ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων Στενοδακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Προκειμένου να πληρωθούν κενές οργανικές θέσεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου Στενοδακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διαγωνισμός, που διεξάγεται στην Αθήνα
2.  
  Η περί προκηρύξεως απόφαση ορίζει την ημέρα και ώρα της ενάρξεως του διαγωνισμού, τον τόπο της διεξαγωγής του και τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων
3.  
  Αν δεν καταστεί δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που καθορίσθηκε, ορίζεται με υπουργική απόφαση νέα ημερομηνία διενεργείας του. Η αναβολή, όμως, αυτή δεν παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους, εκτός από τους υποψηφίους που υπέβαλαν νόμιμα αιτήσεις. Αν ο αριθμός των εμφανισθέντων υποψηφίων δεν θεωρείται, κατά την κρίση του Υπουργού, επαρκής, αναβάλλεται από τον Υπουργό ο οποίος προκηρύσσει νέο διαγωνισμό. Σε περίπτωση προσελεύσεως μεγαλυτέρου αριθμού υποψηφίων, ο διαγωνισμός διεξάγεται σε άλλο χώρο, που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου και ανακοινούται εγκαίρως στους υποψηφίους.
4.  
  Η ως άνω υπουργική απόφαση δημοσιεύεται τριάντα πέντε, τουλάχιτον, ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας ενάρξεως του διαγωνισμού σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας
Άρθρο 2 "Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό-δικαιολογητικά"
1.  
  Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε Έλληνας πολίτης, ανεξαρτήτως φύλου, κάτοχος απολυτηρίου μέσης ελληνικής ή ισοτίμου αλλοδαπής σχολής γενικής εκπαιδεύσεως που έχει συμπληρώσει το 19ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του, έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτή, αν πρόκειται για άνδρα, εφόσον υποβάλει δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της ενάρξεως του διαγωνισμού:
 1. Σχετική επί ειδικού εντύπου αίτηση, που χορηγείται από την υπηρεσία, προς το Υπουργείο Εξωτερικών, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει τόσο τα υπό του άρθρου 71 του Ν. 419/1976 γενικά προσόντα διορισμού όσο και τα υπό το άρθρο 86, παρ. 1 του ίδιου νόμου οριζόμενα ειδικά προσόντα.
 2. Με την αίτηση υποβάλλεται και πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά του στοιχεία και την πίστη του στο Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 64/74, του άρθρου 1 του Π.Δ. 670/74 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/ 75.
 4. Για το ότι υπεβλήθησαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου βεβαίωση, την οποία πρέεπι να προσκομίσει ο υποψήφιος μαζί με το δελτίο ταυτότητός του κατά την έναρξη του διαγωνισμού.
2.  
  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι μέχρι τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων επιτυχόντες, πρέπει να υποβάλουν εντός είκοσι (20) το πολύ ημερών, οπωσδήποτε όμως προ της προσλήψεως, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος για την εγγραφή του υποψηφίου στο Μητρώο των Δημοτών, από το οποίο προκύπτει η χρονολογία γεννήσεως και εφόσον πρόκειτα για πολιτογραφηθέντα, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας
 2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως και εν ελλείψει, απόσπασμα Μητρώου Αρρένων επί ανδρών, Γενικού Μητρώου των δημοτών επί γυναικών ή πιστοποιητικό του Ειρηνοδίκου ή της Προξενικής Αρχής του τόπου γεννήσεως, από το οποίο προκύπτει ημερομηνία γεννήσεως του υποψηφίου
 3. οι άρρενες υποψήφιοι πιστοποιητικό στρατολογίας Τύπου Α, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 4. Πλήρες αντίγραφο του δελτίου Ποινικού Μητρώου υποψηφίου.
 5. Για τους προερχόμενους από το εξωτερικό και εφόσον δεν είναι δυνατόν να προσκομισθεί το ανωτέρω δικαιολογητικό, ανάλογο πιστοποιητικό της αρμόδιας για την έκδοση του ξένης αρχής ή υπηρεσίας, επικυρωμένο και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας ότι δεν εκκρεμεί κατά του υποψηφίου ποινική δίωξη, βάσει τελεσιδίκου βουλεύματος, για κακούργημα ή τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 στοιχείο στ του Ν. 419/ 1976.
 7. Πιστοποιητικό για την υγεία και αρτιμέλεια του υποψηφίου που βασίζεται και σε ακτινογραφία θώρακος και εκδίδεται από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
 8. Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου τίτλου σπουδών
3.  
  Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα στοιχεία α, δ, ε και στ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι, το πολύ, μήνες προ της ημερομηνίας υποβολής τους, κατά τα ανωτέρω.
4.  
  Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους προσόντα πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο του διαγωνισμού και κατά το χρόνο της πρόσληψης του, εκτός απότο ανώτατο όριο ηλικίας που πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού
Άρθρο 4
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται από Εξεταστική Επιτροπή που αποτελείται από ένα υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β τάξεως, ως Πρόεδρο, και δύο υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέως Πρεσβείας Β τάξεως, ως μέλη
2.  
  Ο Διευθύνων, τα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των οποίων το αρχαιότερο εκτελεί χρέη αναπληρωτού του Προέδρου, και ο Γραμματέας, μετά των αναπληρωτών τους, ορίζονται με Υπουργική Απόφαση, σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού
3.  
  Με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου ορίζονται επίσης, οι εξεταστές και οι επιτηρητές του διαγωνισμού, των οποίων τα ονόματα τηρούνται μυστικά μέχρι της εξετάσεως του σχετικού μαθήματος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορούν να εκτελούν και χρέη εξεταστού.
4.  
  Συγγενής των διαγωνιζομένων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τετάρτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου δεν μπορεί να ορισθεί μέλος της εξεταστικής επιτροπής ή εξεταστής. Ο εξ αγνοίας ορισθείς αντικαθίσταται από συνεξεταστή ή άλλο εξεταστή με πράξη του Υπουργού Εξωτερικών αμέσως μόλις γίνει γνωστή η συγγένεια. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος εξεταστού.
Άρθρο 5
1.  
  Τα εξεταστέα μαθήματα του διαγωνισμού διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά, τα δε υποχρεωτικά σε πρωτεύουσα και δευτερεύοντα, ως εξής:
 1. Τα εξεταστέα υποχρεωτικά πρωτεύοντα μαθήματα είναι τρία:
  • η Γαλλική ή Αγγλική δακτυλογραφία, β) η Γαλλική ή Αγγλική στενογραφία και γγ) η Γαλλική ή Αγγλική γλώσσα
 2. τα εξεταστέα υποχρεωτικά δευτερεύοντα μαθήματα είναι τρία:
  • η Ελληνική δακτυλογραφία, ββ) η Ελληνική στενογραφία και γγ) η Ελληνική γλώσσα. 2.
  • Προαιρετικά μαθήματα είναι οι ξένες γλώσσες.
3.  
  Εξεταστέα θέματα των υποχρεωτικώνκαι προαιρετικών μαθημάτων:
 1. Ελληνική γλώσσα:
 2. Η εξέταση στην Ελληνική γλώσσα είναι γραπτή και προφορική
  • Η γραπτή εξέταση συνίσταται στην έκθεση θέματος γενικού ενδιαφέροντος και ελέγχεται η ικανότητα ανάπτυξης εννοιών, καθώς και η σύνταξη και ορθρογραφίια του κειμένου
  • Η προφορική εξέταση συνίσταται στην συζήτηση του διευθύνοντος τον διαγωνισμό ή και των μελών της εξεταστικής επιτροπής με τον υποψήφιο, σε γενικά θέματα και σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα του υπαλλήλου, για να διαπιστωθεί η κρίση, η αντίληψη, ο τρόπος σκέψεως και το αν ανταποκρίνεται ο υποψήφιος στα καθήκοντα που πρόκειται να του ανατεθούν
 3. Ξένη γλώσσα:
 4. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα είναι γραπτή και προφορική
  • Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη μετάφραση κειμένου δέκα (10) στίχων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, καθώς και δέκα (10) στίχων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική
  • Η προφορική εξέταση συνίσταται στην ανάγνωση κειμένου στην ξένη γλώσσα, την απόδοση του νοήματός του και σε συζήτηση στην ξένη γλώσσα σε θέμα κατά την κρίση του εξεταστού, προκειμένου να εξακριβωθεί η ευχέρεια του υποψηφίου να συνδιαλέγεται στην γλώσσα αυτή
 5. Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική δακτυλογραφία.
 6. Δακτυλογράφηση ελληνικού ή γαλλικού ή αγγλικού κειμένου 10 στίχων εξ αντιγραφής και 10 στίχων καθ, υπαγόρευση.
 7. Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική στενογραφία.
 8. Στενογράφηση ελληνικού ή αγγλικού ή γαλλικού κειμένου δέκα (10) στίχων καθ υπαγόρευση και στην συνέχεια αποστενογράφηση του.
4.  
