Τροποποίηση και συμπλήρωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 21/1988 (ΦΕΚ 8 τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Μαθημα [...]"
1.  
  Βασικές γεωμετρικές έννοιες. Αξιώματα. Δυνάμεις με εκθέτη ακέραιο. Βασικές ταυτότητες. Ίσα και άνισα ευθύγραμμα τμήματα. Λύση της εξίσωσης αχ+β=0. Ημιευθεία. Ημιεπίπεδο. Γωνία. Διάταξη και πράξεις. Ίσες και άνισες γωνίες. Απόλυτη τιμή (ορισμός, ιδιότητες). Είδη γωνιών. Ρίζες πραγματικών αριθμών (ορισμός, ιδιότητες). Η εξίσωση χν=α. Δυνάμεις με ρητό εκθέτη.
2.  
  Η γενικότερη πνευματική καλλιέργεια και η συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή, καθόσον τα Μαθηματικά, αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκεντρώσεως, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την πειθαρχημένη σκέψη και συμπεριφορά, καλλιεργούν το αίσθημα του ωραίου και του ηθικού και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα Η έννοια του πολυγώνου (είδη πολυγώνων, κύρια στοιχεία πολυγώνων). Ίσα σύνολα. Είδη τριγώνων. Διάμεσοι, μεσοκάθετοι, ύψη, διχοτόμοι τριγώνου. Διαγράμματα VΕΝΝ. Κριτήρια ισότητας τριγώνων. Η έννοια της συνάρτησης (ορισμός, πεδίο ορισμού). Καρτεσιανές συντεταγμένες. Απόσταση σημείων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Αθροισμα γωνιών τριγώνου και κυρτού ν-γώνου. Γωνίες με πλευρές κάθετες ή παράλληλες. Απλοί γεωμετρικοί τόποι. Ανισοτικές σχέσεις τριγώνων. Μελέτη των συναρτήσεων F(χ)=αχ2 και F(χ)=α/χ. Μονοτονία. Ακρότατα. Οριακές τιμές. Ασύμπτωτες. Αντίθετες συναρτήσεις. Αρτια και περιττή συνάρτηση.
3.  
  Η ανάπτυξη ικανότητας για την ακριβή σύλληψη των εννοιών των μεγεθών, των ιδιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ τους και ιδιαιτέρως εκείνων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων της σύγχρονης ζωής και για την επαφή με τη σύγχρονη τεχνική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα Γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους. Ιδιότητες. Εφαρμογές των παραλληλογράμμων. Γενική λύση του συστήματος αχ+βψ=γ, αχ+βψ=γ. Βαρύκεντρο. Μεσοπαράλληλος. Ιδιότητες ορθογωνίου, ρόμβου, τετραγώνου. Τραπέζιο. Ιδιότητες. Εφαρμογές.
4.  
  Ο εθισμός των μαθητών στη διατύπωση των διανοημάτων με τη χαρακτηριστική στη μαθηματική γλώσσα τάξη, σαφήνεια, ακρίβεια, αυστηρότητα, λιτότητα και κομψότητα Αναλογίες ευθυγράμμων τμημάτων, θεώρημα Θαλή. Εφαρμογές του θεωρήματος Θαλή. Όμοια τρίγωνα. Αθροιστική συχνότητα. Εφαρμογές ομοίων τριγώνων. Γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων. Εφαρμογές Πυθαγορείου θεωρήματος. Ιστογράμματα. Κυκλικά διαγράμματα. Παράμετροι θέσης και διασποράς μιας κατανομής.
5.  
  Εξισώσεις και ανισώσεις β βαθμού. Κύκλος και κυκλικός δίσκος. Διακρίνουσα. Αθροισμα και γινόμενο ριζών. Εξισώσεις και απλά συστήματα που ανάγονται σε λύση δευτεροβάθμιων εξισώσεων. Τριώνυμο β βαθμού. Μορφές τριωνύμου (παραγοντοποίηση). Πρόσημο τριωνύμου. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. Εγγεγραμμένες γωνίες. Ανισώσεις της μορφής Α(χ).Β(χ).Γ(χ). . ><0. Περιγεγραμμένος, εγγεγραμμένος κύκλος, παρεγγεγραμμένοι κύκλοι τριγώνου. Εγγεγραμμένα και εγγράψιμα τετράπλευρα. Περιγεγραμμένα και περιγράψιμα τετράπλευρα.
