λπ.) που σημειώνει κάθε υποψήφιος δίπλα σε κάθε σχολή ή τμήμα, που αναφέρεται στο «Μηχανογραφικό Δελτίο Υποψηφίου» εκφράζουν το βαθμό της προτίμησης του για κάθε σχολή ή τμήμα. Συγχρόνως, αποδέχεται, ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί ούτε σε σχολή ή τμήμα, που δεν έχει δηλώσει, ούτε σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του, αλλά η συνολική του βαθμολογία, είναι μικρότερη από τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου, που σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται, ότι αν με τη συνολική του βαθμολογία, μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα θα εισαχθεί τελικά μόνο α εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωση του με ένδειξη προτίμησης μεγαλυτέρου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα, που έχει δηλώσει. Ο μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και καθεξής.
2.  
  Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου με τα ατομικά του στοιχεία και τις υπόλοιπες ενδείξεις αποτελεί το επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου
3.  
  Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικά δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της
4.  
  Αν οι ενδείξεις προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο είναι λανθασμένες, γίνεται διόρθωση σύμφωνα με τα παρακάτω:
 1. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει δηλώσει περισσότερες από εξήντα (60) προτιμήσεις ακυρώνονται οι επιπλέον προτιμήσεις σύμφωνα με την αύξουσα σειρά αρίθμησης.
 2. Όταν ο υποψήφιος για εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. προέρχεται από τμήμα ειδίκευσης Τ.Ε.Λ. ή από κλάδο προεπαγγελματικής κατάρτισης Ε.Π.Λ. και έχει δηλώσει προτίμηση σε περισσότερες από δυο (2) ομάδες, τότε ακυρώνονται οι προτιμήσεις της τρίτης ομάδας κατά αύξουσα σειρά αρίθμησης των ομάδων.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν όμοιες αριθμητικές ενδείξεις στις προτιμήσεις του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο, αυτές λαμβάνουν αύξουσα διαδοχική σειρά αρίθμησης.
 4. Αυτό γίνεται με την αύξηση κατά μια (1) μονάδα της δεύτερης από τις όμοιες ενδείξεις και των επομένων όμοιων και υπόλοιπων προτιμήσεων κατά τόσες μονάδες, ώστε όλες οι ενδείξεις προτίμησης να έχουν τελικά αύξουσα διαδοχική σειρά αρίθμησης.
 5. Σε περίπτωση που οι αριθμητικές ενδείξεις δεν είναι σε διαδοχική σειρά, αυτές λαμβάνουν διαδοχική σειρά με ανάλογη μείωση των ενδείξεων που ακολουθούν, ώστε όλες οι ενδείξεις να γίνουν συνεχόμενες
 6. οι διορθώσεις των λαθών των παραπάνω περιπτώσεων και άλλων τυχόν λαθών των ενδείξεων προτίμησης, γίνονται με την άμεση εποπτεία μέλους της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.
 7. Για διόρθωση λαθών που δεν αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, αποφασίζει η ίδια επιτροπή.
5.  
  Η επεξεργασία των ατομικών στοιχείων, των στοιχείων δηλώσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων, γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Άρθρο 5 "Βασικά μαθήματα Ορίζονται ως βασικά μαθήματα τα παρακάτω κατά δέσμη μαθήματα γενικής αξιολόγησης."
1.  
  ΠΡΩΤΗ (1η) ΔΕΣΜΗ: Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, με εξαίρεση τα τμήματα:
 1. Φυσικής, για τα οποία ορίζεται το μάθημα της ΦΥΣΙΚΗΣ
 2. Χημείας, γεωργικών βιομηχανιών, γεωπονίας, γεωπονίας φυτικής και ζωικής παραγωγής, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, περιβάλλοντος, φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, ιχθυοκομίας - αλιείας, γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων, δασοπονίας, θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, τεχνολογίας τροφίμων, οινολογίας και τεχνολογίας ποτών, διατροφής για τα οποία ορίζεται το μάθημα της ΧΗΜΕΙΑΣ
2.  
  ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) ΔΕΣΜΗ. Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ, με εξαίρεση τα τμήματα:.
 1. οδοντιατρικής, κτηνιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντοτεχνικής για τα οποία ορίζεται το μάθημα της ΧΗΜΕΙΑΣ
 2. Οπτικής, ραδιολογίας - ακτινολογίας, για τα οποία ορίζεται το μάθημα της ΦΥΣΙΚΗΣ
3.  
  ΤΡΙΤΗ (3η) ΔΕΣΜΗ. Τα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, με εξαίρεση τα τμήματα: Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας, για τα οποία ορίζεται το μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
4.  
  ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) ΔΕΣΜΗ. Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, με εξαίρεση τα τμήματα: Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας, για τα οποία ορίζεται το μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
Άρθρο 6 "Πρόγραμμα γενικών εξετάσεων - εξεταστέα ύλη -τρόπος εξέτασης"
1.  
  Το πρόγραμμα των γενικών εξετάσεων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και ανακοινώνεται στα λύκεια με εγκύκλιο, καθώς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των γενικών εξετάσεων. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.
2.  
  Η εξεταστέα ύλη των γενικών εξετάσεων στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης ορίζεται από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση τη διδακτέα ύλη, που προβλέπεται από τα οικεία αναλυτικά προγράμματα για το σχολικό έτος κατά το οποίο διενεργούνται οι γενικές εξετάσεις.
3.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν θέμα, που επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα αυτό. Με την εξέταση αυτή ελέγχονται η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα στην έκθεση του περιεχομένου και η γενική πνευματική συγκρότηση των υποψηφίων.
4.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών:
 1. Αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται στους υποψηφίους φωτοτυπημένο ή πολυγραφημένο κείμενο μέχρι δώδεκα (12) στίχους, προερχόμενο από τη διδακτέα ύλη, που έχει οριστεί ως εξεταστέα στις γενικές εξετάσεις και ζητείται η μετάφρασή του
 2. Αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται στους υποψήφιους φωτοτυπημένο ή πολυγραφημένο κείμενο μέχρι δώδεκα (12) στίχους, που προέρχεται από πεζό έργο της αττικής διαλέκτου και ζητείται η μετάφραση ταυ.
 3. Το κείμενο αυτό δεν πρέπει να είναι από τη διδακτέα ύλη η οποία έχει οριστεί και ως εξεταστέα στις γενικές εξετάσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο.
 4. Δίδονται για διαπραγμάτευση τέσσερις (4) παρατηρήσεις.
 5. Από τις παρατηρήσεις αυτές οι δύο (2) αναφέρονται στα εξεταζόμενα έργα του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
 6. Ειδικότερα η μία αναφέρεται στις ιδέες ή στα πρόσωπα του εξεταζόμενου έργου, από το οποίο προέρχεται το κείμενο και η άλλη είναι γραμματολογικού περιεχομένου και αναφέρεται σε ένα από τα εξεταζόμενα έργα.
 7. Από τις δύο (2) άλλες παρατηρήσεις η μία είναι γραμματική και η άλλη συντακτική και λαμβάνονται και οι δύο (2) από το κείμενο του εδαφίου β της παραγράφου αυτής.
5.  
  Κατά την εξέταση στα μαθήματα της Ιστορίας, της Πολιτικής Οικονομίας της Κοινωνιολογίας και της Βιολογίας, δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις από την ίδια ή από διαφορετική θεματική ενότητα. Με τα ζητήματα αυτά ελέγχεται κατά πόσο οι εξεταζόμενοι έχουν κατανοήσει τα αντίστοιχα θέματα και είναι ικανοί να τα εκθέτουν με σαφήνεια και πληρότητα, καθώς και η ικανότητα τους να κρίνουν γεγονότα, πρόσωπα ή καταστάσεις.