  Στην αίτηση συμμετοχής του οτο διαγωνισμό ο υποψήφιος δηλώνει την ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική) στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί ως πρωτεύον υποχρεωτικό μάθημα. Η εξέταση των πρωτευόντων υποχρεωτικών μαθημάτων της δακτυλογραφίς και στενογραφίας διενεργείται στη γλώσσα που δήλωσε ο υποψήφιος, κατά τα ανωτέρω.
5.  
  Υποψήφιοι, οι οποίοι στην αίτηση συμμετοχής τους δήλωσαν επιθυμία να εξεταστούν σε προαιρετικά μαθήματα, εξετάζονται σ αυτά, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στα υποχρεωτικά μαθήματα
Άρθρο 6
1.  
  Η εξέταση των πρωτευόντων μαθημάτων διενεργείται με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 5 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος
2.  
  Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη του διευθύνοντος τον διαγωνισμό ή μέλους της εξεταστικής Επιτροπής και του εξεταστού του μαθήματος. Με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους κατά την ώρα της δοκιμασίας να αλληλοβοηθούνται και να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε βιβλίο ή σημειώσεις. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για τους ανωτέρω λόγους, συντάσσται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον διευθύνοντα τον διαγωνισμό και τον εξεταστή του μαθήματος. Αν δεν εμφανισθεί υποψήφιος στην εξέταση μαθήματος και δεν δικαιολογήσει επαρκώς μέχρι το τέλος της εξετάσεως του μαθήματος αυτού την απουσία του, δεν μπορεί να συνεχίσει τη δοκιμασία. Για την απουσία αυτή συντάσσεται Πρακτικό κατά τα ανωτέρω.
3.  
  Για τα εξεταζόμενα γραπτώς μαθήματα οι εξεταζόμενοι χρησιμοποιούν χαρτί που χορηγείται από την υπηρεσία και φέρει την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερά γωνία του γράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, τα οποία καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί από τον εξεταστή ή επιτηρητή κατά την παράδοση του γραπτού, παρουσία του διαγωνιζομένου. Για την σύνταξη της εκθέσεως παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών, για δε την μετάφραση διάστημα μιάς (1) ώρας.
4.  
  Κατά την προφορική δοκιμασία ο εξεταστής βαθμολογεί αμέσως μετά την εξέταση κάθε διαγωνιζόμενο, σε ειδικό δελτίο, το οποίο και υπογράφει
5.  
  Οι βαθμοί σημειώνονται ολογράφως και αριθμητικώς. Τα βαθμολογημένα γραπτά και τα δελτία τοποθετούνται, μετά την υπογραφή τους από τον εξεταστή, σε σγραγισμένο κιβώτιο.
Άρθρο 7
1.  
  Η βαθμολογία της ικανότητος των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει βαθμούς από 0 μέχρι 10. Ως βάση θεωρείται ο βαθμός πέντε (5).
2.  
  Τους βαθμούς δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν κλάσματα, αν όμως μετά την διαίρεση του αθροίσματος τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 προκύψουν κλάσματα, αυτά δεν αφαιρούνται
3.  
  Ο βαθμός επιτυχίας στην ελληνική γλώσσα ευρίσκεται κατόπιν προσθέσεως των βαθμών της γραπτής και της προφορικής εξετάσεως και διαιρέσεως του αθροίσματος τους με τον αριθμό δύο (2). Για τον καθορισμό του βαθμού επιτυχίας στην ξένη γλώσσα προστίθενται ο βαθμός της προφορικής εξετάσεως και οι δύο βαθμοί των μεταφράσεων και το άθροισμα τους διαιρείται με τον αριθμό τρία (3). Ο βαθμός επιτυχίας στην δακτυλογραφία ευρίσκεται κατόπιν διαιρέσεως με τον αριθμό δύο (2) του αθροίσματος των βαθμών που δόθηκαν στην εξ αντιγρφής και την καθ υπαγόρευση εξέταση. Στην περίπτωση της στενογραφίας διαιρείται με τον αριθμό δύο (2) το άθροισμα των βαθμών της στενογράφησης και της αποστενογράφησης.
Άρθρο 8
1.  
  Μετά το τέλος της εξετάσεως του πρώτου πρωτεύοντος μαθήματος αποσφραγίζεται το κιβώτιο που περιέχει τα γραπτά ή και τα δελτία και καταγράφονται σε πίνακα οι δοθέντες από τους εξεταστές βαθμοί, κατά διαγωνιζόμενο και κατά θέμα. Κατόπιν ευρίσκεται ο βαθμός επιτυχίας κάθε διαγωνιζομένου, ο οποίος και καταγράφεται. Στην συνέχεια ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τον διευθύνοντα τον διαγωνισμό ή τον αναπληρωτή του.