 1. Να εμπεδωθούν και να διερευνηθούν σε θεωρητικότερο επίπεδο οι γνώσεις που απόκτησαν οι μαθητές στο Γυμνάσιο
 2. Να μυηθούν και να εξοικειωθούν οι μαθητές στη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και να καλλιεργηθεί η «μαθηματική σκέψη»
 3. Να ασκηθούν οι μαθητές στο να χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά όχι μόνο ως γνώση, αλλά και ως μέθοδο σκέψης και πράξης στην καθημερινή ζωή
 4. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τις ποικίλες εφαρμογές των Μαθηματικών στις άλλες επιστήμες και στη σύγχρονη πραγματικότητα.
 5. Β. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Ι. ΑΛΓΕΒΡΑ Διατίθενται από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων 3 ώρες την εβδομάδα μέχρι 20 Ιανουαρίου και 2 ώρες από 21 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων.
6.  
  Τριγωνομετρία. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας. Τριγωνομετρικός κύκλος. Βασικές τριγωνομετρικές σχέσεις. Ταυτότητες. Αναγωγή στο 1 ο τεταρτημόριο. Σχέση μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών αντιθέτων γωνιών και γωνιών που έχουν άθροισμα ή διαφορά 90°, 180, 270°, 360°. Μελέτη τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις. ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων.
Άρθρο 2 "Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 101/89 (ΦΕΚ 44 τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ Επιδιώκεται ο σκοπός που ορίζεται για το μά [...]"
1.  
  Τριγωνομετρία. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών. Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλασίου γωνίας. Μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων: γινομένου σε άθροισμα και αθροίσματος σε γινόμενο. Μελέτη της συνάρτησης F(χ)=αημχ+βσυνχ. Νόμος ημίτονων. Νόμος συνημίτονων. Επίλυση τριγώνου.
2.  
  Εμβαδά πολυγώνων. Η έννοια του πολυωνύμου. Αριθμητική τιμή πολυωνύμου. Εμβαδά των βασικών πολυγώνων: Ταυτότητα της διαίρεσης πολυωνύμων. Διαίρεση πολυωνύμου με χ-ρ. Σχήμα ΗΟRΝΕR. Εύρεση παραγόντων πολυωνύμου της μορφής χ-ρ. Λύση πολυωνυμικών εξισώσεων. Προσδιορισμός ρίζας εξίσωσης με προσέγγιση. Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές (κλασματικές, άρρητες).
3.  
  Κανονικά πολύγωνα. Έννοια κανονικού πολυγώνου. Ακολουθίες που ορίζονται αναδρομικά. Αριθμητική και γεωμετρική πρόοδος: Εγγραφή κανονικών πολυγώνων σε κύκλο. Ανατοκισμός. Ίσες καταθέσεις. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου. Άθροισμα απείρων όρων γεωμετρικής προόδου.
4.  
  Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση. Δύναμη με άρρητο εκθέτη. Ευθεία πλάγια ή κάθετη προς επίπεδο. Γωνία ευθείας και επιπέδου. Ευθεία παράλληλη προς επίπεδο. Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής. Δίεδρες γωνίες, καθετότητα επιπέδων. Ασύμβατες ευθείες. Απόσταση ασυμβάτων ευθειών. Δεκαδικοί και φυσικοί λογάριθμοι. Αλλαγή βάσης λογαρίθμου. Αντίστροφη συνάρτηση. Λογαριθμική συνάρτηση. Λύση λογαριθμικών εξισώσεων και συστημάτων.
5.  