6.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών:
 1. Αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται στους υποψηφίους φωτοτυπημένο ή πολυγραφημένο κείμενο μέχρι δώδεκα (12) στίχους, προερχόμενο από τη διδακτέα ύλη, που έχει οριστεί ως εξεταστέα στις γενικές εξετάσεις και ζητείται η μετάφρασή του
 2. Δίνονται για διαπραγμάτευση από το κείμενο του προηγούμενου εδαφίου, τρεις (3) γραμματικές και μια συντακτική παρατήρηση
7.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα των Μαθηματικών δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα, τα οποία περιέχουν ασκήσεις, είτε προβλήματα, είτε θέματα θεωρίας. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια (1) ερωτήσεις.
8.  
  Κατά την εξέταση στο μάθημα της Φυσικής και της Χημείας, δίνονται για διαπραγμάτευση τέσσερα (4) ζητήματα για καθένα απ αυτά τα μαθήματα. Από τα τέσσερα (4) αυτά ζητήματα τα δύο (2) προέρχονται από τη θεωρία και το καθένα μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις από την ίδια ή από διαφορετική θεματική ενότητα. Τα άλλα δύο (2) είναι ασκήσεις ή προβλήματα.
9.  
  Η Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Γ.Ε.) μπορεί να ορίζει τα ίδια θέματα για τους υποψηφίους όλων των δεσμών κατά την εξέταση της Έκθεσης, για τους υποψηφίους της 1ης και 2ης δέσμης κατά την εξέταση της Φυσικής και της Χημείας και για τους υποψηφίους της 3ης και 4ης δέσμης κατά την εξέταση της Ιστορίας.
10.  
  Η Κ.Ε.Γ.Ε. μεταβιβάζει τα θέματα των γενικών εξετάσεων στις επιτροπές εξεταστικών κέντρων με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο και με σύστημα που να εξασφαλίζει, οπωσδήποτε, το απόρρητο της αποστολής τους.
11.  
  Κάθε επιτροπή εξεταστικού κέντρου ή εξεταστικού παραρτήματος μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου ή εξεταστικού παραρτήματος αντίστοιχα
12.  
  Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε όλα τα ζητήματα, που τους έχουν δοθεί για διαπραγμάτευση
Άρθρο 7 "Εξεταστικά κέντρα γενικών εξετάσεων"
1.  
  Οι γενικές εξετάσεις σε μαθήματα γενικής αξιολόγησης για την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα (Ε.Κ.).
2.  
  Η επιτροπή εξεταστικού κέντρου και η επιτροπή εξεταστικού παραρτήματος με βάση τον οριστικό ενιαίο κατά δέσμη αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, τηρώντας τήν αλφαβητική σειρά, καταρτίζουν κατά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις, τις οποίες, μια (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των γενικών εξετάσεων, αναρτούν στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου ή του εξεταστικού παραρτήματος σημειώνοντας κατάλληλες ενδείξεις, από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να διαπιστώνει εύκολα σε ποιο συγκεκριμένο κτίριο και αίθουσα υπάρχει η προορισμένη γι αυτόν θέση. Όμοιες καταστάσεις αναρτώνται και στην είσοδο κάθε κτιρίου και κάθε αίθουσας.
3.  
  Στην περίπτωση που το εξεταστικό κέντρο επεκτείνεται και σε κτίριο που δεν ανήκει στο προαναφερόμενο σχολικό συγκρότημα, το κτίριο ονομάζεται εξεταστικό παράρτημα (Ε.Π.) του κέντρου αυτού. Για τους απόντες υποβάλλεται από τους επιτηρητές υπηρεσιακό σημείωμα στην επιτροπή εξεταστικού κέντρου ή εξεταστικού παραρτήματος.
4.  
  Κριτήρια για τον καθορισμό σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αριθμού και της έδρας των εξεταστικών κέντρων είναι ο αριθμός εξεταζομένων και οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας
5.  
  Η ταυτότητα των υποψηφίων ελέγχεται με:
 1. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητα τους έγγραφο, που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους και
 2. Το δελτίο εξεταζομένου.
 3. Και το δύο αυτά στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να βρίσκονται πάνω στην ορισμένη γι αυτόν θέση σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση.
6.  
  Όλοι οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι αυτούς εξεταστικό κέντρο
7.  
  Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων υποψήφιοι που προέρχονται από λύκεια νησιωτικών ή και άλλων περιοχών της χώρας, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, μπορούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να κατανέμονται σε εξεταστικά κέντρα διαφορετικά απ αυτά που έχουν ορισθεί γι αυτούς. Αρθρο 8 Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες και έλεγχος της ταυτότητος τους.
Άρθρο 9 "Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων -Γραπτό δοκίμιο"
1.  
  Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης
2.  
  Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας οφείλουν να απαγορεύουν την είσοδο σε υποψηφίους που έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλο αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου ή παραρτήματος
3.  
  Η επεξεργασία του θέματος από τους υποψηφίους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου, που χορηγείται από την υπηρεσία και διανέμεται σ αυτούς από τους επιτηρητές
4.  
  Το τετράδιο της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί το γραπτό δοκίμιο του υποψηφίου από τη στιγμή που θα γραφούν στα οικεία πλαίσια, πριν από την εκφώνηση των θεμάτων, οι κανονισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών του στοιχείων. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται με ευθύνη τους με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο) κατά την παράδοση του γραπτού δοκιμίου από τον υποψήφιο. Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας υπογράφουν το γραπτό δοκίμιο στο τέλος της ανάπτυξης των θεμάτων μπροστά στον υποψήφιο και στη συνέχεια αναγράφουν ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο τους.
5.  
  Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιο του πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων
6.  
  Χορήγηση δεύτερου τετραδίου επιτρέπεται μόνο σε αντικατάσταση του πρώτου, εφόσον αυτό που χορηγήθηκε και χρησιμοποιήθηκε είναι κατά την κρίση των επιτηρητών ακατάλληλο
7.  
  Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος
Άρθρο 10
1.  
  Οι υποψήφιοι κατά τις γενικές εξετάσεις έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της Ε.Ε.Κ, ή Ε.Ε.Π. και των επιτηρητών.
2.  
  Ο υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα με απόφαση της Ε.Ε.Κ. ή της Ε.Ε.Π. μετά από προηγούμενη απολογία του. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ο υποψήφιος μπορεί να αποκλεισθεί και εντελώς από την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος και να βαθμολογηθεί με βαθμό ένα (1) ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Κ. ή της Ε.Ε.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του υποψηφίου.
3.  
  Ο υποψήφιος που αποκλείεται από τις εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του, αν του έχει δοθεί τετράδιο, με τη σημείωση στο τέλος του αναπτυσσόμενου θέματος και με κόκκινο στυλό από τους επιτηρητές και την επιτροπή του Ε.Κ. ή Ε.Π., του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο υπέπεσε και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων.
4.  
  Ο υποψήφιος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί μέσα υποκλοπής των θεμάτων ή αναγράφει πάνω στο γραπτό του δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες, ύβρεις ή ζωγραφίζει απρεπείς εικόνες ή σχήματα ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος ή και από τις εξετάσεις άλλων μαθημάτων που τυχόν ακολουθούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Κ. ή της Ε.Ε.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του και βαθμολογείται με βαθμό ένα (1). Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σε περίπτωση που η αναγραφή πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπών εκφράσεων, αισχρολογιών και ύβρεων ή η αποτύπωση απρεπών εικόνων ή σχημάτων διαπιστωθεί κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, το γραπτό δοκίμιο του συγκεκριμένου μαθήματος βαθμολογείται από την Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου με βαθμό ένα (11, μετά από απολογία του υποψηφίου. Η διαδικασία κλήσης του υποψηφίου προς παροχή εξηγήσεων δεν παρακωλύει τη διαδικασία έκδοσης της βαθμολογίας και των αποτελεσμάτων των γενικών εξετάσεων.
5.  
  Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος η επιτροπή του οικείου Εξεταστικού Κέντρου ή Παραρτήματος ή Βαθμολογικού Κέντρου αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, σημειώνει το βαθμό ένα (1) στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξωφύλλου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή και με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής και τίθεται σφραγίδα.
Άρθρο 11 "Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων"
1.  
  Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων παραδίδονται από τα εξεταστικά κέντρα ή παραρτήματα, στην οικεία επιτροπή βαθμολογικού κέντρου η οποία αφού ελέγξει τον αριθμό τους, υπογράφει το σχετικό διπλότυπο παράδοσης - παραλαβής με τον πρόεδρο της ή ένα από τα μέλη της ή το γραμματέα
2.  
  Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε βαθμολογικού κέντρου, από μέλη του οικείου τμήματος της ομάδας βαθμολογητών και με την εποπτεία της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου
3.  
  Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή γραπτών δοκιμίων γίνονται ενυπόγραφα. Η παράδοση γραπτών δοκιμίων σε βαθμολογητή για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση προϋποθέτει την παραλαβή από την επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου των γραπτών δοκιμίων, που τυχόν παραλήφθηκαν προηγουμένως από τον ίδιο βαθμολογητή.
4.  
  Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Οι βαθμολογητές αυτοί, για να σημειώσουν στο γραπτό δοκίμιο τις ατέλειες του, χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο μολύβι, ο δε δεύτερος πράσινο. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα μέχρι και ογδόντα (1 - 80) και καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή σε ακέραιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί και τον επικυρώνει με την υπογραφή του και την αναγραφή του κωδικού αριθμού του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου που αξιολόγησε με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα.
5.  
  Βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού δοκιμίου είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, το άθροισμα των βαθμών των δύο βαθμολογητών
6.  
  Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου ο βαθμός του πρώτου Βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από δέκα (10) βαθμολογικές μονάδες
7.  
  Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από δέκα (10) βαθμολογικές μονάδες, αναβαθμολογείται από μέλος της οικείας ομάδας αναβαθμολογητών. Ο αναβαθμολογητής αναγράφει με μαύρο στυλό, αριθμητικώς και ολογράφως, στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον κατώτερο, ούτε μεγαλύτερος από τον ανώτερο από τους δυο αρχικούς βαθμούς. Ο Βαθμός του αναβαθμολογητή καταργεί τους άλλους δύο βαθμούς και διπλασιαζόμενος αποτελεί το βαθμό αξιολόγησης του υποψηφίου στο συγκεκριμένο μάθημα.
8.  
  Επανεξέταση, ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της προβλεπόμενης από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των βαθμολογητών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Για την αξιολόγηση αυτή δεν απαιτείται αιτιολόγηση από το βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή.
9.  
  Οι αποξέσεις ή οι διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν, μόνο εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο Βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή και από ένα μέλος της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της επιτροπής αυτής
10.  
  Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της Βαθμολογίας, που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και εκείνης που αναγράφεται στους ονομαστικούς καταλόγους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά την έκδοση της βαθμολογίας, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφεται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται ολογράφως. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας του ίδιου βαθμολογητή που αναγράφεται στο στέλεχος και στο απόκομμα του γραπτού δοκιμίου, καλείται ο βαθμολογητής και αποφαίνεται για το ποιος από τους δυο βαθμούς ισχύει. Σε περίπτωση που τυχόν καθίσταται αδύνατη η προσέλευση του βαθμολογητή το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από άλλο βαθμολογητή.
11.  
  Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο οικείο βαθμολογικό κέντρο μέχρι τέλος Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε καταστρέφονται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό
Άρθρο 12
1.  
  Υποψήφιοι για τους οποίους η κατά τον υπαλληλικό κώδικα πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή γνωματεύει, ότι εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής ή αισθητηριακής βλάβης δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές γενικές εξετάσεις μαζί με τους άλλους υποψήφιους, υποβάλλονται μετά από αίτησή τους, που συνοδεύεται από τη γνωμάτευση της επιτροπής, που προαναφέρθηκε, σε ειδικές εξετάσεις, που διενεργούνται γραπτά ή προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης «φυσικώς- αδυνάτων κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι γενικές εξετάσεις και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται σι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της οικείας επιτροπής εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασης τους, πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα γενικών εξετάσεων διάρκειας, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους, που προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία προκύπτει, ότι η επίδοση τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελέγχει με γραπτές εξετάσεις, λόγω δυσλεξίας
3.  
  Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψήφιοι, μέχρι το τέλος Απριλίου του έτους διενέργειας των γενικών εξετάσεων, υποβάλλουν την αιτησή τους με τη γνωμάτευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2, κατά περίπτωση, στο οικείο λύκειο, το οποίο και τις διαβιβάζει μέσω του ορμόδιου προϊστάμενου διεύθυνσης ή γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οικείο βαθμολογικό κέντρο, όπου λειτουργεί επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων·. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται κατανομή των υποψηφίων αυτών στις επιτροπές εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων, σύμφωνα με τη διεύθυνση ή γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε λύκειο του οποίου κατατέθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.
Άρθρο 13 "Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμαςία -για τα ΤΕΦΑΑ"
1.  
  Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ διενεργείται από επιτροπές του άρθρου 28 του Π. Δ/τος αυτού. Ο χρόνος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την εναρξή του. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μία από τις επιτροπές αυτές. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευση τους στις επιτροπές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας, από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη ιατρό, εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του σε απλό χαρτί, ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει γιατρός του δημοσίου, αντίστοιχης ειδικότητας, και με το δελτίο εξεταζομένου που γράφει τον κωδικό αριθμό του υποψηφίου.
2.  
  Σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν, καθώς και ατομικό δελτίο επιτυχίας Α. Καθολικές νόσοι.
 1. Μανιοκαταθλιπτικές ψυχώσεις, που με συστηματική θεραπεία δεν έχουν θεραπευθεί
 2. Βαριές παραλύσεις κρανιακών νεύρων
 3. Βλεφαροπτώσεις, Βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών
 4. Διαβήτης βαριάς μορφής με έκδηλες διαταραχές.
 5. Β. Παθήσεις κατά χώρας.
 6. ΚΕΦΑΛΗΕπίσημοι εμπιέσεις ή απώλειες ουσίας των οστών του κρανίου ή άλλες βαριές βλάβες των οστών της κεφαλής, που προκαλούν μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.
 7. ΣΤΟΜΑ - ΧΕΙΛΗ Παθήσεις που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την ομιλία.
 8. Δυσαρθρίες, τραυλισμός κ.λπ.
 9. ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ Η αμφίπλευρη κώφωση ή βαρηκοΐα μεγάλου βαθμού, ο ίλιγγος του ΜΕΝΙΕR και οι παθήσεις του λαβύρινθου.
 10. ΘΩΡΑΚΑΣ Χρόνια ασθματική βρογχίτιδα που δεν θεραπεύεται.
 11. ΝΕΦΡΑ.