2.  
  Επιτυχόντες στο πρώτο πρωτεύον μάθημα θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν βαθμολογία τουλάχιστον πέντε (5). Οι μη επιτυχόντες στο μάθημα αυτό αποκελίονται από την περαιτέρω δοκιμασία.
3.  
  Για το δεύτερο και για το τρίτο πρωτεύον μάθημα τηρείται η ίδια διαδικασία. Οι μή επιτυχόντες αποκλείονται.
4.  
  Οι επιτυχόντες τη δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα καλούνται να διαγωνισθούν ακολούθως στα δευτερεύοντα μαθήματα
5.  
  Μετά το τέλος της εξετάσεως και των δευτερευόντων μαθημάτων, για να ευρεθεί ο μέσος όρος βαθμολογίας των πρωτευόντων και όλων των δευτερευόντων μαθημάτων, προστίθεται στο άθροισμα της βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων, το άθροισμα της βαθμολογίας των δευτερευόντων μαθημάτων και το συνολικό άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό έξι (6)
6.  
  Επιτυχόντες στο διαγωνισμό θεωρούνται όσοι συγκεντρώνουν στο σύνολο των πρωτευόντων και δευτερευόντων μαθημάτων το βαθμό πέντε (5)
7.  
  Μετά την περάτωση των ενεργειών των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους επακολουθεί η εξέταση στα προαιρετικά μαθήματα των εχόντων υποβάλει σχετική αίτηση, μετά την οποία κηρύσσεται το τέλος του διαγωνισμού
8.  
  Επιτυχόντες στα προαιρετικά μαθήματα θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υπέστησαν τη δοκιμασία στο δηλωθέν προαιρετικό μάθημα
Άρθρο 9
1.  
  Η σειρά επιτυχίας των διαγωνιζομένων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας στα πρωτεύοντα, τα δευτερεύοντα και τα προαιρετικά μαθήματα, εφόσον εξτάσθηκαν σ αυτά. Η ανωτέρω βαθμολογία, για να καθοριστεί η σειρά επιτυχίας, προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ληφθέντος βαθμού σε κάθε μάθημα με συντελεστή, ως εξής:.
 1. για τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μαθήματα, ο συντελεστής είναι το δέκα (10)
 2. για τα προαιρετικά μαθήματα, ο συντελεστής είναι το πέντε (5)
2.  
  Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόμενοι συγκέντρωσαν το ίδιο άθροισμα βαθμολογίας, η μεταξύ αυτών σειρά επιτυχίας προσδιορίζεται κατόπιν κληρώσεως διεξαγομένης δημοσίως, συντάσσεται δε σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον διευθύνοντα το διαγωνισμό και όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
3.  
  Μετά τον, κατά τα ανωτέρω, καθορισμό της σειράς επιτυχίας των επιτυχόντων στο διαγωνισμό, καταρτίζεται πίνακας βαθμολογίας επιτυχόντων, ο οποίος υπογράφεται από τον διευθύνοντα και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
Άρθρο 10
1.  
  Τις θέσεις, για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, καταλαμβάνουν ισάριθμοι επιτυχόντες κατά την προσδιορισθείσα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος σειρά επιτυχίας
Άρθρο 11
1.  
  Για τη δοκιμασία συντάσσεται Πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και όλους τους εξεταστές, στο οποίο αναγράφονται τα της διεξαγωγής της δοκιμασίας και το αποτέλεσμά της. Στο Πρακτικό προσαρτάται και ο κατά το άρθρο 9 πίνακας βαθμολογίας των επιτυχόντων.
2.  
  Ο πίνακας βαθμολογίας των επιτυχόντων ανακοινώνεται δια τοιχοκολλήσεώς του στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών ή στον τόπο που διενεργήθηκε ο διαγωνισμός
Άρθρο 12
1.  
  Το παρόν διάταγμα, ως ρυθμιστικό, δενπροκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναξέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 66 του Νόμου 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 221/Α/20.8.76), όπως διετηρήθη εν ισχύ βάσει της διατάξεως του άρθρου 5 του Νόμου 1933/1991 (Α 20).
 • Το άρθρο 86 παρ. 1 του Νόμου 419/1976, «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (221/Α).
 • Το άρθρο 27 του ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154, Α/10.9.92), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στον Ν. 1558/1985.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΞ.
 • Την υπ αριθ. 543/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1933 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/64 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/64 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/670 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/670 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/23 1975
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία