Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Άρθρο 1 "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ"
1.  
  Οι Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που μετακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δικαιούνται εις βάρος του Δημοσίου τα οδοιπορικά έξοδα που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος
2.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος ΠΔ «Στρατιωτικοί» θεωρούνται οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ακολούθως:
 1. Οι Μόνιμοι Αξωματικοί καθώς και οι Αξκοί Ειδικών Κατηγοριών, οι οποίοι εξομοιώνονται μισθολογικά με τους μονίμους ομοιοβάθμους τους
 2. Οι Ανθυπασπιστές, οι Έφεδροι Αξιωματικοί και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ)
 3. Οι Αξιωματικοί των Πολεμικών και Λοιπών Καταστάσεων, που τελούν σε ενεργό υπηρεσία
 4. Οι Μόνιμοι, Εθελοντές, Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης, Ανακαταταγμένοι και Έφεδροι από Ανακατάταξη Οπλίτες
 5. Οι Μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών
 6. Οι Κληρωτοί Οπλίτες και Κληρωτοί Πρότακτοι Οπλίτες, σε ειδικές περιπτώσεις, που καθορίζονται στο παρόν ΠΔ
Άρθρο 2 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ"
1.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα των στρατιωτικών διακρίνονται, ανάλογα με τις περιπτώσεις μετακίνησης, στις εξής κατηγορίες :
 1. Οδοιπορικά Έξοδα Μετάθεσης
 2. Οδοιπορικά Έξοδα Εκτέλεσης Υπηρεσίας
2.  
  Ως μετάθεση νοείται και η αρχική τοποθέτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ.
Άρθρο 3
1.  
  Οδοιπορικά Έξοδα μετάθεσης, καταβάλλονται όταν η απόσταση, μεταξύ της πόλης ή του χωριού, όπου είναι η έδρα της Μονάδας στην οποία ανήκει ο στρατιωτικός και της πόλης ή του χωριού, όπου βρίσκεται η έδρα της Μονάδας, στην οποία μετατίθεται, είναι μεγαλύτερη από τα δέκα πέντε (15) χιλιόμετρα
2.  
  Ανεξάρτητα από την χιλιομετρική απόσταση της προηγούμενης παραγράφου, δεν δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης όταν ο στρατιωτικός μετατίθεται σε Μονάδα περιοχής, η οποία συνδέεται με αστική συγκοινωνία, με την περιοχή όπου είναι η έδρα της Μονάδας, από την οποία μετεκινείται
3.  
  Για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας
4.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης περιλαμβάνουν: α. Τα έξοδα μετακίνησης.
 1. Τα έξοδα εγκατάστασης
5.  
  Τα έξοδα μετακίνησης είναι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού, επί το άθροισμα των συντελεστών του βαθμού του στρατιωτικού, των μελών της μετακινούμενης οικογενείας του και της χιλιομετρικής απόστασης της μετακίνησης
 1. Το βασικό ποσό των εξόδων μετακίνησης καθορίζεται:
 2. Γ ια τους έγγαμους στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων δρχ. (15.000).
 3. Για τους άγαμους στο ποσό των δέκα χιλιάδων δρχ. (10.000).
 4. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται από την 1.1.94, επί τη βάση των εκάστοτε χορηγουμένων γενικών αυξήσεων των αποδοχών των κρατικών λειτουργών και στρατιωτικών.
7.  
  Ο συντελεστής βαθμού καθορίζεται σε: α. Τέσσερις (4) μονάδες για τους Ανώτατους Αξιωματικούς.
 1. Τρεις (3) μονάδες για τους Ανώτερους Αξιωματικούς
 2. Δύο (2) μονάδες για τους κατώτερους Αξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές
 3. Μία (1) μονάδα για τους Έφεδρους Αξιωματικούς, που συμπληρώνουν την θητεία τους (κανονική ή παρατεταμένη) και τους Μονίμους, Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης, Ανακαταταγμένους και Έφεδρους από Ανακατάταξη Οπλίτες.
 4. Β. Ο συντελεστής μελών οικογενείας καθορίζεται σε μία (1) μονάδα ανά μετακινούμενο μέλος, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ίδιος ο στρατιωτικός.
9.  
  Ο συντελεστής χιλιομετρικής απόστασης καθορίζεται σε πέντε (5) μονάδες για αποστάσεις μέχρι εκατό (100) χιλιόμετρα, που προσαυξάνονται κατά:
 1. Μία (1 ) μονάδα ανά 10Οάδα χιλιομέτρων, για αποστάσεις από 101 μέχρι 600 χιλιόμετρα
 2. Δύο (2) μονάδες ανά 100άδα χιλιομέτρων για αποστάσεις από 601 μέχρι 800 χιλιόμετρα
 3. Τρεις (3) μονάδες ανά 100άδα χιλιομέτρων, για αποστάσεις από 801 και άνω χιλιόμετρα.
 4. Σε περίπτωση που η μετακίνηση περιλαμβάνει και θαλάσσια διαδρομή, ο παραπάνω συνολικά εξαγόμενος συντελεστής, προσαυξάνεται κατά δύο (2) μονάδες ανά εκατοντάδα χιλιομέτρων θαλάσσιας διαδρομής.
 5. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τις θαλάσσιες διαδρομές, που είναι κάτω των δέκα (10) ναυτικών μιλίων και εξυπηρετούνται με τοπικά πορθμεία.
10.  
  Για τον υπολογισμό του συντελεστή χιλιομετρικής απόστασης, τμήμα εκατοντάδας χιλιομέτρων λογίζεται ως ακέραιη εκατοντάδα
11.  
  Τα έξοδα εγκατάστασης καθορίζονται στα 2/3 των συνταξίμων αποδοχών, που λαμβάνει ο Στρατιωτικός, όταν είναι έγγαμος και στο 112 του παραπάνω ποσού όταν είναι άγαμος
12.  
  Οδοιπορικά έξοδα για την οικογένεια του Στρατιωτικού δικαιολογούνται, εφ όσον λαμβάνει χώρα πραγματική μετακίνηση αυτής. Οι λεπτομέρειες της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με διοικητικές οδηγίες των Γενικών Επιτελείων.
Άρθρο 4
1.  
  Στην οικογένεια του στρατιωτικού περιλαμβάνονται:
 1. Η ατομική του οικογένεια και ειδικότερα:
 2. (1) Η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που ο στρατιωτικός είναι γυναίκα.
 3. (2) Τα άγαμα αγόρια και κορίτσια μέχρι την ηλικία των δέκα οκτώ (18) ετών ή αν είναι σπουδαστές, μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών ή ανεξάρτητα από ηλικία σε περίπτωση αποδεδειγμένης σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας για εργασία.
 4. (2) Ένας (1) οικιακός βοηθός, μόνο για τους έγγαμους Αξιωματικούς.
 5. Η πατρική του οικογένεια και ειδικότερα:
 6. (1) Οι φυσικοί ή θετοί γονείς και των δύο συζύγων.
 7. (2) Ο πατριός και η μητριά και των δύο συζύγων.
 8. (3) Οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές και των δύο συζύγων, μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας για εργασία.
2.  
  Για τα μέλη της πατρικής οικογένειας του στρατιωτικού δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα, μόνο σε περίπτωση που τα μέλη αυτά ζούν κάτω από την ίδια στέγη και συντηρούνται από αυτόν
3.  
  Ως ημερομηνία γέννησης των παιδιών, για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 1 α (2) λογίζεται η τελευταία ημέρα του έτους γέννησης τους
4.  
  Σύζυγος μετατιθέμενου στρατιωτικού που τον ακολουθεί στη νέα θέση και είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή Τράπεζας ή Δημόσιας Επιχείρησης ή Δημόσιας Εκμετάλλευσης ή Παραχωρηθείσης Εκμετάλλευσης, περιλαμβάνεται στα δικαιολογούμενα μέλη της οικογένειας αυτού, μόνο στην περίπτωση που δεν δικαιούται οδοιπορικά έξοδα εις βάρος της της Υπηρεσίας του (της)
5.  
  Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στρατιωτικοί και μετατίθενται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης έγγαμου μόνο από τον στρατιωτικό, που φέρει το μεγαλύτερο βαθμό. Στα μέλη της μετακινούμενης οικογένειας αυτού περιλαμβάνονται ο άλλος σύζυγος ως και τα μέλη της πατρικής οικογένειας του μη δικαιούμενου οδοιπορικά έξοδα στρατιωτικού.
6.  