 12. Οι χρόνιες συσπάσεις των μυών, κεντρικής ή περιφερειακής αιτίας που επιφέρουν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές (ραιβόκρανο κ.λπ.).
 13. ΠΥΕΛΟΣ.
 14. Η νόσος του ΤΟΜSΟΝ
 15. Λευκώματα ή θολερότητες του κερατοειδούς ενός ή και των δύο οφθαλμών, που συνεπάγονται ελάττωση της όρασης
 16. Μετατραυματική μερική ή γενική επιληψία
 17. Δ. Μυϊκό και συμπαθητικό σύστημα.
 18. Κερατόκωνος του ενός ή και των δύο οφθαλμών
 19. Οι αφασίες, απραξίες και αγνωσίες
 20. ια) Οι ιδιοπαθείς τρόμοι.
 21. ΣκληρΙτιδα επίμονη και βαριά
 22. Όγκοι του νωτιαίου μυελού ανεπίδεκτοι θεραπείας.
 23. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ.
 24. Μόνιμες θαλαμικές συνδρομές
 25. Η κληρονομική παρεγκεφαλιδική αταξία και οι παρεγκεφαλιδικές συνδρομές μεταλοιμώδεις ή τραυματικές, εφόσον δεν είναι ιάσιμες
 26. Η ψευδοπρομηκική παράλυση. ιοτ) Η νόσος του WΙLSΟΝ.
 27. Λιμοραγίες ή θολερότητες του υαλώδους σώματος
 28. Η προϊούσα προμηκική παράλυση και η μειασθένεια
 29. Τα σημαντικά νευρολογικά υπολείμματα αποδραμουσών παθήσεων του εγκεφάλου, ιθ) Η χορεία του ΗUΤGΙΝGΤΟΝ και η αθέτωση. κ) Οι χρόνιες μηνιγγίτιδες και μηνιγγοεγκεφαλίτιδες.
 30. ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ α) Οι χρόνιες μυελίτιδες.
 31. Έλλειψη της μελαγχρωστικής (αλβινισμός)
 32. Διαταραχή της αντίληψης ενός ή περισσοτέρων χρωμάτων (αχρωματοψία)
 33. Στενώσεις του οπτικού πεδίου ή εκτεταμένα σκοτώματα του ενός η και των δύο οφθαλμών
 34. Αμβλυωπία του ενός ή και των δυο οφθαλμών ίση προς τα 2/10.
 35. Η μονόπλευρη αμβλυωπία δεν αποκλείει τον υποψήφιο, εφόσον το άλλο μάτι έχει ικανοποιητική οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση.
 36. χρόνιες οστεΐτιδες του κόγχου με έκδηλες παραμορφώσεις και προσφύσεις του βολβού μετά του κόγχου
 37. Εξόρυξη, ατροφία του βολβού
 38. Εξώφθαλμος ανίατος του ενός ή και των δύο οφθαλμών
 39. Διπλωπία (παράλυση των μυών), κζ) Μόνιμος στραβισμός έκδηλος, κη) Νυσταγμός
 40. Δοκρυοκυστίτιδα που δεν υποχωρεί
 41. Γλαύκωμα
 42. Όγκος ενδοφθάλμιος
 43. Οποιαδήποτε εξελικτική νόσος των οφθαλμών που απειλεί την όραση στο μέλλον (διαβητική - μελαγχρωστική αμφιβληστροπάθεια κ.τ.λ.).
 44. Γ. Νευρικές και ψυχικές παθήσεις.
3.  
  Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων είναι: ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (Βάρος σφαίρας 6 ΚGR) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (60 μ. ελεύθερο) ΘΗΛΕΩΝΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (Βάρος σφαίρας 4 ΚGR) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (50 μ. ελεύθερο).
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των στρατιωτικών σχολών
 2. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή και οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ως και οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία του άρθρου 46 του Ν. 1946/19Θ1.
4.  
  Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λύκειο στέλνονται ονομαστικοί πίνακες των υποψηφίων της περιφέρειας τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής, άσοι υποψήφιοι επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής των γενικών εξετάσεων και τη βαθμολογική τους επίδοση, όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.
5.  
  Ο υποψήφιος με την αίτησή του στην Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας δηλώνει τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της παραγράφου 3 στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί. Η δήλωση του αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων. Η μη συμμετοχή του υποψήφιου σε αγώνισμα πρακτικής δοκιμασίας, απ αυτά στα οποία δήλωσε με την αιτησή του άτι θα εξεταστεί, σημειώνεται με την ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός το μηδέν (0). Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα επιλογής, πρέπει να έχει συμμετοχή σ ένα τουλάχιστον αγώνισμα.
6.  
 1. Οι υποψήφιοι κατά την διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κοσμίας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της αρμόδιας επιτροπής
 2. Υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο την εξέταση ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή της, είναι δυνατόν να αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο αγώνισμα με απόφαση της οικείας επιτροπής μετά από προηγούμενη απολογία του.
 3. Σε περίπτωση υποτροπής, ο υποψήφιος μπορεί να αποκλείεται από τις εξετάσεις των αγωνισμάτων που δεν έχουν διεξαχθεί ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος, με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του υποψηφίου.
 4. Στην περίπτωση που αντί του υποψηφίου έλαβε μέρος στη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών άλλο πρόσωπο (πλαστοπροσωπία), ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και η βαθμολογία του στα αγωνίσματα που τυχόν έλαβε μέρος θεωρείται ως ουδέποτε επιτευχθείσα.
 5. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους που τυχόν έχουν συνεργήσει στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος.
 6. Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μια (1) επιτροπές, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής. Αρθρο 14 Έκδοση αποτελεσμάτων και πρόσκληση για εγγραφή.
Άρθρο 15
1.  
  Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση για εγγραφή
 2. Τίτλο απόλυσης:
 3. απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
 4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (απολυτήριο ή πτυχίο), αυτός μπορεί ν αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει άτι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
 6. Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.
 8. Οι εγγραφόμενοι που αναφέρονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, εκτός των άλλων δικαιολογητικών υποβάλλουν κατά την εγγραφή τους και το πιστοποιητικό για την πάθησή τους, που προβλέπεται στο εδάφιο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VΙΙ του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991.
2.  
  Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα
3.  
  Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικά, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής, για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκά έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη.
Άρθρο 16
1.  
  Οι αθλητές των άρθρων 22, 23, 24, 25 και οι σκακιστές του άρθρου 26 του Ν. 2009/1802 για την εισαγωγή τους σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, υποβάλλουν στις κατά τόπους διευθύνσεις και γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών.
 2. Ειδικά οι αθλητές των άρθρων 22, 23 και οι σκακιστές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 2009/92 στην αίτηση τους δηλώνουν και το τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.
 3. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για την επίδοσή τους θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου για σχολικούς αγώνες.
 4. Η βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας προκειμένου για ομαδικά αθλήματα, συνοδεύεται και από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των φύλλων αγώνων.
 5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από το λύκειο προκειμένου για αθλητές των άρθρων 22, 23 και για σκακιστές της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 2009/ 1992.
 6. Ειδικά οι εισαγόμενοι στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποβάλλουν και φωτοαντίγραφο του δελτίου υγειονομικής εξέτασης από τις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τις γενικές εξετάσεις ή πιστοποιητικό υγειονομικής εξέτασης από σχολίατρο η ιατρό των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2.  
  Οι διευθύνσεις και τα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αθλητών στο τμήμα εισιτηρίων εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η επιλογή από την αρμόδια επιτροπή επιλογής αθλητών.
3.  