  Κυρτά πολύεδρα. Βασική αρχή απαρίθμησης. Μεταθέσεις. Διατάξεις. Συνδυασμοί. Η έννοια της πιθανότητας. Προσθετικός νόμος των πιθανοτήτων. Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα.
6.  
  Παράγωγος. Κύλινδρος, κώνος, κόλουρος κώνος, σφαίρα: Η έννοια του ορίου. Εμβαδόν της επιφάνειας και όγκος των ανωτέρω στερεών. Η παράγωγος συνάρτηση. Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων. Εφαπτομένη σ ένα σημείο της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης. Μελέτη της μονοτονίας και των ακροτάτων μιας συνάρτησης με τη βοήθεια των παραγώγων. ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. 1. Μετρικές σχέσεις. Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, θεωρήματα των διαμέσων, θεωρήματα διχοτόμων τριγώνου. Τέμνουσες κύκλου. Τέμνουσα και εφαπτομένη κύκλου. Δύναμη σημείου ως προς κύκλο. Γεωμετρική κατασκευή των θετικών ριζών μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης.
Άρθρο 3 "ΤΑΞΗ ΤΡΙΤΗ (Γ) Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών ως προπαρασκευαστικού μαθήματος της Γ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 479/ 1985 (ΦΕΚ 170 τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: ΜΑ [...]"
1.  
  ΑΝΑΛΥΣΗ Διατίθενται από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων 3 ώρες την εβδομάδα μέχρι 30 Νοεμβρίου και 4 ώρες την εβδομάδα από 1 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων Έννοια συνόλου και πράξεις μεταξύ συνόλων. Είδη πινάκων. Ν, Ζ, Q, R. Αντιστρέψιμοι πίνακες. Διαστήματα. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο απαλοιφής του GΑUSS. Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης. Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης. Ανάπτυγμα ορίζουσας. Μονότονες συναρτήσεις. Αντιστροφή πίνακα. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο των οριζουσών. Αντίστροφη συνάρτηση. Αντίστροφη συνάρτηση. Βασικές ιδιότητες. Εξίσωση ευθείας και εξισώσεις κωνικών τομών.
2.  
  Όριο και συνέχεια συνάρτησης. Όριο συνάρτησης στο Χ0eR και στο Χ0eR. Ιδιότητες ορίων: Όριο και διάταξη, όριο και πράξεις, όρια τριγωνομετρικών συναρτήσεων, όριο σύνθετης συνάρτησης. Απλός λόγος. Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις. Βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων: ΒΟLΖΑΝΟ, ενδιάμεσης τιμής, μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Βασικές ιδιότητες και εφαρμογές.
3.  
  Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Έννοια ακολουθίας. Εξίσωση εφαπτομένης. Γωνία δύο ευθειών. Όριο ακολουθίας. Εμβαδά τριγώνου. FΕRΜΑΤ, RΟLLΕ, Μέσης τιμής. Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση. Ασύμπτωτες. Μελέτη και γραφική παράταση συνάρτησης. Έννοια διαφορικού.
4.  
  Κωνικές τομές. Εξίσωση κύκλου. Βασικές ιδιότητες και εφαπτομένη κύκλου. Εξίσωση παραβολής. Ακρότατα συνάρτησης, θεωρήματα: FΕRΜΑΤ, RΟLLΕ, Μέσης τιμής, θεωρήματα μονοτονίας και ακρότατων. Απροσδιόριστες μορφές. Έννοια της διαφορικής εξίσωσης. Ασύμπτωτες. Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης. Έννοια διαφορικού. Αχ2 + Βχψ + Γψ2 + Δχ + Εψ + Ζ = 0.
5.  
  Μιγαδικοί αριθμοί. Ολοκλήρωμα συνεχούς συνάρτησης. Γεωμετρική παράσταση μιγαδικού. Παράγουσα συνάρτησης. Ιδιότητες. Μέτρο μιγαδικού αριθμού. Κανόνες και μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων από τα μαθηματικά και τις άλλες επιστήμες. Προσεγγιστικός υπολογισμός ολοκληρώματος. Έννοια της διαφορικής εξίσωσης. Διαφορική εξίσωση με χωριζόμενες μεταβλητές. ΙΙ. ΑΛΓΕΒΡΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Διατίθενται από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων 5 ώρες την εβδομάδα μέχρι 30 Νοεμβρίου και 4 ώρες την εβδομάδα από 1 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων.