  Εάν οι στρατιωτικοί της παραπάνω παραγράφου 5 προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και δεν συνοικούσαν πριν την μετάθεση, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης εγγάμου μόνο από τον στρατιωτικό, που συνοικούσε με τα μέλη της οικογενείας και διατηρούσε την οικοσκευή. Ο άλλος σύζυγος δικαιολογεί έξοδα μετάθεσης στρατιωτικού, χωρίς οικογένεια και χωρίς έξοδα εγκατάστασης.
7.  
  Εάν οι στρατιωτικοί της παραπάνω παραγράφου 5 μετατεθούν σε διαφορετικές περιοχές, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης εγγάμου μόνο από το στρατιωτικό, που κινείται με τα μέλη της οικογένειας και την οικοσκευή. Ο άλλος σύζυγος δικαιολογεί έξοδα μετάθεσης στρατιωτικού χωρίς οικογένεια.
Άρθρο 5 "ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ"
1.  
  Οι στρατιωτικοί και τα μέλη των οικογενειών τους, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης τούτων ή οριστικής μεταστάθμευσης της Μονάδας τους
 2. Λόγω απόσπασης τούτων ή προσωρινής μεταστάθμευσης της Μονάδας τους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και στις δύο περιπτώσεις.
 3. Απόσπαση Στρατιωτικού ή μεταστάθμευση της Μονάδας, για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών, δεν δημιουργεί δικαίωμα λήψης οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης, έστω και αν αυτή τελικά παραταθεί πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι ένα (1) ακόμη τρίμηνο.
 4. Απόσπαση προσωπικού ή μεταστάθμευση Μονάδας, για αόριστο χρόνο, θεωρείται ότι είναι διάρκειας μικρότερης των έξι (θ) μηνών.
 5. Λόγω εκπαίδευσης σε Σχολές ή Κέντρα Εκπαίδευσης του εσωτερικού, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και προκειμένου για τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, τις Σχολές Πολέμου και τις Σχολές Ξένων Γλωσσών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
 6. Στην περίπτωση που ο χρόνος φοίτησης στις παραπάνω Σχολές, είναι μικρότερος των έξι (6) ή δώδεκα (12) μηνών, αντίστοιχα και εφόσον ο στρατιωτικός μετά την λήξη της εκπαίδευσης, μετατεθεί σε περιοχή διαφορετική από εκείνη που πρώτα υπηρετούσε, δικαιούται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, από την παλαιά στην νέα περιοχή.
 7. Λόγω αποστρατείας, αυτεπάγγελτης ή μετά από αίτηση με δικαίωμα σύνταξης ή λόγω απόλυσης (ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών) με δικαίωμα σύνταξης ή λόγω θέσης στην κατάσταση της πολεμικής διαθεσιμότητας, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνηση στον τόπο της οριστικής διαμονής θα γίνει μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία εξόδου από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
 8. Οριστική θεωρείται η διαμονή που διαρκεί τουλάχιστον ένα έτος.
2.  
  Οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, μόνο για τα μέλη της οικογένειας των στρατιωτικών, δικαιολογούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Λόγω αποστολής τους στην ζώνη των μετόπισθεν, ένεκα γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή εμπόλεμης κατάστασης, καθώς και για τη μετακίνηση τους μετά τη λήξη της επιστράτευσης ή της εμπόλεμης κατάστασης, στην περιοχή της Μονάδας, που υπηρετεί ο στρατιωτικός
 2. Λόγω θανάτου του στρατιωτικού, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνηση στον τόπο της οριστικής διαμονής, θα γίνει μέσα σε ένα έτος, από την ημερομηνία του θανάτου
 3. Λόγω προαποστολής της οικογενείας στην περιοχή που ο στρατιωτικός μετακινείται, με μετάθεση ή για εκπαίδευση, ως και λόγω μετάκλησης αυτής, στην περιοχή, που ήδη υπηρετεί, με την προϋπόθεση ότι η μετάκληση θα γίνει μέσα σε ένα έτος, από την μετακίνηση του στρατιωτικού
3.  
  Επιτρέπεται η τμηματική προαποστολή ή τμηματική μετάκληση μελών της οικογένειας και πάλι με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα έτος πριν ή μετά τη μετακίνηση του στρατιωτικού
4.  
  Οι κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ως μόνιμοι στρατιωτικοί κατόπιν διαγωνισμού ή μονιμοποίησης ή επιλογής, δικαιούνται κατά την αρχική τους τοποθέτηση να μετακαλέσουν με έξοδα του δημοσίου την ατομική τους οικογένεια, από τον τόπο της μόνιμης διαμονής της
5.  
  Οι στρατιωτικοί που αποστέλλονται στο εξωτερικό με μετάθεση ή εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, δικαιολογούν:
 1. Έξοδα μετακίνησης, από την περιοχή που υπηρετούν μέχρι την Αθήνα, στην περίπτωση ταυτόχρονης μετακίνησης ή μετάκλησης της οικογενείας στο εξωτερικό.
 2. Κατά την επιστροφή δικαιολογούν πλήρη έξοδα μετάθεσης, από την Αθήνα στην περιοχή που μετατίθενται.
 3. Αν τοποθετηθούν στην Αθήνα, δικαιολογούν μόνο έξοδα εγκατάστασης.
 4. Πλήρη έξοδα μετάθεσης μόνο για την οικογένεια, από την περιοχή που υπηρετούν μέχρι τον τόπο που επιλέγουν για την διαμονή της, στη περίπτωση που η οικογένεια δεν μετακινείται ή δεν μετακαλείται στο εξωτερικό.
 5. Κατά την επιστροφή τους από το εξωτερικό δικαιλογούν επίσης πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, μόνο για την οικογένεια τους, εφόσον η περιοχή στην οποία μετατίθενται είναι διαφορετική από εκείνη του τόπου διαμονής της.
 6. Οι ίδιοι δικαιούνται έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας, τόσο κατά τη μετάβασή τους στην Αθήνα, για την αναχώρηση στο εξωτερικό όσο και κατά την επιστροφή τους, για την κίνηση από την Αθήνα, μέχρι την περιοχή, στην οποία μετατίθενται.
 7. Η αποστολή της οικογενείας σε τόπο επιλογής, με δαπάνες του Δημοσίου, αποκλείει τη μετάκλησή της στο εξωτερικό, με δαπάνες και πάλι του Δημοσίου.
6.  
  Οι στρατιωτικοί που λαμβάνουν μακρά αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης (τοκετού), προκειμένου περί γυναικών, δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, μόνο οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης, για την μετάβαση τους σε μία μόνο περιοχή που θα επιλέξουν κατά τη διάρκεια της άδειας, διαφορετική από εκείνη στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση, για την καταβολή των εξόδων αυτών είναι, να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση μέσα σε δύο μήνες το αργότερο, από την ημερομηνία κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους των πράεξεων, με τις οποίες τέθηκαν στις καταστάσεις αυτές και να υπολείπεται να διανυθεί τουλάχιστον, το μισό (1/2) του χρόνου της αδείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που οι αρμόδιες Υγειον. Αρχές γνωματεύσουν, για την έκτακτη επιστροφή τους. Προαποστολή της οικογενείας, στον τόπο που διανύεται η άδεια, δεν δημιουργεί δικαίωμα λήψης γι αυτήν, οδοιπορικών εξόδων.
7.  
  Οι στρατιωτικοί, που μετά τη λήξη της μακρός αναρρωτικής άδειας, κρίνονται ικανοί, για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και οι γυναίκες στρατιωτικοί, μετά τη λήξη της άδειας κύησης, δικαιούνται για τους ιδίους και τις οικογένειές τους, οδοιπορικά έξοδα μόνο μετακίνησης, εφόσον τοποθετηθούν στην Ίδια περιοχή που υπηρετούσαν πριν απο την αναρρωτική άδεια. Αν μετατεθούν σε διαφορετική από εκείνη περιοχή δικαιούνται πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από εκείνα, που θα εδικαιούντο, μετακινούμενοι από την περιοχή, που πρώτα υπηρετούσαν, μέχρι τη νέα περιοχή τοποθέτησης. Αν μετατεθούν στην ίδια περιοχή, που διάνυσαν την άδεια δικαιούνται μόνο τα έξοδα εγκατάστασης.
8.  
  Οι στρατιωτικοί, που μετά τη λήξη της μακράς αναρρωτικής άδειας, κρίνονται ανίκανοι και αποστρατεύονται, δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα για την κίνηση από τον τόπο που διανύθηκε η άδεια, μέχρι τον τόπο της οριστικής διαμονής, ανάλογα με εκείνα που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην παραπάνω παράγραφο 7
9.  
  Σε περίπτωση χορήγησης και δεύτερης ή και τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας, σε συνέχεια της πρώτης, δεν δημιουργείται δικαίωμα λήψης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης, έστω και αν ο τόπος που διανύθηκε αυτή, είναι διαφορετικός από εκείνον της πρώτης άδειας. Για την κίνηση προς την έδρα της Υγειονομικής Αρχής και επάνοδο στον ίδιο τόπο που θα διανυθεί η δεύτερη άδεια, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας.
10.  
  Οι στρατιωτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, αυτεπάγγελτη ή με αίτησή τους, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο που θα διανυθεί αυτή, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί επιλογή της Υπηρεσίας. Αν μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας, μετατεθούν σε νέα περιοχή δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από εκείνα που θα εδικαιούντο, μετακινούμενοι από τη περιοχή που πρώτα υπηρετούσαν, μέχρι τη νέα περιοχή, τοποθέτησης. Αν μετατεθούν στην ίδια περιοχή, που διάνυσαν τον χρόνο διαθεσιμότητας, δικαιούνται μόνο τα έξοδα εγκατάστασης.
11.  
  Οι Έφεδροι Αξιωματικοί βραχείας η μακράς ανακατάταξης, καθώς και οι Εθελοντές Υπαξιωματικοί, με αποδοχές μονίμου, απολυόμενοι με δικαίωμα αποζημίωσης, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης, για τον τόπο της οριστικής τους διαμονής
12.  
  Οι στρατιωτικοί που αποστρατεύονται μετά από Ποινική καταδίκη ή αποβάλλονται ή αποτάσσονται ή τίθενται σε οριστική απόλυση, με ή χωρίς ταυτόχρονη έκπτωση από του βαθμού τους, δικαιούνται για τις οικογένειες τους οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης, που προσδιορίζονται από τους συντελεστές μελών οικογενείας και χιλιομετρικής απόστασης, για την κίνησή τους, από την περιοχή που πρώτα υπηρετούσαν, μέχρι τον τόπο της οριστικής τους διαμονής
13.  
  Γιο τις οικογένειες των στρατιωτικών που φυλακίζονται λόγω καταδίκης σε ποινή στερητικής της ελευθερίας, με απόφαση ποινικών δικαστηρίων που δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και εφόσον το υπόλοιπο για έκτιση ποινής υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα, που καθορίζονται από τους συντελεστές μελών οικογένειας και χιλιομετρικής απόστασης, για την κίνησή τους από την περιοχή που πρώτα υπηρετούσε ο στρατιωτικός, μέχρι τον τόπο επιλογής τους για διαμονή. Τα ίδια οδοιπορικό έξοδα δικαιολογούνται και μετά την αποφυλάκιση του στρατιωτικού, εφόσον αυτός αθωωθεί και επανέλθει στην περιοχή που υπηρετούσε πριν την φυλάκιση. Επιπρόσθετα δικαιολογούνται και έξοδα εγκατάστασης, εφόσον τοποθετηθεί σε διαφορετική περιοχή.
14.  
  Οι στρατιωτικοί που επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, μετά από ακύρωση των διοικητικών πράξεων αποστρατείας ή απόλυσης, δικιαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την κίνηση από τον τόπο οριστικής διαμονής, μέχρι την περιοχή στην οποία τοποθετούνται μετά την ανάκληση
15.  
  Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Έφεδροι Αξιωματικοί γενικά, Αξιωματικοί εξ Απονομής Έφεδροι Ανθυπασπιστές, καθώς και Έφεδροι Υπαξιωματικοί, με αποδοχές μονίμου, δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την κίνηση τους, από τον τόπο οριστικής διαμονής, μέχρι την περιοχή, στην οποία τοποθετούνται και με την προϋπόθεση ότι, η ανάκληση γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών
16.  
  Οι στρατιωτικοί της παραπάνω παραγρ. 15, δικαιούνται, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης κατά τις ενδιάμεσες μεταθέσεις τους, οδοιπορικά δε έξοδα μετακίνησης, κατά την απόλυση τους, για τον τόπο από τον οποίο ανακλήθηκαν.
17.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης των στρατιωτικών με οικογένεια, που μετακινούνται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χωριστά λόγω προαποστολής ή μετάκλησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα, για ταυτόχρονη μετακίνησή τους, δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα, όπως αυτά υπολογίζονται για την κίνηση από την περιοχή στην οποία υπηρετεί ο στρατιωτικός
18.  
  Στις περιπτώσεις κίνησης μόνο της οικογένειας του στρατιωτικού, για τις οποίες οι παράγραφοι 2α, 2β και 5β του παρόντος άρθρου, το σύνολο του συντελεστή μελών της οικογένειας, μειώνεται κατά μία (1) μονάδα, οι δε λοιποί συντελεστές βαθμού και χιλιομετρικής απόστασης, υπολογίζονται στο ακέραιο
Άρθρο 6 "ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ"
1.  
  Δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους:
 1. Οι Έφεδροι Αξιωματικοί που διανύουν κανονική ή παρατεταμένη θητεία, καθώς και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί.
 2. Αυτοί κατά τις μεταθέσεις τους δικαιούνται Οδοιπορικά Έξοδα Εκτέλεσης Υπηρεσίας.
 3. Οι Εθελοντές, Εθελ.
 4. Πενταετούς Υποχρέωσης και Ανακαταταγμένοι Οπλίτες που λαμβάνουν αποδοχές μονίμου, κατά την πρώτη τους τοποθέτηση, μετά την ανακατάταξή τους ή τη λήξη της εκπαίδευσής τους, σε ένα ή περισσότερα διαδοχικά Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης.
 5. Αυτοί δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας.
 6. Οι Μαθητές των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών, οι Κληρωτοί Οπλίτες και οι Κληρωτοί Πρότακτοι Οπλίτες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 7
1.  
  Οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, για εκτέλεση υπηρεσίας, από την πόλη ή το χωριό, όπου η έδρα της Μονάδας τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων, με εξαίρεση για τις μετακινήσεις μέσα στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα που αποτελούνται από:
 1. Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας
 2. Αντίτιμο Εισιτηρίων
 3. Μικροδαπάνες ταξειδίου
2.  
  Ανεξάρτητα από την χιλιομετρική απόσταση της προηγούμενης παραγράφου, δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας, άσοι μετακινούνται από πόλη ή χωριό, όπου η έδρα της Μονάδας τους, σε περιοχή που εξυπηρετείται με αστική συγκοινωνία
3.  
  Οι Αξκοί και Υπαξκοί και των τριών κλάδων των ΕΔ που εκτελούν περιπολίες σε δασικές περιοχές, με σκοπό την αποτροπή και τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών, καθώς και εκείνοι που συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και απομακρύνονται από τις Μονάδες τους, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας για όλες τις ημέρες απασχόλησής τους, χωρίς τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8
1.  
  Η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας του στρατιωτικού προσωπικού καθορίζεται στο ένα εικοστό (1/20) του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος, που δικαιούται. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το καθοριζόμενο κάθε φορά κατώτατο ή ανώτατο όριο ημερήσιας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών αντίστοιχα.
2.  
  Ειδικά οι στρατιωτικοί, που συμμετέχουν με οργανικό τμήμα σε ασκήσεις, που έχουν προγραμματισθεί από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στρατιωτικοί που συμμετέχουν σε ειδικούς πλόες, που καθορίζονται με ειδικές Διαταγές του ΓΕΝ, δικαιούνται τα δυο τρίτα (2/3) της αποζημίωσης, της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Οι ημέρες εκτός έδρας ταξειδίου καθορίζονται κατά ανώτατο όριο (για απλή μετάβαση ή επιστροφή) ανάλογα Με το χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης, ως εξής:
 1. Με αεροπορικό μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1) ημέρας εκτός έδρας, ανεξάρτητα από την χιλιομετρική απόσταση
 2. Με χερσαίο μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1) Ημέρας εκτός έδρας, εφόσον η απόσταση είναι μέχρι τα οκτακόσια (800) χιλιόμετρα ή δύο (2) ημερών εκτός έδρας, για απόσταση μεγαλύτερη από αυτή
 3. Με θαλάσσιο μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1) ημέρας εκτός έδρας, εφόσον η απόσταση είναι μέχρι τα διακόσια (200) ναυτικά μίλια, δύο (2) ημερών δε εκτός έδρας, για απόσταση μεγαλύτερη από αυτή
 4. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης, στην ίδια διαδρομή, χερσαίου και θαλάσσιου συγκοινωνιακού μέσου, οι ημέρες εκτός έδρας υπολογίζονται χωριστά, κατά τις διακρίσεις των προηγουμένων υποπαραγράφων (β) και (γ), με τον περιορισμό ότι, για τη δικαιολόγηση δύο (2) ημερών εκτός έδρας, πρέπει η. διανυθείσα μικτή διαδρομή να είναι αθροιστικά μεγαλύτερη από τα οκτακόσια (800) χιλιόμετρα ή τα διακόσια (200) ναυτικά μίλια.