  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγομένων αθλητών, σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. επίσημα αντίγραφα του ονομαστικού πίνακα αυτών που εισάγονται.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζεται η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων αθλητών στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν και για την εγγραφή των αθλητών
Άρθρο 17 "Συγκρότηση ατομικών και συλλογικών οργάνων Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών των γενικών εξετάσεων και της επιλογής συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργανα:"
1.  
  Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν σε κάθε λύκειο γενικό ή τεχνικό - επαγγελματικό ή εκκλησιαστικό ή κλασσικό ή ενιαίο πολυκλαδικό ή ξένο λύκειο στο εσωτερικά που ακολουθεί και ελληνικό πρόγραμμα διδασκαλίας και έχουν ως αρμοδιότητα τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις γενικές εξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη δικαιολογητικών, καθώς και την αποστολή των δικαιολογητικών αυτών στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του το λύκειο, στο οποίο υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά.
2.  
  Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
 1. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή άλλος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με Βαθμό Α.
 2. Δυο καθηγητές του λυκείου ή ένα καθηγητή και το γραμματέα του λυκείου, ως μέλη.
 3. Χρέη γραμματέα της επιτροπής ανατίθενται από τον πρόεδρο σε ένα από τα μέλη της.
 4. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από εκατόν πενήντα ( 150), ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί με απόφαση του να ορίζει βοηθούς γραμματείς από καθηγητές ή το γραμματέα του λυκείου, ως εξής:
 5. Σε αριθμό υποψηφίων από 151 εως 250 ένας Βοηθός γραμματέας, σε αριθμό υποψηφίων από 251 έως 350 δύο βοηθοί γραμματείς Κ.Ο.Κ.
 6. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εισιτηρίων Εξετάσεων ή άλλος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α.
 7. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Εισιτηρίων Εξετάσεων ή άλλος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος.
3.  
  Για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής αυτής, για την υλοποίηση των αποφάσεων της, για τον έλεγχο των παραστατικών, την υποβοήθηση της μηχανογραφικής επεξεργασίας των στοιχείων των υποψηφίων και γενικά την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής, ορίζονται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οδηγοί αυτοκινήτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
4.  
  Για τη συσκευασία και διακίνηση εντύπων και λοιπού υλικού σχετικό με την οργάνωση των γενικών εξετάσεων και της επιλογής και την πραγματοποίηση γενικά βοηθητικών εργασιών της επιτροπής, ορίζονται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή προσωπικά του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οδηγοί αυτοκινήτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
5.  
  Για την πληροφόρηση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι., σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζονται στο παρόν Π,Δ. καθώς και για συλλογή στοιχείων, παράδοση ή παραλαβή εγγράφων ή αντικειμένων, επιτρέπεται η, κατόπιν εντολής, μετάβαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκτός έδρας. Αρθρο 19 Επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών.
6.  
  Επόπτες Εξετάσεων
7.  
  Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων
 1. Επιτροπές Εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων, θ. Ομάδες Επιτηρητών.
10.  
  Ομάδες Βαθμολογητών
11.  
  Ομάδες Αναβαθμολογητών
12.  
  Ομάδα Υποβοήθησης της Κ.Ε.Γ.Ε.
13.  
  Ομάδα χειριστών μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των θεμάτων των γενικών εξετάσεων
14.  
  Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας
15.  
  Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής
16.  
  Επιτροπή επιλογής αθλητών. Αρθρο 18 Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.
Άρθρο 20
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Γ.Ε.), την οποία αποτελούν:.
 1. Ακαδημαϊκός ή καθηγητής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ως πρόεδρος.
 2. Ο Πρόεδρος του Π.Ι., εφόσον δεν είναι πρόεδρος της Κ.Ε.Γ.Ε. Στην περίπτωση που ο πρόεδρος του Π.Ι. είναι πρόεδρος της Κ.Ε.Γ.Ε., ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ως μέλος της Κ.Ε.Γ.Ε. ορίζεται ένας (1) από τους αντιπροέδρους του Π.Ι. η ένας από τους συμβούλους του Π.Ι.
 3. Εννέα (9) μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά τρεις (3) των ειδικοτήτων Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού.
 4. Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Κοινωνιολογίας ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου Κοινωνιολόγων ή εκπαιδευτικοί ΔΕ. άλλου κλάδου, που έχουν διδάξει το μάθημα της Κοινωνιολογίας στις δέσμες κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη. 0 ορισμός των μελών αυτών γίνεται μέχρι και τις γενικές εξετάσεις του έτους 1995, εφόσον μέχρι και το έτος αυτά θα υπάρχουν εξεταζόμενοι στο μάθημα της Κοινωνιολογίας.
 5. Κατά τις γενικές εξετάσεις του έτους 1994 και εφεξής ορίζονται ως μέλη της Κ.Ε.Γ.Ε. και τρια (3) μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., ειδικότητας Οικονομολόγου ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδου Οικονομολόγων.
 6. Οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ειδικότητας Ιστορίας ή Κλασσικής Φιλολογίας ή Νεοελληνικής Φιλολογίας ή Λατινικής Φιλολογίας ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδου Φιλολόγων.
 7. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένας εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στην διεύθυνση αυτή
 8. Ο προϊστάμενος του τμήματος εισιτηρίων εξετάσεων ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με Βαθμό Α.
 9. Με την απόφαση αυτή ένα από τα μέλη της Κ.Ε.Γ.Ε. ορίζεται ως αντιπρόεδρος.
 10. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Κ.Ε.Γ.Ε. και μέχρι δυο (2) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.
 11. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται ως μέλη της Κ.Ε.Γ.Ε. μέχρι πέντε (5) πρόσωπα, που συνδέονται με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
 12. Οι καθηγητές δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης που μετέχουν στην Κ.Ε.Γ.Ε. ως μέλη, πρέπει να έχουν Βαθμό Α και να έχουν διδάξει στις δέσμες το μάθημα της ειδικότητας τους κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη.
 13. Αν το μάθημα εξετάζεται πρώτη φορά στις γενικές εξετάσεις η προϋπόθεση της διδασκαλίας στις δέσμες από τους καθηγητές της Δ.Ε. περιορίζεται στο τελευταίο σχολικό έτος.
2.  
 1. Με την Ιδια απόφαση ορίζονται και αντίστοιχοι αναπληρωτές για τα μέλη και τη γραμματεία της Κ.Ε.Γ.Ε., πλην του προέδρου της.
 2. Η απόφαση καθορισμού των μελών της Κ.Ε.Γ.Ε. εκδίδεται μετά από γνώμη των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προκειμένου για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., αντίστοιχα και μετά από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προκειμένου για σχολικούς συμβούλους ή εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.
3.  
  Η Κ.Ε.Γ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον μισά συν ένα (1) από τα μέλη της. Εφ όσον η συνεδρία αφορά την επιλογή θεμάτων εξεταζομένων μαθημάτων, μεταξύ των παραπάνω μελών περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και δύο (2) τουλάχιστον από τους εισηγητές του οικείου μαθήματος που εχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Γ.Ε. Κατά τη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του προέδρου ή του προεδρεύοντα.
4.  
  Τον πρόεδρο της Κ.Ε.Γ.Ε., όταν λείπει ή κωλύεται ή δεν παρίσταται, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος αυτής, και αυτόν ο αρχαιότερος από τα μέλη της, τα προερχόμενα από το Δ.Ε.Π.
5.  
  Οσοι μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο της Κ.Ε.Γ.Ε. έχουν υποχρέωση απόλυτης εχεμύθειας.
 1. Δεν μπορεί να μετέχει στην Κ.Ε.Γ.Ε., όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστίας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις.