6.  
  Στοιχεία θεωρίας Πιθανοτήτων. Μεταθέσεις, Διατάξεις, Συνδυασμοί, Διώνυμο του Νεύτωνος. Η έννοια της πιθανότητας. Ιδιότητες, Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Διωνυμική κατανομή. Εφαρμογές. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2ης και 4ης δέσμης. Α. ΣΚΟΠΟΣ Επιδιώκεται ο σκοπός που ορίζεται για το μάθημα αυτό από το άρθρο 1 αυτού του Π. Δ/τος για την Α τάξη Λυκείου. Β. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Διατίθενται 4 ώρες την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Ι. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι. Πίνακες - Γραμμικά συστήματα. Η έννοια του πίνακα. Είδη πινάκων. Πράξεις πινάκων και ιδιότητες. Αντιστρέψιμοι πίνακες. Η έννοια του γραμμικού συστήματος. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο απαλοιφής του GΑUSS. Ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα. Ανάπτυγμα ορίζουσας. Επίλυση γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο των οριζουσών. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Μεταθέσεις, Διατάξεις, Συνδυασμοί, Διώνυμο του ΝΕWΤΟΝ. Η έννοια της πιθανότητας. Ιδιότητες. Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Διωνυμική κατανομή. Εφαρμογές. ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ.
Άρθρο 4 "Η διδακτέα ύλη των Μαθηματικών των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, όπως ορίζεται από τις παρ. 2, 3, 4 και 8 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 479/1985 (ΦΕΚ 170 τ.Α) αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
  Α ΤΑΞΗ Εσπερινού Γενικού Λυκείου Διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες 1, 2 και 3 της Άλγεβρας της Α τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 1 αυτού του Π.Δ/τος. ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Διατίθεται 1 ώρα την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες 1, 2 και 3 της Γεωμετρίας της Α τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 1 αυτού του Π.Δ/τος.
2.  
  Β ΤΑΞΗ Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Ι. ΑΛΓΕΒΡΑ. Διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα απο την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες 5, 6 της Άλγεβρας της Α τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθώς και οι ενότητες 1, 2 της Άγλεβρας της Β τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζονται από τα άρθρα 1 και 2 αυτού του Π.Δ/τος αντίστοιχα. ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες 4, 5 της Γεωμετρίας της Α τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και οι ενότητες 1,2,3 της Γεωμετρίας της Β τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζονται από τα άρθρα 1 και 2 αυτού του Π.Δ/τος αντίστοιχα.
3.  
  Γ ΤΑΞΗ Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Ι. ΑΛΓΕΒΡΑ. Διατίθενται 2 ώρες την εβδομάδα από την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες 3,4 και 6 της Άλγεβρας της Β τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, όπως ορίζονται από το άρθρο 2 αυτού του Π.Δ/τος. ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Διατίθεται 1 ώρα την εβδομάδα απο την έναρξη μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες 4, 5 και 6 της Γεωμετρίας της Β τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου όπως ορίζονται από το άρθρο 1 αυτού του Π.Δ/τος.
4.  
  Δ ΤΑΞΗ Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Ως διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών ως προπαρασκευαστικού μαθήματος της Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζεται, η προβλεπόμενη κατά δέσμη ύλη για την Γ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, από το προηγούμενο άρθρο 3 αυτού του Π.Δ/ τος.
Άρθρο 5
1.  
  Η διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 108/1987 (ΦΕΚ 63 τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδακτέα ύλη Όπως κάθε φορά ορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της αντίστοιχης τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου
Άρθρο 6
1.  