4.  
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση αυθημερόν επανόδου, δικαιολογείται το μισό της ημερησίας αποςημίωσης
Άρθρο 9 "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ"
1.  
  Κατά την μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας, χρησιμοποιούνται, κατά προτεραιότητα, τα υπάρχοντα κατάλληλα κατά περίπτωση υπηρεσιακά μέσα μεταφοράς της οικείας διαδρομής. Εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, χρησιμοποιούνται τα συνήθη δημόσια μέσα συγκοινωνίας του συντομότερου δρομολογίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του οικείου Σχηματισμού η μίσθωση ιδιαίτερου οχήματος λέμβου κ.λ.π, όταν εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των συνήθων μαζικών μέσων μεταφοράς.
2.  
  Επιτρέπεται η κίνηση με ιδιόκτητο ιδιωτικής χρήσης όχημα, μετά από έγκριση του Οργάνου που διέταξε την κίνηση, στις παρακάτων περιπτώσεις:
 1. Όταν δεν υπάρχουν μαζικά μέσα συγκοινωνίας και δεν χορηγείται από την Υπηρεσία υπηρεσιακό όχημα στο χώρο, όπου μετακινείται ο στρατιωτικός
 2. Όταν τα υπάρχοντα μαζικά μέσα συγκοινωνίας δεν καλύπτουν αποδεδειγμένα, τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται η κίνηση
 3. Όταν εξυπηρετείται το ευρύτερο συμφέρον της Υπηρεσίας, κατά την κρίση του Οργάνου, που εγκρίνει την κίνηση
 4. Όταν μειώνεται ο χρόνος κίνησης και ο αριθμός ημερών εκτός έδρας, κατά την κρίση του Οργάνου που εγκρίνει την κίνηση
3.  
  Για την κίνηση με ιδιωτικής χρήσης όχημα, δικαιολογείται αντί του αντιτίμου εισιτηρίου συνήθους συγκοινωνιακού μέσου, ποσό ίσο με τα δέκα πέντε εκατοστά (0,15) της τρέχουσας τιμής λίτρου απλής ή αμόλυβδης βενζίνης ανά διανυθέν χιλιόμετρο. Εάν κατά την κίνηση αυτή χρησιμοποιηθεί και Πορθμείο, τότε η καλυπτόμενη με το πορθμείο διαδρομή αφαιρείται από τα διανυθέντα χιλιόμετρα δικαιολογείται δε γι αυτή, ο ναύλος του οχήματος και το αντίτιμο του εισιτηρίου του κινούμενου στρατιωτικού.
4.  
  Στρατιωτικός, που κινείται για εκτέλεση υπηρεσίας και χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία το ιδιόκτητο ιδιωτικής χρήσης όχημα του, δικαούται το αντίτιμο εισιτηρίου, που θα του κατέβαλε η Υπηρεσία, αν χρησιμοποιούσε το ταχύτερο από πλευράς χρόνου, μαζικό μέσο μεταφοράς της οικείας διαδρομής
5.  
  Οι στρατιωτικοί δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις παρακάτω θέσεις στα μαζικά μέσα συγκοινωνίας:
 1. Στρατηγοί, Αντιστράτηγοι του ΣΞ και εξομοιούμενοι του ΠΝ και ΠΑ, μονοκλινή κλινάμαξα 1ης θέσης σιδηροδρόμου, διαμέρισμα πολυτελείας πλοίου ή πρώτη θέση αεροπλάνου. β Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι του ΣΞ και εξομοιούμενοι του ΠΝ και ΠΑ, μονοκλινή κλινάμαξα 1 ης θέσης σιδηροδρόμου, θέση πολυτελείας πλοίου ή πρώτη θέση αεροπλάνου.
 2. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι, 1 η θέση σιδηροδρόμου, εάν δε η διαδρομή περιλαμβάνει διανυκτέρευση, θέση δίκλινης κλινάμαξας 1ης θέσης σιδηροδρόμου, 1η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου
 3. Από τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, Αντιπλοιάρχου και Αντισμηνάρχου, μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου και Ανθυποσμηναγού, 1η θέση σιδηροδρόμου, 1 η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου.
 4. Όταν η διαδρομή περιλαμβάνει διανυκτέρευση, θέση κλινάμαξας σιδηροδρόμου, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη, δεν θα υπερβαίνει το αντίτιμο του εισιτηρίου της 1ης θέσης.
 5. Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές, 1 η θέση σιδηροδρόμου, 2η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου
 6. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και εξομοιούμενοι με αυτούς, 2η θέση σιδηροδρόμου, 2η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου
 7. Μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών Μονίμων Αξιωματικών και Αξιωματικών Α/Ν, 1η θέση σιδηροδρόμου, 1η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου
 8. Μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών, 2η θέση σιδηροδρόμου, 2η θέση πλοίου ή τουριστική θέση αεροπλάνου
 9. Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών, 2η θέση σιδηροδρόμου, 2η θέση πλοίου, ή τουριστική θέση αεροπλάνου, όταν τούτο υπαγορεύεται από υπηρεσιακές ανάγκες
 10. Έφεδροι και Κληρωτοί Οπλίτες, 2η θέση σιδηροδρόμου ή 3η θέση πλοίου, σε έλειψη δε αυτής 2η θέση πλοίου.
 11. Σε περίπτωση μετακινήσεων Εφέδρων και Κληρωτών Οπλιτών από και προς την νησιωτική χώρα, για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και στις περιπτώσεις, που τα ακτοπλοϊκά μέσα δεν εξυπηρετούν, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τουριστικής θέσης αεροπλάνου, κατόπιν έγκρισης του οικείου Γενικού Επιτελείου.
Άρθρο 10
1.  
  Οι μικροδαπάνες ταξειδίου καθορίζονται σε ποσοστό, που υπολογίζεται επί του αντιτίμου των εισιτηρίων ως εξής:
 1. Σε ποσοστό 30%, προκειμένου για θαλάσσια μέσα μεταφοράς
 2. Σε ποσοστό 20% προκειμένου για χερσαία μέσα μεταφοράς
 3. Σε ποσοστό 10%, προκειμένου για αεροπορικά μέσα μεταφοράς
2.  
  Οι ταξιδεύοντες δωρεάν ή με μειωμένη τιμή εισιτηρίου, με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας, δικαιούνται το ποσοστό μικροδαπανών, που υπολογίζεται ολόκληρο στην κανονική τιμή του εισιτηρίου
Άρθρο 11
1.  
  Οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας δικαιολογούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Για εκτέλεση οποιοισδήποτε υπηρεσίας
 2. Για απόσπαση του Στρατιωτικού ή προσωρινή μεταστάθμευση της Μονάδας του, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 β του παρόντος.
 3. Στην έννοια της μεταστάθμευσης Μονάδας, δεν εμπίπτει η μεθόρμηση πλοίων.
 4. Για εκπαίδευση, μόνο για τις ημέρες ταξειδίου
 5. Για εκπαιδευτικά ταξείδια
 6. Για γυμνάσια και ασκήσεις γενικά
 7. Για είσοδο σε Νοσοκομείο και επάνοδο στη Μονάδα, που ανήκει ο στρατιωτικός μόνο για ημέρες του ταξειδίου
 8. Για παραπομπές σε Υγειονομικές και λοιπές Επιτροπές ή γενικά για ιατρικές εξετάσεις
 9. Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εξετάσεις γενικά ή αθλητικούς και λοιπούς αγώνες
 10. Για εμφάνιση, ενώπιον οποιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου ή Ανακριτικής Αρχής ή Ανακριτικού Συμβουλίου, μαρτύρων και κατηγορουμένων.
 11. Οι τελευταίοι δικαιούνται πλήρη οδοιπορικά έξοδα, μόνο σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής, ενώ σε περίπτωση καταδίκης, δικαιολογούν μόνο τη δαπάνη εισιτηρίων.
 12. Στην έννοια της αθώωσης ή απαλλαγής εμπίπτει και η περίπτωση κατά την οποία παύει οριστικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η ποινική διώξη κατά του κατηγορουμένου.
 13. Οι ημέρες προσωρινής κράτησης, δεν χαρακτηρίζονται ως ημέρες εκτός έδρας.
 14. Για την μετακίνηση από την Μονάδα μέχρι την Αθήνα και αντίστροφα των στρατιωτικών από αποστέλλονται στο εξωτερικό, για ειδική αποστολή ή εκτέλεση υπηρεσίας ή επαίδευση, για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών
 15. Για την μετάβαση στη περιοχή, όπου τοποθετούνται οι αποφυλακιζόμενοι στρατιωτικοί
 16. Για ανάκληση από κανονική άδεια ή διακοπή αναρρωτικής άδειας με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, από τον τόπο διαμονής στο εσωτερικό, μέχρι τον τόπο παρουσίασης και τυχόν επιστροφής στον τόπο που θα διανυθεί το υπόλοιπο της άδειας, μόνο για τις ημέρες ταξειδίου
 17. Για απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, Εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών κανονικής ή παρατεταμένης θητείας και μόνο για την καταβολή του αντιτίμου των εισιτηρίων, στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκαν Καταστάσεις Επιβίβασης
 18. Για ανάκληση για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών, των Εφέδρων γενικά Αξιωματικών, των Αξιωματικών εξ Απονομής των Εφέδρων Ανθυπασπιστών και των Εφέδρων Υπαξιωματικών με αποδοχές μονίμου και μόνο κατά τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής
 19. Για πρόσκληση λόγω εκπαίδευσης, οποιαδήποτε χρονικής διάρκειας, Εφέδρων (εξ Εφέδρων) Αξιωματικών, Αξιωματικών εξ Απονομής και Εφέδρων Οπλιτών, δικαιολογείται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής, στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκαν Καταστάσεις Επιβίβασης
Άρθρο 12 "ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ"
1.  
  Δικαίωμα έκδοσης Διαταγής κίνησης των στρατιωτικών για εκτέλεση υπηρεσίας έχουν: α. Γι όλη τη χώρα: (1) Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. (2) Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και οι Αρχηγοί των ΓΕ των Κλάδων, σε περίπτωση δε κωλύματος, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. (3) Οι Υπαρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, σε περίπτωση δε κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. (4) Οι Διευθυντές Β- Κλάδου ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. (5) Οι Γενικοί Επιθεωρητές Στρατού Ξηράς - Ναυτικού και Αεροπορίας. β. Μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, οι Διοικητές Στρατιάς, Σωμάτων Στρατού, Μεραρχιών, Ταξιαρχιών και ισοτίμων Σχηματισμών του Ναυτικού και Αεροπορίας. Αυτοί μπορούν να εγκρίνουν και κινήσεις εκτός της περιοχής της δικαιοδοσίας τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Για είσοδο σε Νοσοκομείο, και παραπομπή σε Υγειονομικές Επιτροπές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (2) Για εκπαίδευση ή παρακολούθηση μαθημάτων στο εσωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (3) Για συνοδεία Οπλιτών που μετακινούνται ομαδικά, κατά τις ειδικές, στην περίπτωση αυτή, διατάξεις. (4) Για συνοδεία υλικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όταν αυτή προβλέπεται από ειδική κατά περίπτωση διάταξη. (5) Για εμφάνιση των κατηγορουμένων και των μαρτύρων ενώπιον οποιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου ή Ανακριτικής Αρχής ή Ανακριτικού Συμβουλίου. (6) Για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ταξείδια και σε ασκήσεις γενικό, που διατάσσονται από τα ΓΕ των Κλάδων. (7) Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εξετάσεις, που διατάσσονται από τα ΓΕ των Κλάδων. (8) Για συμμετοχή ως μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή Στρατοδικείων, κατά τις ισχύουσες διαταγές των ΓΕ των Κλάδων. (9) Για εκτέλεση οποιασδήποτε δικαιολογημένης έκτακτης ή ειδικής υπηρεσίας, που περιλαβάνεται στην καθόλου αρμοδιότητα των παραπάνω Σχηματισμών. γ. Οι Διοικητές ή Διευθυντές των απομακρυσμένων από τους Σχηματισμούς ή τις Διοικήσεις, στις οποίες υπάγονται, ανεξαρτήτων Μονάδων και Υπηρεσιών, για το στρατιωτικό προσωπικό, στις εξής περιπτώσεις. (1) Για έκτακτη είσοδο σε Νοσοκομείο. (2) Για εμφάνιση ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων ή Ανακριτικών Αρχών ή Ανακριτικών Συμβουλίων, των κατηγορουμένων και των μαρτύρων. Στις παραπάνω περιπτώσεις η έεγκριση της Ανώτερης Αρχής, θα παρέχεται εκ των υστέρων, με βάση συγκεντρωτικές και αιτιολογημένες κατά περίπτωση, αναφορές, που θα υποβάλλονται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία, στο τέλος κάθε μήνα, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο μήνα.
Άρθρο 13
1.  
  Το ανώτατο όριο ημερών εκτός έδρας, για το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί αποζημίωση κατά μήνα στο κινούμενο, για εκτέλεση υπηρεσίας στρατιωτικό προσωπικό, λόγω θέσης και βαθμού, καθορίζεται ως εξής:
 1. Στρατηγοί, Ναύαρχοι και Πτέραρχοι, καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Ειπτελείων των Κλάδων μέχρι δώδεκα (12) ημέρες
 2. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι και Αντιπτέραρχοι, μέχρι δέκα (10) ημέρες
 3. Υπαρχηγοί ΓΕΝ, ΓΕΑ, Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι, Διευθυντές Όπλων, Σωμάτων, Κλάδων, Επιτελικών Γραφείων, Επιτελικών Διευθύνσεων και λοιπών Διευθύνσεων των Γενικών Επιτελείων, καθώς και οι Διοικητές Σχηματισμών, που εξομοιούνται με Μεραρχία, και ισοτίμων Σχηματισμών του Ναυτικού και Αεροπορίας, μέχρι οκτώ (8) ημέρες
 4. Υποδιοικητές Μεραρχιών και Διοικητές Ταξιαρχιών και ισοτίμων Σχηματισμών του Ναυτικού και Αεροπορίας, μέχρι έξι (6) ημέρες
 5. Επιτελείς Γενικών Επιτελείων, Στρατιάς, Σωμάτων Στρατού και ισοτίμων Σχηματισμών του Ναυτικού και Αεροπορίας, μέχρι (6) ημέρες
 6. Επιτελάρχες Μεραρχιών και ισοτίμων Σχηματισμών των ΕΔ, καθώς και Υποδιοικητές Ταξιαρχιών και ισοτίμων Σχηματισμών των ΕΔ, μέχρι πέντε (5) ημέρες
 7. Αξιωματικοί Ασφαλείας και πληροφοριών, μέχρι έξι (6) ημέρες
 8. Αξιωματικοί που ενεργούν οικονομικές επιθεωρήσεις ή ελέγχους μέχρι οκτώ (8) ημέρες ή αθροιστικά ενενήντα έξι (96) ημέρες για κάθε έτος
 9. Αξιωματικοί και Δάκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Οδοντρίατροι Μεραρχιών, μέχρι έξι (6) ημέρες
 10. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Τεχνικού, που ενεργούν επιθεωρήσεις τεχνικού υλικού, Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Υλικού Πολέμου, που ενεργούν επιθεωρήσεις πυρομαχικών και Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Μηχανικού, που επιβλέπουν την εκτέλεση έργων ή είναι μέλη επιτροπών παραλαβής έργων, μέχρι έξι (6) ημέρες ή αθροιστικά εβδομήντα δύο (72) ημέρες για κάθε έτος
 11. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που συνοδεύουν Ανώτατους Αξιωματικούς κατά τις επιθεωρήσεις τους ή για συμμετοχή σε Ανώτατα Στρατιωτικά Συμβούλια και Συμβούλια Κρίσεων, μέχρι τον αριθμό ημερών τις οποίες δικαιολογούν οι Ανώτατοι Αξιωματικοί που αυτοί συνοδεύουν
 12. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί συνοδοί υλικού και οπλιτών, μέχρι έξι (6) ημέρες
 13. Αξιωματικοί Διερμηνείς, που συνοδεύουν ξένες αποστολές, μέχρι οκτώ (8) ημέρες
 14. Αξιωματικοί, Στρατιωτικοί Ιερείς μέχρι οκτώ (8) ημέρες
 15. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Οπλίτες συνεργείων περισυλλογής και εξουδετέρωσης βομβών και ναρκών, μέχρι οκτώ (8) ημέρες ή αθροιστικά ενενήντα έξι (96) ημέρες κάθε έτος
 16. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Επισκευαστικών Μονάδων, μέχρι πέντε (5) ημέρες ή αθροιστικά εξήντα (60) ημέρες για κάθε έτος
 17. Πληρώματα αεροσκαφών, μέχρι οκτώ (8) ημέρες
 18. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί κινητών ομάδων ενσύρματου υλικού, ηλεκτρονικών, εφοδιασμού και επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων καυσίμων, μέχρι έξι (6) ημέρες
 19. Οι Διοικητές ή Διευθυντές Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων, και της μοίρας Ηλεκτρονικών Εφαρμογών της Πολεμικής Αεροπορίας, μέχρι οκτώ (8) ημέρες.