 2. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Κ.Ε.Γ.Ε.
7.  
  Η Κ.Ε.Γ.Ε. έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων, εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις λοιπές επιτροπές και τα άλλα αρμόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα. Επιλέγει τα εξεταζόμενα θέματα για κάθε μάθημα γενικής αξιολόγησης. Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθήματος. Μεριμνά για την μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και παίρνει κατά την κρίση της κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης.
8.  
  Με όμοια απόφαση ορίζονται: α) Ομάδα εκπαιδευτικών ή άλλων υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι δώδεκα (12) τον αριθμό για υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Γ.Ε. και β) Ομάδα εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. μέχρι είκοσι δύο (22) τον αριθμό, για τον χειρισμό των μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, κατά τη μετάδοση των θεμάτων των γενικών εξετάσεων.
Άρθρο 21 "Επιτροπές εξεταστικών κέντρων και εξεταστικών παραρτημάτων"
1.  
  Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ. Ε. καθορίζονται τα μέλη της και λειτουργεί σε κάθε εξεταστικό κέντρο και εξεταστικό παράρτημα ομάδα επιτηρητών (Ο.Ε.) για την επιτήρηση των εξεταζομένων.
 1. Από ένα (1) διευθυντή λυκείου ή γυμνασίου ως πρόεδρο, κατά προτίμηση από αυτούς που υπηρετούν σε λύκειο ή γυμνάσιο, που λειτουργεί στο κτίριο ή το κτιριακό συγκρότημα του διδακτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το αντίστοιχο εξεταστικο κέντρο ή εξεταστι κό παράρτημα
 2. Από ένα (1) διευθυντή σχολείου Δ.Ε. ή καθηγητή με βαθμό Α ως αντιπρόεδρο και.
 3. Από τρεις (3) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε., στους οποίους περιλαμβάνονται οι δύο (2) χειριστές των οργάνων τηλεομοιοτυπίας, για τις Ε.Ε.Κ. και από ένα (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. για τις Ε.Ε.Π., ως μέλη.
2.  
  Κάθε Ο.Ε. συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολεία του νομού και που δεν διδάσκουν στα λύκεια από τα οποία προέρχονται οι υποψήφιοι, τους οποίους αυτοί επιτηρούν. Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής εκπαιδευτικός, που έχει ως εξεταζόμενο στο οικείο εξεταστικό κέντρο ή εξεταστικό παράρτημα σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού.
3.  
  Κάθε Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ε.Π. έχει ως έργο:.
 1. Τη διοργάνωση, το συντονισμό και γενικό την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου ή παραρτήματος
 2. Την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου ή παραρτήματος
 3. Τον έλεγχο της ταυτότητας των εξεταζομένων στο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα
 4. Την καταγραφή των υποψηφίων που απουσιάζουν από τις εξετάσεις
 5. Την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζομένους κατά την καθορισμένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων
 6. Την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος πειθαρχικών κυρώσεων
 7. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο βαθμολογικό κέντρο με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου εκπαιδευτικού λειτουργού και αστυνομικού οργάνου με διπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής και παράδοσης, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ε.Π. ή ένα από τα μέλη της ή το γραμματέα.
 8. Τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά τη κρίση της, εξασφαλίζει την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων
4.  
  Κάθε Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ε.Π. έχει απαρτία, εφ όσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Η εκτός έδρας μετακίνησή τους και πέραν των επιτρεπόμενων ημερών γίνεται με απόφαση του ίδιου Νομάρχη.
5.  
  Η οργάνωση της διακίνησης των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στο αρμόδιο βαθμολογικό κέντρο γίνεται με τη φροντίδα του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ.Ε., ο οποίος με απόφασή του ορίζει, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Η διακίνηση των γραπτών γίνεται με τη φροντίδα της επιτροπής εξεταστικού κέντρου (Ε.Ε.Κ.) ή Ε.Ε.Π. Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων μπορεί να γίνεται και με αυτοκίνητα της Νομαρχίας με συνοδεία πάντοτε εκπαιδευτικού λειτουργού και αστυνομικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή ο ορισμός των οδηγών αυτοκινήτων γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
6.  
 1. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο και σε κάθε εξεταστικό παράρτημα παρευρίσκεται σχολίατρος, εφ όσον υπάρχει δυνατότητα, ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, α οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
 2. Οι οριζόμενοι ιατροί πρέπει να παρευρίσκονται στο Ε.Κ. ή Ε.Π. καθ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
7.  
  Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ.Ε. ορίζονται κατά εξεταστικό κέντρο και εξεταστικό παράρτημα δύο (2) καθαρίστριες για την καθαριότητα των αιθουσών του και όπου είναι δυνατά ένας επιστάτης.
8.  
  Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) ή εξεταστικού Παραρτήματος (Ε.Ε.Π.) ή στη Γραμματεία τους, όποιος έχει σύζυγο ή υποψήφιο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου Βαθμού και εξετάζεται στο οικείο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα αντίστοιχα. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
9.  
  Στην περίπτωση που αντικειμενικοί λόγοι το επιβάλλουν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόεδροι ή μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) ή Εξεταστικών Παραρτημάτων (Ε.Ε.Π.) ή της Γραμματείας τους εκπαιδευτικοί λειτουργοί, που προέρχονται από άλλο Νομό, οριζόμενοι με απόφαση του Νομάρχη της έδρας των μετακινουμένων, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων λειτουργούν τα εξεταστικά κέντρα ή παραρτήματα και των προϊσταμένων των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δ.Ε. που υπάγονται οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί. Η εκτός έδρας μετακίνηση τους και πέραν των επιτρεπομένων ημερών γίνεται με απόφαση του ίδιου Νομάρχη. Αρθρο 22 Επόπτες εξετάσεων Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων και το συντονισμό της διενέργειας τους σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και τα εξεταστικά παραρτήματα της δικαιοδοσίας τους έχουν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων ή γραφείων Δ.Ε. Αρθρο 23 Ομάδες επιτηρητών.
Άρθρο 24
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος και πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζονται οι έδρες των Βαθμολογικών κέντρων (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης καθώς και τα εξεταστικά κέντρα, των οποίων τα γραπτά δοκίμια θα διορθωθούν σε κάθε βαθμολογικό κέντρο.
2.  
  Κάθε Βαθμολογικό κέντρο λειτουργεί σε κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα, εποπτεύεται από την οικεία επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, βρίσκεται κάτω από αστυνομική Φρούρηση νύχτα και μέρα σ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και απαγορεύεται η είσοδος σ αυτό κάθε προσώπου, εκτός από αυτούς που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία
3.  
  Σε κάθε βαθμολογικό κέντρο συγκεντρώνονται τα γραπτά δοκίμια από τα εξεταστικά κέντρα, που ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
Άρθρο 25
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι πρόεδροι των βαθμολογικών κέντρων από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικούς συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ. Ε.) ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α.
2.  