  Η διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α τάξης του Κλασσικού Λυκείου, όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 479/ 1985 (ΦΕΚ 170 τ.Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ισχύει το αναλυτικό πρόγραμμα της αντίστοιχης τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, με τη διαφορά ότι για την Άλγεβρα διατίθενται 2 ώρες από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων μέχρι 20 Ιανουαρίου και 1 ώρα απο 21 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων και για τη Γεωμετρία διατίθεται 1 ώρα από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων μέχρι 20 Ιανουαρίου και 2 ώρες απο 21 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων
2.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 479/ 1985 (ΦΕΚ 170 τ. Α4 αντικαθίσταται ως εξής: Ως διδακτέα ύλη των προπαρασκευαστικών μαθημάτων της 3ης και 4ης δέσμης της Γ τάξης του Κλασσικού Λυκείου ορίζεται η προβλεπόμενη κατά μάθημα ύλη για την Γ τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 34/1990 (ΦΕΚ 11 τ.Α) .
Άρθρο 7 "Στη διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Α τάξης ημερησίου γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται απο την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 21/ 1988 (ΦΕΚ τ.Α), προστίθεται η ενότητα:«"
4.  
  Ανάλογα ποσά. Η έννοια των αναλόγων ποσών. Γραφική παράσταση αναλόγων ποσών. Εφαρμογές των αναλόγων ποσών. Κλίμακες. Μερισμός σε μέρη ανάλογα».
Άρθρο 8
1.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στα ημερήσια γυμνάσια, όπως ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/ τος 438/1985 (ΦΕΚ 158 τ.Α), τροποποιούνται ως εξής: Μαθήματα Ωρες Εβδομαδιαίας διδασκαλίας κατά τάξεις Α Β Γ Θρησκευτικά 2 2 2 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 4 4 4 Νεοελλ. Γλώσσα & Γραμματεία 5 4 4 Ιστορία 3 2 2 Στοιχεία Δημοκ. Πολιτεύματος - - 1 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά) 3 3 3 Μαθηματικά 4 4 4 Φυσική - 2 2 Χημεία - 1 1 Γεωγραφία -/3 -/2 -/2 Βιολογία - - 2/Βοτανική-Ζωολογία 3/- - Ανθρωπολογία 2/- Φυσική Αγωγή 3 3 2 Καλλιτεχνικά 1 1 1 Μουσική 111 Οικιακή Οικονομία 1 1 1 30 30 30.
Άρθρο 9
1.  
  Ως διδακτέα ύλη των μαθημάτων γενικής παιδείας και γενικής αξιολόγησης όλων των τάξεων των Μουσικών Λυκείων ορίζεται η προβλεπόμενη για τις αντίστοιχες τάξεις των Ημερησίων Γενικών Λυκείων
Άρθρο 10
1.  
  Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στις Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 21/1988 (ΦΕΚ τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: Οι σκοποί της διδασκαλίας των μαθημάτων στις Τ.Ε.Σ. είναι 1 Να εμπεδωθεί και να συμπληρωθεί η ύλη των μαθηματικών που διδάχθηκε στο Γυμνάσιο Να εμπλουτισθούν οι εμπειρίες των μαθητών με εφαρμογές από την καθημερινή ζωή, την τεχνολογία, τις άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες και κυρίως από τα μαθήματα της ειδικότητας τους ώστε να αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά είναι βασική γνώση για τη ζωή τους. 3 Να ασκηθούν οι μαθητές, ώστε να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά όχι μόνο ως γνώση, αλλά και ως μέθοδο σκέψης και πράξης στην καθημερινή ζωή .
2.  
  Η διδακτέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης των Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 101/1989 (ΦΕΚ 44 τ.Α), συμπληρώνεται ως εξής:«
8.  