 20. Οι Αξωματικοί Ανθυπασπιστές και μόνιμοι Υπαξιωματικοί των παραπάνω Μονάδων, και Υπηρεσιών μέχρι έξι (6) ημέρες.
 21. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Τάγματος Σιδηροδρόμων και Ταγμάτων Προκάλυψης, μέχρι πέντε (5) ημέρες
 22. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί της Διεύθυνσης Φάρων και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, μέχρι πέντε (5) ημέρες ή αθροιστικά εξήντα ημέρες (60) για κάθε έτος
 23. Όλοι οι μη ειδικά αναφερόμενοι στρατιωτικοί μέχρι τέσσερις (4) ημέρες
2.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η έγκριση ημερών εκτός έδρας επί πλέον των καθοριζομένων, λόγω θέσης και βαθμού κατόπιν ειδικών Διαταγών του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ ή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων κατά περίπτωση
3.  
  ΕιδικέςΠεριπτώσεις
 1. Το στρατιωτικό προσωπικό του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου Νοσημάτων εκ Φυματιώσεως (ΑΚΕΝΕΦ), δικαιούται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, για κάθε έτος, με περιορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης στα δύο τρίτα (2/3) της κανονικής
 2. Οι Αξιωματικοί των μικτών Επιτροπών των Συμβουλίων Επιλογής οπλιτών (που μεταβαίνουν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων) των Επιτροπών Ταξινόμησης Κτηνών, Προμήθειας Νομής και Καυσοξύλων, δικαιούνται μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, για κάθε έτος
 3. Το διοικητικό προσωπικό και οι Αξιωματικοί εκπαιδευτές της ΣΕΘΑ και Ανωτέρων Σχολών Πολέμου, δικαιούνται μέχρι εξήντα (60) ημέρες, για κάθε έτος
 4. Οι εκπαιδευόμενοι στη ΣΕΘΑ στρατιωτικοί, δικαιούνται μέχρι πενήντα (50) ημέρες για όλο τον χρόνο εκπαίδευσης τους
 5. Οι εκπαιδευόμενοι στις Ανώτερες Σχολές Πολέμου, δικαιούνται μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες, για όλο το χρόνο εκπαίδευσής τους
 6. Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Μόνιμοι ή Εθελοντές Οπλίτες της Διμοιρίας Συντήρησης Υλικού Επιστράτευσης (ΔΣΥΕ) δικαιούνται μέχρι δέκα (10) ημέρες το μήνα
 7. Οι Αξιωματικοί και Μόνιμοι ή Εθελοντές Οπλίτες της Μοίρας Κτηματογράφησης του Ταμείου Εθνικής Αμυνας, δικαιούνται κατά την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, όλες τις πραγματοποιούμενες ημέρες εκτός έδρας, με περιορισμό της ημερησίας αποζημίωσης, στα δύο τρίτα (2/3) της κανονικής
 8. Οι Στρατιωτικοί που τελούν σε απόσπαση ή των οποίων η Μονάδα τελεί σε μεταστάθμευση μέχρι έξι (6 ) μήνες, δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση για όλες τις ημέρες απόσπασης ή μεταστάθμευσης, το δε ύψος αυτής, καθορίζεται κάθε φορά από το οικείο Γενικό Επιτελείο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) της κανονικής.
 9. Μεταστάθμευση θεωρείται και ο κατάπλους πλοίων από την έδρα τους, σε Ναύσταθμους, για χρονική περίοδο επισκευής πενήντα (50) ημερών και άνω και μέχρι (6) μηνών.
 10. Το Στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στο Νομό Εβρου και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης) ως και το Στρατιωτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετεί ή τυγχάνει αποσπασμένο στα νησιά Σκύρο, Μύκονο και Θήρα, δικαιούται τέσσερις (4) ημέρες αποζημίωση εκτός έδρας τον μήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας, πλέον των δικαιουμένων λόγω θέσης και βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
4.  
  Δεν υπόκεινται στους παραπάνω περιορισμούς και λαμβάνουν αποζημίωση για όλες τις μέρες εκτός έδρας, α. στρατιωτικοί που μετακινούνται για:.
 1. Συμμετοχή σε ανώτατα Στρατιωτικά Συμβούλια και Συμβούλια Κρίσεως
 2. Συμμετοχή σε Στρατοδικεία (Πρόεδροι, Στρατοδίκες, Επίτροποι) ή για εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου ή ανακριτικής Αρχής ή Ανακριτικού Συμβουλίου (μάρτυρες - κατηγορούμενοι)
 3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εξετάσεις κάθε μορφής ή αθλητικούς και λοιπούς αγώνες
 4. Παραπομπή σε Υγειονομικές ή άλλες Επιτροπές ή γενικά για ιατρικές εξετάσεις
 5. Συνοδεία αμαξοστοιχιών ή και καταδίκων
 6. Παροχή βοήθειας ή προστασίας σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, όπως επιδημιών, ασθενειών, σεισμών, πλημμύρων, πυρκαϊών, καταστροφών κ.λπ.
 7. Αεροψεκασμούς που πραγματοποιεί η 359 Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας
 8. Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών από τη ΓΥΣ
 9. Φρούρηση εκλογικών τμημάτων
 10. Ασφάλεια υψηλών προσώπων
 11. Λήψη μέτρων ασφαλείας και τάξης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέτρα καταστολής εγκληματικών πράξεων
 12. Είσοδο σε νοσοκομείο και μόνο για τις ημέρες ταξιδιού
 13. Εκπαίδευση μόνο για τις ημέρες ταξιδιού
 14. Συμμετοχή σε προγραμματισμένες από τα Γενικά Επιτελεία Ασκήσεις με τους περιορισμούς σε ότι αφορά το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος
 15. Συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού και Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, από τους Υπασπιστές τους
 16. Εκτέλεση υπηρεσίας αρμοδιότητας τους, των στρατιωτικών μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων, που κινούνται εκτός έδρας με διαταγή του οικείου Σχηματισμού
 17. Εκτέλεση υδρογραφικών εργασιών εκτός έδρας, από το στρατιωτικό προσωπικό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, για κάθε διανυκτέρευση που πραγματοποιείται για υπηρεσιακούς λογούς, εκτός του πλοίου
5.  
  Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σε ότι αφορά τα όρια των ημερών εκτός έδρας κατά μήνα, το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ως και εκείνο που κινείται για έργα οχύρωσης και που παίρνουν αποζημίωση εκτός έδρας, με βάση ειδικές νομοθετικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ"
1.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, δικαιολογούνται με υπόμνημα, που συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, υπογράφεται από το δικαιούχο και περιλαμβάνει τα στοιχεία του στρατιωτικού, τη Διαταγή μετάθεσής του, την ημερομηνία χορήγησης του Φύλλου Πορείας (ΦΠ), τη Μονάδα που χορήγησε το ΦΠ, την κίνηση που έγινε, (τόποι αναχώρησης και προορισμού), καθώς και τα δικαιούμενα ποσά με βάση τους συντελεστές υπολογισμού. Το υπόμνημα αυτό συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Πρωτότυπο ΦΠ, που εκδόθηκε νομότυπα και στο οποίο αναγράφονται ονομαστικά και τα μετακινούμενα μέλη της οικογενείας.
 2. Για τις οικογένεις που μετακινούνται μόνες τους θα εκδίδεται βεβαίωση του Φρουραρχείου του τόπου διαμονής τους ύστερα απο αίτηση του στρατιωτικού ή και μέλους της οικογένειας του, για την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.
 3. Τα ΦΠ των αποστρατευομένων στρατιωτικών, χορηγούνται από τις Μονάδες που υπηρετούσαν κατά το χρόνο αποστρατείας τους, ύστερα από έγκριση του οικείου Σχηματισμού, που εκδίδεται με βάση υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/ 86) των στρατιωτικών για τον τόπο της οριστικής τους εγκατάστασης, που πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος.