  Με απόφαση του προέδρου κάθε Βαθμολογικού κέντρου ορίζονται τα μέλη της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου (Ε.Β.Κ.) μέχρι είκοσι (20) κατ ανώτατο όριο, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων του κέντρου. Ως μέλη μπορεί να ορίζονται σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί της δημόσιας Δ.Ε. με Βαθμό Α, των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ13. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. πρέπει να έχουν διδάξει στο λύκειο κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη στις δέσμες μάθημα γενικής αξιολόγησης. Για μάθημα που εξετάζεται πρώτη φορά στις γενικές εξετάσεις, η προϋπόθεση της διδασκαλίας στις δέσμες περιορίζεται στο τελευταίο σχολικό έτος. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ10 μπορεί να έχουν βαθμό Α ή Β. Για το μάθημα της Κοινωνιολογίας μπορεί να ορίζονται και εκπαιδευτικοί λειτουργοί και άλλων κλάδων που εχουν διδάξει το μάθημα αυτό στις δέσμες τα δύο τελευταία σχολικά έτη. Ο ορισμός των μελών της Ε.Β.Κ. των ανωτέρω αναφερομένων κλάδων γίνεται εφόσον στο οικείο Β.Κ. βαθμολογούνται γραπτά δοκίμια αντίστοιχων μαθημάτων γενικής αξιολόγησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Ε.Β.Κ. και μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους.
3.  
 1. Ο πρόεδρος της Ε.Β.Κ. ορίζει με απόφασή του ένα από τα μέλη της επιτροπής ως αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός ελλείπει, κωλύεται ή απουσιάζει.
 2. Δεν μπορεί να μετέχει στην Ε.Β.Κ. ή στη γραμματεία της, όποιος έχει σύζυγο ή υποψήφιο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού και τα γραπτά του δοκίμια βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο βαθμολογικά Κέντρο.
 3. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Ε.Β.Κ.
4.  
  Κάθε Ε.Β.Κ. έχει ως έργο:.
 1. Την οργάνωση, το συντονισμό και την όλη εποπτεία των εργασιών του Β.Κ.
 2. Την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα και την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή στους Βαθμολογητές για πρώτη και δεύτερη Βαθμολόγηση και για την εξασφάλιση του απόρρητου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων
 3. Τη μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών, που παρέχονται από την Κ.Ε.Γ.Ε, στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές, ώστε -να επιτευχθεί ομοιόμορφη και αντικειμενική αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.
 4. Τον έλεγχο διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολόγησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 11 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
 5. Το συγκριτικό έλεγχο της βαθμολογίας των υποψηφίων που αναγράφεται στα τετράδια, που φυλάσσονται στο Β.Κ., και της βαθμολογίας εκείνης που καταχωρήθηκε από τη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε ειδικές κατα κωδικό τετραδίου μηχανογραφικές καταστάσείς, που αποστέλλονται στα αρμόδια Β.Κ. Μετά τον έλεγχο ο πρόεδρος του Β.Κ. επικυρώνει τις μηχανογραφικές καταστάσεις, και τις επιστρέφει στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
5.  
  Κάθε Ε.Β.Κ. έχει απαρτία, εφόσον είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη του. Κατά τη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
6.  
  Εκτός από τις συνεδριάσεις της, η Ε.Β.Κ. μπορεί να ασκεί το έργο της χωρισμένη σε τμήματα, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εναλλακτικά στο Β.Κ., το οποίο μπορεί να λειτουργεί από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
7.  
  Με αποφάσεις του προέδρου της Ε.Β.Κ. ορίζονται οι απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό. Βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για Βοήθεια του έργου της Ε.Β.Κ. Επίσης με όμοια απόφαση ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ. Ε. ή υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικά, που χρησιμοποιούνται ως απεσταλμένοι για τη διακίνηση οποιουδήποτε στοιχείου (τετραδίων, αποκομμάτων κ.λ.π.). Τέλος, με όμοια απόφαση, ορίζονται, δύο (2) καθαρίστριες για τον καθαρισμό των χώρων του Βαθμολογικού κέντρου.
8.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται εκπαιδευτικοί ή άλλοι υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκίνητων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών για τη μεταφορά των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων των γενικών εξετάσεων ή άλλου σχετικού υλικού, από τα Βαθμολογικά κέντρα στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αντίστροφα.
Άρθρο 26 "Ομάδες Βαθμολογητών και αναβαθμολογητών"
1.  
  Με απόφαση της οικείας Ε.Β.Κ. σε κάθε βαθμολογικό κέντρο συγκροτούνται ομάδες βαθμολογητών (Ο.Β.) και ομάδες αναβαθμολογητών (Ο.Α.).
2.  
  Κάθε Ο.Β. συγκροτείται από δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή εκπαιδευτικούς Δ.Ε. με σύμβαση αορίστου χρόνου, με Βαθμό Α ή Β, των κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ13, ή εκπαιδευτικούς και άλλων κλάδων στους οποίους έχει ανατεθεί η διδασκαλία στο λύκειο μαθημάτων γενικής αξιολόγησης. Οι βαθμολογητές ορίζονται από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της διεύθυνσης ή των γραφείων Δ.Ε. του Νομού και κατά προτίμηση από αυτούς που δίδαξαν στις δέσμες μαθήματα γενικής αξιολόγησης.
3.  
  Κάθε Ο.Α. συγκροτείται από δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. με Βαθμό Α αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας και με προτεραιότητα από αυτούς που δίδαξαν στις δέσμες μαθήματα γενικής αξιολόγησης.
4.  
  Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου αντικειμενικοί λόγοι το επιβάλλουν, ως μέλη των Ο.Β. και Ο.Α. μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη της έδρας των μετακινουμένων υπαλλήλων και δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί διεύθυνσης ή γραφείων Δ.Ε. άλλου Νομού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του οικείου Β.Κ. Η εκτός έδρας μετακίνηση και πέραν των επιτρεπομένων ημερών γίνεται με απόφαση του ίδιου Νομάρχη.
5.  
  Ο αριθμός των μελών κάθε Ο.Β. και Ο.Α., καθορίζεται με βάση τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να αναβαθμολογηθούν. Κάθε βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 200 γραπτά σε πρώτη βαθμολόγηση και 200 γραπτά σε δεύτερη βαθμολόγηση. Ο αναβαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 400 γραπτά δοκίμια. Λαμβάνεται μέριμνα να υπάρχει διαθέσιμος αριθμός βαθμολογητών για κάλυψη απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών.
6.  
  Το έργο των Ο.Β. και Ο.Α. γενικό συντονίζει και εποπτεύει η οικεία επιτροπή βαθμολογικού κέντρου. Ειδικότερα το έργο των Ο.Β. και Ο.Α. εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια των εργασιών δύο (2) από τα μέλη της Ε.Β.Κ., που προέρχονται από τον αντίστοιχο κλάδο.
7.  
  Τα μέλη των Ο.Β. και Ο.Α. οφείλουν απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορισθεί μέλος των Ο.Β. ούτε των Ο.Α. όποιος έχει σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού, εφόσον γραπτό δοκίμιο του πρόκειται να βαθμολογηθεί στο οικείο Β.Κ.
Άρθρο 27 "Επιτροπές εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων»"
1.  
  Σε κάθε βαθμολογικό κέντρο, με απόφαση του προέδρου του καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», την οποία αποτελούν:
 1. Ο πρόεδρος της Ε.Β.Κ., ως πρόεδρος.
 2. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ή Β ως μέλη, που προέρχονται ανά δύο από τους κλάδους ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ9 ή ΠΕ10 ή ΠΕ13, ως εξεταστές - Βαθμολογητές
 3. Σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ως μέλη, ένας από κάθε κλάδο ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ9 ή ΠΕ10 ή ΠΕ13, ως εξεταστές -αναβαθμολογητές.
 4. Ο ορισμός μελών ως εξεταστών - βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών των ανωτέρω αναφερομένων κλάδων γίνεται εφόσον στην οικεία επιτροπή έχουν υποβληθεί αιτήσεις υποψηφίων «φυσικώς αδυνάτων» για εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα γενικής αξιολόγησης.
 5. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος.