  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ, ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Ορισμός και στοιχεία διανύσματος. Ίσα διανύσματα. Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων. Η διανυσματική ακτίνα. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΤριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας. Τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών για τις γωνίες 0°, 90°, 180°. Η γωνία 360 Κ + Φ, κ e. Βασικές ιδιότητες των τριγωνομετρικών αριθμών. Τριγωνομετρικοί αριθμοί αντιθέτων, συμπληρωματικών και παραπληρωματικών γωνιών. Νόμος ημίτονων. Νόμος συνημιτόνων. Εφαρμογές των νόμων ημιτόνου και συνημίτονου. Περιοδικές συναρτήσεις. Γραφική παράσταση της φ = ημχ. Γραφική παράσταση της φ = ημλχ. Η συνάρτηση ψ = αημ (ωt + φ0). Γραφική παράσταση της ψ = αημ (ωt +φ0). Γραφική παράσταση του αθροίσματος δύο συναρτήσεων. Εφαρμογές στον ηλεκτρισμό.
9.  
  ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Ορισμοί Πράξεις με φανταστική μονάδα. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ Το σύνολο των μιγαδικών. Μέτρο μιγαδικών. Γραφική παράσταση μιγαδικού αριθμού. Τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού αριθμού.
10.  
  ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. Διακόπτες σε ηλεκτρικό κύκλωμα. Πράξεις σ ένα κύκλωμα. Απόδοση τιμών στους διακόπτες. Ισοδύναμα κυκλώματα. Ιδιότητες της διάζευξης. Άλγεβρα ΒΟ-ΟLΕ».
Άρθρο 11
1.  
  Για τους μαθητές που μετεγγράφονται σε Κλασσικό Λύκειο από άλλο τύπο Λυκείου, ο βαθμός τους στο μάθημα των Γερμανικών υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους καθώς και στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσής τους
Άρθρο 12 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Π.Δ/τος 217/ 1985 (ΦΕΚ 79 τ.Α) αντικαθίσταται ως εξής:«"
2.  
  Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας στην Γ τάξη του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ημερησίων τεχνικών - επαγγελματικών λυκέων είναι το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας της Γ τάξης του Μηχανολογικού τομέα με την ακόλουθη τροποποίηση του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος των δύο (2) ωρών του μαθήματος Ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που διατίθενται για τη διδασκαλία Αγγλικών ειδικότητας ως εξής: UΝΙΤΟffice practice 1.1. Οffice departments 1.2. Οffice management-Functiοns 1.3. Οffice management-Αctiνities 1.4. Secretarial duties 1.5. Clerical duties UΝΙΤCοpying and duplicating equipment 2.1. Cοpying equipment 2.2. Duplicating equipment UΝΙΤ3 Βanking 3.1. Structure οf a bank 3.2. Functiοns οf a bank 3.3. Currency 3.4. Αccοunts UΝΙΤΒusiness dοcuments 4.1. Fοrms οf business dοcuments 4.2. Descriptiοn οf business dοcuments UΝΙΤShipping practice 5.1. Τhe shipping cοmpany 5.2. Chartering 5.3. Freight 5.4. Register οf shipping UΝΙΤΜοre abοut shipping 6.1. Definitiοns and abbreνiatiοns 6.2. Αgents and agency UΝΙΤ7 Ιnsurance 7.1. Scοpe οf insurance 7.2. Fοrms οf insurance 7.3. Definitiοns and abbreνiatiοns UΝΙΤΑccοunting 8.1. Ledgers.
Άρθρο 13 "Ο χρόνος διδασκαλίας των κειμένων που ορίζονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Γ τάξης Γυμνασίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 438/1985 (ΦΕΚ 158 τ.Α), τροποποιείται ως εξής: 1Θουκυδίδη Ιστορία (Σικελικά): Διατί [...]"
4.  
  Φιλοσοφικά κείμενα: Διατίθενται 2 ώρες από τη λήξη των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου μέχρι το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της παραγράφου 5 του άρθρου 7, της παραγράφου 9 του άρθρου 8 και της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις με αριθμ. 36/1990, 44/1990, 21/1991, 01/ 1992, 25/1992, 14/1992, 16/1992, 30/1992 και 40/ 1992 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 218/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/438 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/479 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/108 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/34 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1995/260 1995
Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 1995/384 1995