 4. Πρωτότυπο Φύλλο Μετάβασης, που επέχει θέσει ΦΠ, για τους στρατιωτικούς που εκπαιδεύονται σε Σχολές ή Κέντρα εκπαίδευσης ή για αυτούς που υπηρετούν σε αυτά σαν εκπαιδευτές και είναι αποσπασμένοι από άλλες Μονάδες και που μετατίθενται στη συνέχεια, στην αυτή ή άλλη μονάδα της ίδιας περιοχής, στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Κέντρο Εκπαίδευσης
 5. Υπεύθυνη δήλωση του στρατιωτικού που θα βεβαιώνεται η μετακίνηση αυτού και της οικογένειας του.
 6. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει και τα ακάλουθα στοιχεία:
 7. (1) Το επάγγελμα του (της) συζύγου.
 8. (2) Την ηλικία των παιδιών.
 9. (3) Τις περιπτώσεις σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας των παιδιών ή αδελφών που προστατεύονται, ανεξάρτητα από ηλικία.
 10. Την συνοίκηση και την συντήρηση των μελών της πατρικής οικογένειας.
 11. Βεβαίωση φοίτησης της οικείας Σχολής, για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι μεγαλύτερα των 18 ετών
 12. Αντίγραφο της Διαταγής μετάθεσης ή σε περίπτωση που αυτή είναι απόρρητη, βεβαίωση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία αυτής που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 13. Επιπλέον και τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:(1) Αντίγραφο του υπομνήματος οδοιπορικών εξόδων που εδικαιολόγησε ο στρατιωτικός κατά την κίνηση του χωριστά από την οικογένεια στην περίπτωση μετάκλησης αυτής.
 14. (2) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της εργαζομένης συζύγου ότι δεν καταβλήθηκαν οδοιπορικά έξοδα για την κίνηση της, σύμφωνα με την διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος.
 15. (3) Το πρωτότυπο Φύλλο Πορείας του άλλου των συζύγων όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στρατιωτικοί και δικαιολογεί οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, ο ένας από αυτούς, σύμφωνα με την διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος.
 16. (4) Αντίγραφο Φύλλου Πορείας του άλλου των συζύγων όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στρατιωτικοί, για την δικαιολόγηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης εγγάμου από τον μετακινούμενο στρατιωτικό με την οικογένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 4 του παρόντος.
 17. (5) Αντίγραφο της Διαταγής του οικείου Σχηματισμού, για την μετάκληση της οικογενείας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.
 18. (6) Βεβαίωση της Γραμματείας του Αρμοδίου Δικαστηρίου, περί του ύψους της επιβληθείσης ποινής, για την δικαιολόγηση οδοιπορικών εξόδων σύμφωνα με την διάταξη της παραγρ. 13 του άρθρου 5 του παρόντος.
2.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας, δικαιολογούνται με ατομικά κατά μετακινούμενο ή συγκεντρωτικά κατά μετακίνηση, υπόμνημα οδοιπορικών εξόδων, στο οποίο αναγράφονται τα ίδια για την μετάθεση στοιχεία και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Πρωτότυπο Φύλλο Πορείας
 2. Αντίγραφο Διαταγής κίνησης ή σε περίπτωση που αυτή είναι απόρρητη, βεβαίωση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία αυτής, που είναι απαραίτητα, για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 3. Αποδείξεις εισιτηρίων ή υπεύθυνη δήλωση αυτών που κινήθηκαν με ιδιόκτητο όχημα ιδιωτικής χρήσης, στην οποία θα αναφέρεται και η χιλιομετρική απόσταση
 4. Επί πλέον και τα εξής, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
 5. (1) Βεβαίωση του οικείου συγκοινωνιακού μέσου, περί του ύψους της τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που κινήθηκε ο στρατιωτικός με ιδιόκτητο ιδιωτικής χρήσεως όχημα, σύμμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του παρόντος.
 6. (2) Βεβαίωση του οικείου συγκοινωνιακού μέσου περί της τιμής των εισιτηρίων για την δικαιολόγηση των μικροδαπανών ταξιδιού σύμφωνα με την διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος.
3.  
  Τα οδοιπορικά έξοδα των Στρατιωτικών δύνανται να προελέγχονται από τις Διευθύνσεις Οικονομικού, των Σχηματισμών ή από τις υπηρεσίες Εκκαθάρισης Οριστικών Εξόδων πριν καταλογισθούν στα οριστικά έξοδα των Μονάδων
Άρθρο 15
1.  
  Τα Φ.Π. εκδίδονται από την Στρατιωτική Αρχή που υπηρετεί ο Στρατιωτικός. Τα Φ.Π. των ανακαλουμένων στην ενεργεία στρατιωτικών εκδίδονται από τα κατά τόπους Φρουραρχεία, σε έλλειψη δε αυτών από την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.
2.  
  Το Φ.Π. συντάσσεται, κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο κατά Κλάδο Κανονισμό ή Εγχειρίδιο.
3.  
  Τα Φ.Π. των στρατιωτικών, που μετατίθενται και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα Φρουραρχεία, για την κίνηση των οικογενειών τους, δεν χρειάζονται θεώρηση, όπως και τα Φ.Π. για εκτέλεση υπηρεσίας εφόσον με την εγκριτική Διαταγή, καθορίζεται και το ανώτατο όριο ημερών εκτός έδρας που μπορεί να πραγματοποιήσει ο στρατιωτικός. Οι τελικά πραγματοποιούμενες ημέρες, βεβαιώνονται από τους ίδιους τους στρατιωτικούς με υπεύθυνη δήλωσή τους επί του σώματος του Φ.Π. έκτος από τις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος.
4.  
  Οι αποστρατευόμενοι στρατιωτικοί υποχρεούνται σε θεώρηση των Φ.Π. από το Φρουραρχείο της μόνιμης διαμονής τους.
5.  
  Στρατιωτικοί που κινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και υποχρεούνται, για λόγους ανωτέρας βίας, να διακόψουν την κίνησή τους πέραν του 24ώρου, υποχρεούνται σε ειδική θεώρηση του Φ.Π. από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές.
6.  
  Η έγκριση των ημερών εκτός έδρας, σε περιπτώσεις που αυτές δεν καθορίζονται με την αρχική Διαταγή, θα γίνεται με νεώτερη Διαταγή που θα εκδίδεται εκ των υστέρων, μετά από αίτηση του δικαιούχου
7.  
  Στις περιπτώσεις εισόδου σε Νοσοκομείο, παρουσίασης σε Δικαστικές ή Ανακριτικές Αρχές ή Ανακριτικά Συμβούλια, συμμετοχής σε Στρατοδικεία (Πρόεδροι, Στρατοδίκες, Επίτροποι, Μάρτυρες, Κατηγορούμενοι), συμμετοχή σε διαγωνισμούς αθλητικούς αγώνες κ.λπ., εφόσον με την διαταγή Κίνησης δεν καθορίζονται οι ημέρες εκτός έδρας, για τον προσδιορισμό την ημερών, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου θα λαμβάνεται υπόψη και η σχετική βεβαίωση, για τις ημέρες απασχόλησης του στρατιωτικού (έναρξη λήξη) που θα καταχωρείται στο Φ.Π. από το Γραμματέα του Δικαστηρίου ή Νοσοκομείου ή της οικείας Επιτροπής η Υπασπιστή Σχολής κ.λπ.
8.  
  Στις περιπτώσεις εκτέλεσης μακροχρόνιας υπηρεσίας όπως των μελών Επιτροπών Χορτονομής, ταξινόμησης κτηνών κ.λπ. για τον προσδιορισμό των ημερών εκτός έδρας κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 παρόντος άρθρου, θα λαμβάνεται υπόψη και η βεβαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής, για τις πράγματι πραγματοποιηθείσες ημέρες εκτός έδρας.
9.  
  Δεν απαιτείται χαρακτηρισμός επί του Φ.Π. των πραγματοποιούμενων ημερών εκτός έδρας.
10.  
  Επιτρέπεται, σε περίπτωση απώλειας του Φ.Π., η έκδοση αντιγράφου αυτού από τον Σχηματισμό με βάση το πόρισμα ένορκης διοικητικής εξέτασης, που ενεργείται από την Μονάδα, στην οποία ανήκει ο στρατιωτικός. Το αντίγραφο του Φ.Π θεωρείται, για τις ημέρες εκτός έδρας κανονικά, εφόσον τούτο απαιτείται και χαρτοσημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Κατά τη δικαιολόγηση των σχετικών οδοιπορικών εξόδων επισυνάπτεται απαραίτητα και η Διαταγή του Σχηματισμού με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση του αντιγράφου.