 6. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα γενικής αξιολόγησης, με απόφασή του ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
2.  
 1. Σε κάθε βαθμολογικό κέντρο παρευρίσκεται σχολίατρος, ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων «φυσικώς αδυνάτων».
 2. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρόν μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμένει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων
3.  
  Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα γενικής αξιολόγησης των υποψηφίων, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του άρθρου 12 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ αυτήν από την αρμόδια διεύθυνση ή γραφείο Δ.Ε., στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το λύκειο, στο οποίο ο «φυσικώς» αδύνατος υποψήφιος έχει υποβάλλει το μηχανογραφικό του δελτίο. Η εξέταση γίνεται με τον προσφορότερο κατά την κρίση της επιτροπής τρόπο, γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά, ανάλογα με την πάθηση κάθε υποψήφιου. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής. Κατά την προφορική εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.
4.  
  Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται σ αυτήν
Άρθρο 28 "Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις έδρες των οποίων λειτουργούν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2.  
  Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή αποτελούν:.
 1. Ο προϊστάμενος φυσικής αγωγής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του με Βαθμό Α ή ένας καθηγητής φυσικής αγωγής με Βαθμό Α ως πρόεδρος
 2. Μέχρι πέντε (5) σχολίατροι ή ιατροί του δημοσίου
 3. Μέχρι δώδεκα (12) καθηγητές φυσικής αγωγής με βαθμό Α ή Β.
 4. Τα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα δώδεκα (12) αυτά μέλη θα προέρχονται από καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν σε άλλους νομούς απ αυτόν της έδρας της επιτροπής και ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφέρειας που υπηρετούν.
 5. Οι νομοί απ τους οποίους θα προέρχονται οι παραπάνω τέσσερις (4) καθηγητές φυσικής αγωγής θα καθορίζονται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της έδρας που λειτουργεί κάθε επιτροπή.
 6. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300), μπορεί να ορίζονται με την παραπάνω απόφαση, τρεις (3) καθηγητές φυσικής αγωγής και δυο (2) σχολίατροι ή ιατροί του δημοσίου για κάθε εκατό (100) επιπλέον υποψηφίους.
 7. Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός ως γραμματέας και μέχρι οκτώ (8) εκπαιδευτικοί λειτουργοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην έδρα του νομού, ως βοηθοί γραμματείς.
 8. Για την υποβοήθηση του έργου των επιτροπών μπορεί με απόφασή του ο πρόεδρος κάθε μιας να ορίσει μέχρι οκτώ (8) υπαλλήλους από το βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή των γυμναστηρίων ή ιδιώτες.
3.  
  Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεων της, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι φυσικής αγωγής ή καθηγητές φυσικής αγωγής με βαθμό Α, ως επόπτες για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των διαδικασιών της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας
5.  
  Στις παραπάνω επιτροπές δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου Βαθμού και εξετάζεται στη συγκεκριμένη επιτροπή. Για τη μη ύπαρξη κωλύμματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της επιτροπής. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους επόπτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
6.  
 1. Οι επιτροπές συντάσσουν σε τρία (3) αντίγραφα ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων που κρίθηκαν υγιείς, με τη βαθμολογία της καλύτερης επίδοσης σε κάθε αγώνισμα, από τα οποία τα δύο (2) στέλνονται στο τμήμα εισιτηρίων εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 2. Στο τέλος κάθε ημέρας εξέτασης ο επόπτης παραλαμβάνει από τον πρόεδρο της επιτροπής το ένα (1 ) αντίγραφο από κάθε πινάκιο αγωνίσματος και στο τέλος των εξετάσεων τα παραδίδει στο τμήμα εισιτηρίων εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 3. Τα διάφορα παραστατικά στοιχεία των υποψηφίων κάθε επιτροπής φυλάσσονται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους των εξετάσεων και ύστερα καταστρέφονται, αφού συνταχθεί σχετική πράξη
Άρθρο 29 "Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, που έχει ως έργο τη δημιουργία αρχείου προτιμήσεων των υποψηφίων και την ενημέρωσή του με τα βαθμολογικά στοιχεία των γενικών εξετάσεων των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης, των ειδικών μαθημάτων, των δοκιμασιών και των τίτλων απόλυσης από το λύκειο στις περιπτώσεις που απαιτούνται, την επιλογή των καταλλήλων μεθόδων και την παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και την έγκριση των σχετικών πινάκων, τους οποίους υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γιο κύρωση
2.  
  Την επιτροπή αυτή αποτελούν:
 1. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης σπουδών και φοιτητικής μέριμνας ή άλλος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α.
 2. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλος υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης με Βαθμό Α και.
 3. Ο προϊστάμενος του τμήματος εισιτηρίων εξετάσεων ή άλλος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α.
 4. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α ή Β.
 5. Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος.
3.  
  Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής μπορεί να ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ, για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ορθής καταχώρησης των προτιμήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο και της ορθής καταχώρησης της βαθμολογίας των μαθημάτων και των δοκιμασιών.
4.  
  Στην επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την μη ύπαρξη κωλύμματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της επιτροπής.
Άρθρο 30
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και επιλογής αθλητών, την οποία αποτελούν:
 1. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης μηχανοργάνωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλος υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α ή Β.
 2. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης φυσικής αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλος υπάλληλος της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α ή Β.
 3. Ο προϊστάμενος του τμήματος εισιτηρίων εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμά Α ή ΒΛ.
 4. Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α ή Β.
 5. Ένας (1) εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ή Β
 6. Ένας (1) υπάλληλος από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι.
 7. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 8. Με την παραπάνω απόφαση ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και μέχρι έξι (6) βοηθοί γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2.  
  Δεν μπορεί να συμμετέχει στην παραπάνω επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο αθλητή
3.  
  Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των αθλητών των άρθρων 22, 23, 24, 25 και των σκακιστών του άρθρου 26 του Ν. 2009/1992, η αποδοχή ή η απόρριψη των σχετικών αιτήσεων, η σύνταξη και η έγκριση των πινάκων εισαγομένων αθλητών και σκακιστών και η υποβολή τους στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση.
4.  
  Τα αποτελέσματα της επιλογής εκδίδονται και ανακοινώνονται, όταν κυρωθούν από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ονομαστικοί πίνακες των αθλητών που εισάγονται σε κάθε σχολή ή τμήμα
Άρθρο 31 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται τα α) Π.Δ. 57/1990 (ΦΕΚ 24-Α) β) Π.Δ. 202/1990 (ΦΕΚ 78-Α) γ) Π.Δ. 172/1991 (ΦΕΚ 68-Α) δ) Π.Δ. 93/1992 (ΦΕΚ 44-Α) Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 (Α 56), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 71 και 3 του άρθρου 76 του Ν. 156Β/1985 (Α 167).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1771/1988 (Α 71).
 • Τις σχετικές γνώμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για τον ορισμό βασικών μαθημάτων και το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία ενός μηνός, που είχε ταχθεί, χωρίς να γνωμοδοτήσουν σχετικά ορισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αν και τους ζητήθηκε με το αριθμ. Φ. 151/Β3/7245/ 2.12.1992 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Το μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της παιδείας μεταξύ Κύπρου - Ελλάδος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 κατ εφαρμογή της οποίας βεβαιούται ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται επιπρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 255/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1919/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/1946 1919
ΝΟΜΟΣ 1977/576 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/576 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/156Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/156Β 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/57 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών[...]" 1995/91 1995
Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών. 1996/43 1996
Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων (ΦΕΚ[...]" 1997/31 1997
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/ 1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 7[...]" 1998/52 1998