11.  
  Προκειμένου για τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων και τα Επιτελεία Σχηματισμών η αρμοδιότητα για την υπογραφή των Φ. Π μπορεί να μεταβιβάζεται σε κατώτερα Όργανα με Διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.
Άρθρο 16 "ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ"
1.  
  Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης στρατιωτικού, για την αντιμετώπιση των εξάδων μετάθεσης ή εκτέλεσης υπηρεσίας επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον μετακινούμενο στρατιωτικό εις βάρος της Παγίας Προκαταβολής, ποσού μέχρι τα τρία τέταρτα (3/4) του δικαιουμένου, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της μονάδας, από την οποία μισθοδοτείται. Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται κατά την εξόφληση των σχετικών δικαιωμάτων. ΆΡΘΡΟ 17 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τα οδοιπορικά έξοδα των στρατιωτικών υπόκεινται σε ποσοστά κράτησης, που ισχύει κάθε φορά, υπέρ των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των Στρατιωτικών των Οικείων Κλάδων και υπολογίζεται ως εξής: α. Στα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης: (1) Στα ποσά που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των συντελεστών βαθμού του στρατιωτικού και μελών της οικογένειας του επί το βασικό ποσό των εξόδων μετακίνησης. (2) Στο ποσό των εξόδων εγκατάστασης, β. Στα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας, μόνο στην αποζημίωση των ημερών εκτός έδρας.
Άρθρο 18 "ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ"
1.  
  Μόνιμοι στρατιωτικοί που μετακινούνται σε καιρό μερικής η γενικής επιστράτευσης ή εμπόλεμης κατάστασης, κατά τις αναφερόμενες στο άρθρο 5 του παρόντος περιπτώσεις μετακίνησης δικαιούνται πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για τους ίδιους και για τις οικογένειες τους
2.  
  Εάν οι παραπάνω στρατιωτικοί, μετατεθούν σε Μονάδες περιοχής επιχειρήσεων, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα στρατιωτικού χωρίς οικογένεια. Η μετάκληση της οικογένειας του στρατιωτικού θα τελεί στην κρίση του Γενικού Επιτελείου, για την μετακίνηση της ή όχι.
3.  
  Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2α του άρθρου 5 του παρόντος, μετακίνηση των οικογενειών των στρατιωτικών στη ζώνη των μετόπισθεν και ανάκληση αυτών, μετα το πέρας της επιστράτευσης ή της εμπόλεμης κατάστασης εγκρίνεται για μία μόνο φορά και πραγματοποιείται μόνο, κατόπιν Διαταγής του οικείου Γενικού Επιτελείου
4.  
  Στρατιωτικοί που μετακινούνται σε περίοδο μερικής ή γενικής επιστράτευσης ή εμπόλεμης κατάστασης, κατά τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 του παρόντος περιπτώσεις μετακίνησης, δικαιούνται τα υπό του άρθρου 7 του παρόντος, καθοριζόμενα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας
5.  
  Δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, οι στρατιωτικοί που είναι μέλη οργανικών Τμημάτων και μετακινούνται μέσα στην ζώνη των «πρόσω» για εκτέλεση υπηρεσίας
6.  
  Εφεδροι γενικά Αξιωματικοί, Αξιωματικοί εξ Απονομής, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, με αποδοχές μονίμου που καλούνται υπό τα όπλα, είτε λόγω επιστράτευσης ορισμένης περιοχής, είτε λόγω γενικής επιστράτευσης ή κήρυξης πολέμου, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας και μόνο για τις ημέρες ταξειδίου, τόσο για τη μετάβαση στην έδρα της Μονάδας τους όσο και κατά την αποστράτευσή τους στον τόπο επιστροφής τους
7.  
  Οι παραπάνω έφεδροι στρατιωτικοί, δικαιούνται κατά τις ενδιάμεσες υπηρεσιακές μετακινήσεις τους, για οποιοδήποτε λόγο τα οδοιπορικά έξοδα που καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου
8.  
  Μετακινήσεις οικογενειών εφέδρων Αξιωματικών γενικά που καλούνται υπό τα όπλα σε περίπτωση επιστράτευσης ή πολέμου δεν εγκρίνονται εις βάρος του Δημοσίου
Άρθρο 19
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Το παρόν καταργεί τα ακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το Διάταγμα αυτό:
 1. ΠΔ 8/74 «Περί Τροποποιήσεως Διατάξεων τινών της περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού Νομοθεσίας»
 2. ΠΔ 481/74 Περί Αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του υπ αριθμ. 8/1974 ΠΔ «Περί Τροποποιήσεως Διατάξεων τινών της περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού Νομοθεσίας».
 3. ΠΔ 298/74 Περί Τροποποιήσεως Διατάξεων τινών της «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού Νομοθεσίας»
 4. ΠΔ 718/74 Περί Συμπληρώσεως του Άρθρου 1 του υπ αριθμ. 298/74 ΠΔ «Περί Τροποποιήσεως Διατάξεων της Περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού Νομοθεσίας».
 5. ΠΔ 1087/77 «Περί Τροποποιήσεως Διατάξεων τινών της περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού Νομοθεσίας»
 6. ΒΔ 5/14-8-40 «Περί Καθορισμού Οδοιπορικών εξόδων και Αποζημιώσεων Στρατιωτικών εν Καιρώ Επιστρατεύσεως ή Πολέμου»
 7. ΑΑ/ΕΓΚ/ΛΟΓ/440/37/484572/20 Ιουν 73 ΓΕΑ/Γ ΚΛ/Δνση Έργων
 8. Την με αριθμ.
 9. Φ. 5640/00/3/19-1-70 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 10. Την Φ. 496/2/700685/Σ. 109/24-9-85 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3.  
  Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
 • Τα άρθρα 42 και 108 του ΝΔ 721/70 «περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 251/70 τεύχος Α).
 • Την 274/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών,
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Την με αριθμ. πρωτ. Υ 1944/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμύνης «περί Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Σταθόπουλο και Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο».
 • Την Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.92 (ΦΕΚ Β 525/14.8.92) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους 300.000.000 δρχ. περίπου ετησίως, η οποία θα καλυφθεί εντός του ύψους των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Γενικών Επιτελείων.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-21 Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/75
2010-03-15 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
Τροποποίηση Τύπος
Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται µε τον ισχύοντα εκάστοτε νόµο περί κάλυψης δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Αντικατάσταση
A/2010/40
2014-04-22 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.» (Α΄ 75)
Τροποποίηση Τύπος
Οι στρατιωτικοί που λαμβάνουν μακρά αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης (τοκετού), προκειμένου περί γυναικών, δεν δικαιούνται για τους ίδιους ή τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την μετάβαση τους σε μια περιοχή που θα επιλέξουν κατά τη διάρκεια της άδειας, διαφορετική από εκείνη στην οποία υπηρετούν
Αντικατάσταση
Οι στρατιωτικοί που μετά τη λήξη μακράς αναρρωτικής άδειας κρίνονται ικανοί για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και οι γυναίκες στρατιωτικοί μετά τη λήξη της άδειας κύησης, δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την μετακίνηση από την περιοχή που υπηρετούσαν πριν τη λήψη της παραπάνω κατά περίπτωση άδειας, μόνο εφόσον μετατεθούν σε νέα περιοχή
Αντικατάσταση
Οι στρατιωτικοί που μετά τη λήξη της μακράς αναρρωτικής άδειας κρίνονται ανίκανοι και αποστρατεύονται δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραπάνω παραγράφου 1, από τον τόπο που υπηρετούσαν πριν τη λήψη της μακράς αναρρωτικής άδειας
Αντικατάσταση
Σε περίπτωση μακράς αναρρωτικής άδειας δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας για την κίνηση από τον τόπο που διανύεται αυτή, προς την έδρα της Υγειονομικής Αρχής, εφόσον κατά τη χορήγηση υπήρχε γνωμάτευση για επανεξέταση
Αντικατάσταση
A/2014/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1992/1944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1944 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1924/496/2/700685/Σ.109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/496_2_700685_Σ_109 1924
ΑΠΟΦΑΣΗ 1970/5640/00/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/5640_00_3 1970
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/298 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/481 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/718 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/718 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/8 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/1087 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/1087 1977
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1940/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/5 1940
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 200/1993 «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.» (Α΄ 75) 2014/59 2014